Bukki

Name: Bukki
Child of: ♂ Abishua
And Abishua begat Bukki, and Bukki begat Uzzi,
Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,
The son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki,
© 2014 | Legal