StrongIndex

Α (A) Ἀβιούδ (Abioúd) ἁδρότης (hadrótēs) βολή (bolḗ) βολίζω (bolízō) βολίς (bolís) Βοόζ (Boóz) βόρβορος (bórboros) βοῤῥᾶς (borrhâs) βόσκω (bóskō) Βοσόρ (Bosór) βοτάνη (botánē) βότρυς (bótrys) ἀδυνατέω (adynatéō) βουλευτής (bouleutḗs) βουλεύω (bouleúō) βουλή (boulḗ) βούλημα (boúlēma) βούλομαι (boúlomai) βουνός (bounós) βοῦς (boûs) βραβεῖον (brabeîon) βραβεύω (brabeúō) βραδύνω (bradýnō) ἀδύνατος (adýnatos) βραδυπλοέω (bradyploéō) βραδύς (bradýs) βραδύτης (bradýtēs) βραχίων (brachíōn) βραχύς (brachýs) βρέφος (bréphos) βρέχω (bréchō) βροντή (brontḗ) βροχή (brochḗ) βρόχος (bróchos) ᾄδω (áidō) βρυγμός (brygmós) βρύχω (brýchō) βρύω (brýō) βρῶμα (brōma) βρώσιμος (brṓsimos) βρῶσις (brōsis) βυθίζω (bythízō) βυθός (bythós) βυρσεύς (byrseús) βύσσινος (býssinos) ἀεί (aeí) βύσσος (býssos) βωμός (bōmós) γαββαθά (gabbathá) Γαβριήλ (Gabriḗl) γάγγραινα (gángraina) Γάδ (Gád) Γαδαρηνός (Gadarēnós) γάζα (gáza) Γάζα (Gáza) γαζοφυλάκιον (gazophylákion) ἀετός (aetós) Γάϊος (Gáïos) γάλα (gála) Γαλάτης (Galátēs) Γαλατία (Galatía) Γαλατικός (Galatikós) γαλήνη (galḗnē) Γαλιλαία (Galilaía) Γαλιλαῖος (Galilaîos) Γαλλίων (Gallíōn) Γαμαλιήλ (Gamaliḗl) ἄζυμος (ázymos) γαμέω (gaméō) γαμίσκω (gamískō) γάμος (gámos) γάρ (gár) γαστήρ (gastḗr) γέ (gé) Γεδεών (Gedeṓn) γέεννα (géenna) Γεθσημανῆ (Gethsēmanē) γείτων (geítōn) Ἀζώρ (Azṓr) γελάω (geláō) γέλως (gélōs) γεμίζω (gemízō) γέμω (gémō) γενεά (geneá) γενεαλογέω (genealogéō) γενεαλογία (genealogía) γενέσια (genésia) γένεσις (génesis) γενετή (genetḗ) Ἄζωτος (Ázōtos) γεννάω (gennáō) γέννημα (génnēma) Γεννησαρέτ (Gennēsarét) γέννησις (génnēsis) γεννητός (gennētós) γένος (génos) Γεργεσηνός (Gergesēnós) γερουσία (gerousía) γέρων (gérōn) γεύομαι (geúomai) ἀήρ (aḗr) γεωργέω (geōrgéō) γεώργιον (geṓrgion) γεωργός (geōrgós) γῆ (gē) γῆρας (gēras) γηράσκω (gēráskō) γίνομαι (gínomai) γινώσκω (ginṓskō) γλεῦκος (gleûkos) γλυκύς (glykýs) Ἀβραάμ (Abraám) ἀθανασία (athanasía) γλῶσσα (glōssa) γλωσσόκομον (glōssókomon) γναφεύς (gnapheús) γνήσιος (gnḗsios) γνησίως (gnēsíōs) γνόφος (gnóphos) γνώμη (gnṓmē) γνωρίζω (gnōrízō) γνῶσις (gnōsis) γνώστης (gnṓstēs) ἀθέμιτος (athémitos) γνωστός (gnōstós) γογγύζω (gongýzō) γογγυσμός (gongysmós) γογγυστής (gongystḗs) γόης (góēs) Γολγοθᾶ (Golgothâ) Γόμοῤῥα (Gómorrha) γόμος (gómos) γονεύς (goneús) γόνυ (góny) ἄθεος (átheos) γονυπετέω (gonypetéō) γράμμα (grámma) γραμματεύς (grammateús) γραπτός (graptós) γραφή (graphḗ) γράφω (gráphō) γραώδης (graṓdēs) γρηγορεύω (grēgoreúō) γυμνάζω (gymnázō) γυμνασία (gymnasía) ἄθεσμος (áthesmos) γυμνητεύω (gymnēteúō) γυμνός (gymnós) γυμνότης (gymnótēs) γυναικάριον (gynaikárion) γυναικεῖος (gynaikeîos) γυνή (gynḗ) Γώγ (Gṓg) γωνία (gōnía) Δαβίδ (Dabíd) δαιμονίζομαι (daimonízomai) ἀθετέω (athetéō) δαιμόνιον (daimónion) δαιμονιώδης (daimoniṓdēs) δαίμων (daímōn) δάκνω (dáknō) δάκρυ (dákry) δακρύω (dakrýō) δακτύλιος (daktýlios) δάκτυλος (dáktylos) Δαλμανουθά (Dalmanouthá) Δαλματία (Dalmatía) ἀθέτησις (athétēsis) δαμάζω (damázō) δάμαλις (dámalis) Δάμαρις (Dámaris) Δαμασκηνός (Damaskēnós) Δαμασκός (Damaskós) δανείζω (daneízō) δάνειον (dáneion) δανειστής (daneistḗs) Δανιήλ (Daniḗl) δαπανάω (dapanáō) Ἀθῆναι (Athēnai) δαπάνη (dapánē) δέ (dé) δέησις (déēsis) δεῖ (deî) δεῖγμα (deîgma) δειγματίζω (deigmatízō) δεικνύω (deiknýō) δειλία (deilía) δειλιάω (deiliáō) δειλός (deilós) Ἀθηναῖος (Athēnaîos) δεῖνα (deîna) δεινῶς (deinōs) δειπνέω (deipnéō) δεῖπνον (deîpnon) δεισιδαιμονέστερος (deisidaimonésteros) δεισιδαιμονία (deisidaimonía) δέκα (déka) δεκαδύο (dekadýo) δεκαπέντε (dekapénte) Δεκάπολις (Dekápolis) ἀθλέω (athléō) δεκατέσσαρες (dekatéssares) δεκάτη (dekátē) δέκατος (dékatos) δεκατόω (dekatóō) δεκτός (dektós) δελεάζω (deleázō) δένδρον (déndron) δεξιολάβος (dexiolábos) δεξιός (dexiós) δέομαι (déomai) ἄθλησις (áthlēsis) Δερβαῖος (Derbaîos) Δέρβη (Dérbē) δέρμα (dérma) δερμάτινος (dermátinos) δέρω (dérō) δεσμεύω (desmeúō) δεσμέω (desméō) δέσμη (désmē) δέσμιος (désmios) δεσμόν (desmón) ἄβυσσος (ábyssos) ἀθυμέω (athyméō) δεσμοφύλαξ (desmophýlax) δεσμωτήριον (desmōtḗrion) δεσμώτης (desmṓtēs) δεσπότης (despótēs) δεῦρο (deûro) δεῦτε (deûte) δευτεραῖος (deuteraîos) δευτερόπρωτος (deuteróprōtos) δεύτερος (deúteros) δέχομαι (déchomai) ἄθωος (áthōos) δέω (déō) δή (dḗ) δῆλος (dēlos) δηλόω (dēlóō) Δημᾶς (Dēmâs) δημηγορέω (dēmēgoréō) Δημήτριος (Dēmḗtrios) δημιουργός (dēmiourgós) δῆμος (dēmos) δημόσιος (dēmósios) αἴγειος (aígeios) δηνάριον (dēnárion) δήποτε (dḗpote) δήπου (dḗpou) διά (diá) διαβαίνω (diabaínō) διαβάλλω (diabállō) διαβεβαιόομαι (diabebaióomai) διαβλέπω (diablépō) διάβολος (diábolos) διαγγέλλω (diangéllō) αἰγιαλός (aigialós) διαγίνομαι (diagínomai) διαγινώσκω (diaginṓskō) διαγνωρίζω (diagnōrízō) διάγνωσις (diágnōsis) διαγογγύζω (diagongýzō) διαγρηγορέω (diagrēgoréō) διάγω (diágō) διαδέχομαι (diadéchomai) διάδημα (diádēma) διαδίδωμι (diadídōmi) Αἰγύπτιος (Aigýptios) διάδοχος (diádochos) διαζώννυμι (diazṓnnymi) διαθήκη (diathḗkē) διαίρεσις (diaíresis) διαιρέω (diairéō) διακαθαρίζω (diakatharízō) διακατελέγχομαι (diakatelénchomai) διακονέω (diakonéō) διακονία (diakonía) διάκονος (diákonos) Αἴγυπτος (Aígyptos) διακόσιοι (diakósioi) διακούομαι (diakoúomai) διακρίνω (diakrínō) διάκρισις (diákrisis) διακωλύω (diakōlýō) διαλαλέω (dialaléō) διαλέγομαι (dialégomai) διαλείπω (dialeípō) διάλεκτος (diálektos) διαλλάσσω (diallássō) ἀΐδιος (aḯdios) διαλογίζομαι (dialogízomai) διαλογισμός (dialogismós) διαλύω (dialýō) διαμαρτύρομαι (diamartýromai) διαμάχομαι (diamáchomai) διαμένω (diaménō) διαμερίζω (diamerízō) διαμερισμός (diamerismós) διανέμω (dianémō) διανεύω (dianeúō) αἰδώς (aidṓs) διανόημα (dianóēma) διάνοια (diánoia) διανοίγω (dianoígō) διανυκτερεύω (dianyktereúō) διανύω (dianýō) διαπαντός (diapantós) διαπεράω (diaperáō) διαπλέω (diapléō) διαπονέω (diaponéō) διαπορεύομαι (diaporeúomai) Αἰθίοψ (Aithíops) διαπορέω (diaporéō) διαπραγματεύομαι (diapragmateúomai) διαπρίω (diapríō) διαρπάζω (diarpázō) διαῤῥήσσω (diarrhḗssō) διασαφέω (diasaphéō) διασείω (diaseíō) διασκορπίζω (diaskorpízō) διασπάω (diaspáō) διασπείρω (diaspeírō) αἷμα (haîma) διασπορά (diasporá) διαστέλλομαι (diastéllomai) διάστημα (diástēma) διαστολή (diastolḗ) διαστρέφω (diastréphō) διασώζω (diasṓzō) διαταγή (diatagḗ) διάταγμα (diátagma) διαταράσσω (diatarássō) διατάσσω (diatássō) Ἄγαβος (Ágabos) αἱματεκχυσία (haimatekchysía) διατελέω (diateléō) διατηρέω (diatēréō) διατί (diatí) διατίθεμαι (diatíthemai) διατρίβω (diatríbō) διατροφή (diatrophḗ) διαυγάζω (diaugázō) διαφανής (diaphanḗs) διαφέρω (diaphérō) διαφεύγω (diapheúgō) αἱμοῤῥέω (haimorrhéō) διαφημίζω (diaphēmízō) διαφθείρω (diaphtheírō) διαφθορά (diaphthorá) διάφορος (diáphoros) διαφυλάσσω (diaphylássō) διαχειρίζομαι (diacheirízomai) διαχωρίζομαι (diachōrízomai) διδακτικός (didaktikós) διδακτός (didaktós) διδασκαλία (didaskalía) Αἰνέας (Ainéas) διδάσκαλος (didáskalos) διδάσκω (didáskō) διδαχή (didachḗ) δίδραχμον (dídrachmon) Δίδυμος (Dídymos) δίδωμι (dídōmi) διεγείρω (diegeírō) διέξοδος (diéxodos) διερμηνευτής (diermēneutḗs) διερμηνεύω (diermēneúō) αἴνεσις (aínesis) διέρχομαι (diérchomai) διερωτάω (dierōtáō) διετής (dietḗs) διετία (dietía) διηγέομαι (diēgéomai) διήγεσις (diḗgesis) διηνεκής (diēnekḗs) διθάλασσος (dithálassos) διϊκνέομαι (diïknéomai) διΐστημι (diḯstēmi) αἰνέω (ainéō) διϊσχυρίζομαι (diïschyrízomai) δικαιοκρισία (dikaiokrisía) δίκαιος (díkaios) δικαιοσύνη (dikaiosýnē) δικαιόω (dikaióō) δικαίωμα (dikaíōma) δικαίως (dikaíōs) δικαίωσις (dikaíōsis) δικαστής (dikastḗs) δίκη (díkē) αἴνιγμα (aínigma) δίκτυον (díktyon) δίλογος (dílogos) διό (dió) διοδεύω (diodeúō) Διονύσιος (Dionýsios) διόπερ (dióper) διοπετής (diopetḗs) διόρθωσις (diórthōsis) διορύσσω (diorýssō) Διόσκουροι (Dióskouroi) αἶνος (aînos) διότι (dióti) Διοτρεφής (Diotrephḗs) διπλοῦς (diploûs) διπλόω (diplóō) δίς (dís) διστάζω (distázō) δίστομος (dístomos) δισχίλιοι (dischílioi) διϋλίζω (diÿlízō) διχάζω (dicházō) Αἰνών (Ainṓn) διχοστασία (dichostasía) διχοτομέω (dichotoméō) διψάω (dipsáō) δίψος (dípsos) δίψυχος (dípsychos) διωγμός (diōgmós) διώκτης (diṓktēs) διώκω (diṓkō) δόγμα (dógma) δογματίζω (dogmatízō) αἱρέομαι (hairéomai) δοκέω (dokéō) δοκιμάζω (dokimázō) δοκιμή (dokimḗ) δοκίμιον (dokímion) δόκιμος (dókimos) δοκός (dokós) δόλιος (dólios) δολιόω (dolióō) δόλος (dólos) δολόω (dolóō) αἵρεσις (haíresis) δόμα (dóma) δόξα (dóxa) δοξάζω (doxázō) Δορκάς (Dorkás) δόσις (dósis) δότης (dótēs) δουλαγωγέω (doulagōgéō) δουλεία (douleía) δουλεύω (douleúō) δούλη (doúlē) ἀγαθοεργέω (agathoergéō) αἱρετίζω (hairetízō) δοῦλον (doûlon) δοῦλος (doûlos) δουλόω (doulóō) δοχή (dochḗ) δράκων (drákōn) δράσσομαι (drássomai) δραχμή (drachmḗ) δρέπανον (drépanon) δρόμος (drómos) Δρούσιλλα (Droúsilla) αἱρετικός (hairetikós) δύναμαι (dýnamai) δύναμις (dýnamis) δυναμόω (dynamóō) δυνάστης (dynástēs) δυνατέω (dynatéō) δυνατός (dynatós) δύνω (dýnō) δύο (dýo) δυσ- (dys-) δυσβάστακτος (dysbástaktos) αἴρω (aírō) δυσεντερία (dysentería) δυσερμήνευτος (dysermḗneutos) δύσκολος (dýskolos) δυσκόλως (dyskólōs) δυσμή (dysmḗ) δυσνόητος (dysnóētos) δυσφημία (dysphēmía) δώδεκα (dṓdeka) δωδέκατος (dōdékatos) δωδεκάφυλον (dōdekáphylon) αἰσθάνομαι (aisthánomai) δῶμα (dōma) δωρεά (dōreá) δωρεάν (dōreán) δωρέομαι (dōréomai) δώρημα (dṓrēma) δῶρον (dōron) ἔα (éa) ἐάν (eán) ἑαυτοῦ (heautoû) ἐάω (eáō) αἴσθησις (aísthēsis) ἑβδομήκοντα (hebdomḗkonta) ἑβδομηκοντάκις (hebdomēkontákis) ἕβδομος (hébdomos) Ἐβέρ (Ebér) Ἑβραϊκός (Hebraïkós) Ἑβραῖος (Hebraîos) Ἑβραΐς (Hebraḯs) Ἑβραϊστί (Hebraïstí) ἐγγίζω (engízō) ἐγγράφω (engráphō) αἰσθητήριον (aisthētḗrion) ἔγγυος (éngyos) ἐγγύς (engýs) ἐγγύτερον (engýteron) ἐγείρω (egeírō) ἔγερσις (égersis) ἐγκάθετος (enkáthetos) ἐγκαίνια (enkaínia) ἐγκαινίζω (enkainízō) ἐγκαλέω (enkaléō) ἐγκαταλείπω (enkataleípō) αἰσχροκερδής (aischrokerdḗs) ἐγκατοικέω (enkatoikéō) ἐγκεντρίζω (enkentrízō) ἔγκλημα (énklēma) ἐγκομβόομαι (enkombóomai) ἐγκοπή (enkopḗ) ἐγκόπτω (enkóptō) ἐγκράτεια (enkráteia) ἐγκρατεύομαι (enkrateúomai) ἐγκρατής (enkratḗs) ἐγκρίνω (enkrínō) αἰσχροκερδῶς (aischrokerdōs) ἐγκρύπτω (enkrýptō) ἔγκυος (énkyos) ἐγχρίω (enchríō) ἐγώ (egṓ) ἐδαφίζω (edaphízō) ἔδαφος (édaphos) ἑδραῖος (hedraîos) ἑδραίωμα (hedraíōma) Ἐζεκίας (Ezekías) ἐθελοθρησκεία (ethelothrēskeía) αἰσχρολογία (aischrología) ἐθίζω (ethízō) ἐθνάρχης (ethnárchēs) ἐθνικός (ethnikós) ἐθνικῶς (ethnikōs) ἔθνος (éthnos) ἔθος (éthos) ἔθω (éthō) εἰ (ei) εἶ (eî) εἴγε (eíge) αἰσχρόν (aischrón) εἰ δὲ μή(γε) (ei dè mḗ(ge)) εἶδος (eîdos) εἴδω (eídō) εἰδωλεῖον (eidōleîon) εἰδωλόθυτον (eidōlóthyton) εἰδωλολατρεία (eidōlolatreía) εἰδωλολάτρης (eidōlolátrēs) εἴδωλον (eídōlon) εἴην (eíēn) εἰ καί (ei kaí) ἀγαθοποιέω (agathopoiéō) αἰσχρός (aischrós) εἰκῆ (eikē) εἴκοσι (eíkosi) εἴκω (eíkō) εἴκω (eíkō) εἰκών (eikṓn) εἰλικρίνεια (eilikríneia) εἰλικρινής (eilikrinḗs) εἱλίσσω (heilíssō) εἰ μή (ei mḗ) εἰ μή τι (ei mḗ ti) αἰσχρότης (aischrótēs) εἰμί (eimí) εἶναι (eînai) εἴ περ (eí per) εἴ πως (eí pōs) εἰρηνεύω (eirēneúō) εἰρήνη (eirḗnē) εἰρηνικός (eirēnikós) εἰρηνοποιέω (eirēnopoiéō) εἰρηνοποιός (eirēnopoiós) εἰς (eis) αἰσχύνη (aischýnē) εἷς (heîs) εἰσάγω (eiságō) εἰσακούω (eisakoúō) εἰσδέχομαι (eisdéchomai) εἴσειμι (eíseimi) εἰσέρχομαι (eisérchomai) εἰσί (eisí) εἷς καθ’ εἷς (heîs kath’ heîs) εἰσκαλέω (eiskaléō) εἴσοδος (eísodos) αἰσχύνομαι (aischýnomai) εἰσπηδάω (eispēdáō) εἰσπορεύομαι (eisporeúomai) εἰστρέχω (eistréchō) εἰσφέρω (eisphérō) εἶτα (eîta) εἴτε (eíte) εἴ τις (eí tis) ἐκ (ek) ἕκαστος (hékastos) ἑκάστοτε (hekástote) αἰτέω (aitéō) ἑκατόν (hekatón) ἑκατονταέτης (hekatontaétēs) ἑκατονταπλασίων (hekatontaplasíōn) ἑκατοντάρχης (hekatontárchēs) ἐκβάλλω (ekbállō) ἔκβασις (ékbasis) ἐκβολή (ekbolḗ) ἐκγαμίζω (ekgamízō) ἐκγαμίσκω (ekgamískō) ἔκγονον (ékgonon) αἴτημα (aítēma) ἐκδαπανάω (ekdapanáō) ἐκδέχομαι (ekdéchomai) ἔκδηλος (ékdēlos) ἐκδημέω (ekdēméō) ἐκδίδωμι (ekdídōmi) ἐκδιηγέομαι (ekdiēgéomai) ἐκδικέω (ekdikéō) ἐκδίκησις (ekdíkēsis) ἔκδικος (ékdikos) ἐκδιώκω (ekdiṓkō) αἰτία (aitía) ἔκδοτος (ékdotos) ἐκδοχή (ekdochḗ) ἐκδύω (ekdýō) ἐκεῖ (ekeî) ἐκεῖθεν (ekeîthen) ἐκεῖνος (ekeînos) ἐκεῖσε (ekeîse) ἐκζητέω (ekzētéō) ἐκθαμβέω (ekthambéō) ἔκθαμβος (ékthambos) αἰτίαμα (aitíama) ἔκθετος (ékthetos) ἐκκαθαίρω (ekkathaírō) ἐκκαίω (ekkaíō) ἐκκακέω (ekkakéō) ἐκκεντέω (ekkentéō) ἐκκλάω (ekkláō) ἐκκλείω (ekkleíō) ἐκκλησία (ekklēsía) ἐκκλίνω (ekklínō) ἐκκολυμβάω (ekkolymbáō) αἴτιον (aítion) ἐκκομίζω (ekkomízō) ἐκκόπτω (ekkóptō) ἐκκρέμαμαι (ekkrémamai) ἐκλαλέω (eklaléō) ἐκλάμπω (eklámpō) ἐκλανθάνομαι (eklanthánomai) ἐκλέγομαι (eklégomai) ἐκλείπω (ekleípō) ἐκλεκτός (eklektós) ἐκλογή (eklogḗ) αἴτιος (aítios) ἐκλύω (eklýō) ἐκμάσσω (ekmássō) ἐκμυκτηρίζω (ekmyktērízō) ἐκνεύω (ekneúō) ἐκνήφω (eknḗphō) ἑκούσιον (hekoúsion) ἑκουσίως (hekousíōs) ἔκπαλαι (ékpalai) ἐκπειράζω (ekpeirázō) ἐκπέμπω (ekpémpō) ἀγαθοποιΐα (agathopoiḯa) αἰφνίδιος (aiphnídios) ἐκπετάννυμι (ekpetánnymi) ἐκπίπτω (ekpíptō) ἐκπλέω (ekpléō) ἐκπληρόω (ekplēróō) ἐκπλήρωσις (ekplḗrōsis) ἐκπλήσσω (ekplḗssō) ἐκπνέω (ekpnéō) ἐκπορεύομαι (ekporeúomai) ἐκπορνεύω (ekporneúō) ἐκπτύω (ekptýō) αἰχμαλωσία (aichmalōsía) ἐκριζόω (ekrizóō) ἔκστασις (ékstasis) ἐκστρέφω (ekstréphō) ἐκταράσσω (ektarássō) ἐκτείνω (ekteínō) ἐκτελέω (ekteléō) ἐκτένεια (ekténeia) ἐκτενέστερον (ektenésteron) ἐκτενής (ektenḗs) ἐκτενῶς (ektenōs) αἰχμαλωτεύω (aichmalōteúō) ἐκτίθημι (ektíthēmi) ἐκτινάσσω (ektinássō) ἐκτός (ektós) ἕκτος (héktos) ἐκτρέπω (ektrépō) ἐκτρέφω (ektréphō) ἔκτρωμα (éktrōma) ἐκφέρω (ekphérō) ἐκφεύγω (ekpheúgō) ἐκφοβέω (ekphobéō) αἰχμαλωτίζω (aichmalōtízō) ἔκφοβος (ékphobos) ἐκφύω (ekphýō) ἐκχέω (ekchéō) ἐκχωρέω (ekchōréō) ἐκψύχω (ekpsýchō) ἑκών (hekṓn) ἐλαία (elaía) ἔλαιον (élaion) ἐλαιών (elaiṓn) Ἐλαμίτης (Elamítēs) αἰχμάλωτος (aichmálōtos) ἐλάσσων (elássōn) ἐλαττονέω (elattonéō) ἐλαττόω (elattóō) ἐλαύνω (elaúnō) ἐλαφρία (elaphría) ἐλαφρός (elaphrós) ἐλάχιστος (eláchistos) ἐλαχιστότερος (elachistóteros) Ἐλεάζαρ (Eleázar) ἔλεγξις (élenxis) αἰών (aiṓn) ἔλεγχος (élenchos) ἐλέγχω (elénchō) ἐλεεινός (eleeinós) ἐλεέω (eleéō) ἐλεημοσύνη (eleēmosýnē) ἐλεήμων (eleḗmōn) ἔλεος (éleos) ἐλευθερία (eleuthería) ἐλεύθερος (eleútheros) ἐλευθερόω (eleutheróō) αἰώνιος (aiṓnios) ἔλευσις (éleusis) ἐλεφάντινος (elephántinos) Ἐλιακείμ (Eliakeím) Ἐλιέζερ (Eliézer) Ἐλιούδ (Elioúd) Ἐλισάβετ (Elisábet) Ἐλισσαῖος (Elissaîos) ἑλίσσω (helíssō) ἕλκος (hélkos) ἑλκόω (helkóō) ἀκαθαρσία (akatharsía) ἑλκύω (helkýō) Ἑλλάς (Hellás) Ἕλλην (Héllēn) Ἑλληνικός (Hellēnikós) Ἑλληνίς (Hellēnís) Ἑλληνιστής (Hellēnistḗs) Ἑλληνιστί (Hellēnistí) ἐλλογέω (ellogéō) Ἐλμωδάμ (Elmōdám) ἐλπίζω (elpízō) ἀκαθάρτης (akathártēs) ἐλπίς (elpís) Ἐλύμας (Elýmas) ἐλοΐ (eloḯ) ἐμαυτοῦ (emautoû) ἐμβαίνω (embaínō) ἐμβάλλω (embállō) ἐμβάπτω (embáptō) ἐμβατεύω (embateúō) ἐμβιβάζω (embibázō) ἐμβλέπω (emblépō) ἀκάθαρτος (akáthartos) ἐμβριμάομαι (embrimáomai) ἐμέ (emé) ἐμέω (eméō) ἐμμαίνομαι (emmaínomai) Ἐμμανουήλ (Emmanouḗl) Ἐμμαούς (Emmaoús) ἐμμένω (emménō) Ἐμμόρ (Emmór) ἐμοί (emoí) ἐμός (emós) ἀγαθοποιός (agathopoiós) ἀκαιρέομαι (akairéomai) ἐμοῦ (emoû) ἐμπαιγμός (empaigmós) ἐμπαίζω (empaízō) ἐμπαίκτης (empaíktēs) ἐμπεριπατέω (emperipatéō) ἐμπίπλημι (empíplēmi) ἐμπίπτω (empíptō) ἐμπλέκω (emplékō) ἐμπλοκή (emplokḗ) ἐμπνέω (empnéō) ἀκαίρως (akaírōs) ἐμπορεύομαι (emporeúomai) ἐμπορία (emporía) ἐμπόριον (empórion) ἔμπορος (émporos) ἐμπρήθω (emprḗthō) ἔμπροσθεν (émprosthen) ἐμπτύω (emptýō) ἐμφανής (emphanḗs) ἐμφανίζω (emphanízō) ἔμφοβος (émphobos) ἄκακος (ákakos) ἐμφυσάω (emphysáō) ἔμφυτος (émphytos) ἐν (en) ἐναγκαλίζομαι (enankalízomai) ἐνάλιος (enálios) ἔναντι (énanti) ἐναντίον (enantíon) ἐναντίος (enantíos) ἐνάρχομαι (enárchomai) ἐνδεής (endeḗs) ἄκανθα (ákantha) ἔνδειγμα (éndeigma) ἐνδείκνυμι (endeíknymi) ἔνδειξις (éndeixis) ἕνδεκα (héndeka) ἑνδέκατος (hendékatos) ἐνδέχεται (endéchetai) ἐνδημέω (endēméō) ἐνδιδύσκω (endidýskō) ἔνδικος (éndikos) ἐνδόμησις (endómēsis) ἀκάνθινος (akánthinos) ἐνδοξάζω (endoxázō) ἔνδοξος (éndoxos) ἔνδυμα (éndyma) ἐνδυναμόω (endynamóō) ἐνδύνω (endýnō) ἔνδυσις (éndysis) ἐνδύω (endýō) ἐνέδρα (enédra) ἐνεδρεύω (enedreúō) ἔνεδρον (énedron) ἄκαρπος (ákarpos) ἐνειλέω (eneiléō) ἔνειμι (éneimi) ἕνεκα (héneka) ἐνέργεια (enérgeia) ἐνεργέω (energéō) ἐνέργημα (enérgēma) ἐνεργής (energḗs) ἐνευλογέω (eneulogéō) ἐνέχω (enéchō) ἐνθάδε (entháde) ἀκατάγνωστος (akatágnōstos) ἐνθυμέομαι (enthyméomai) ἐνθύμησις (enthýmēsis) ἔνι (éni) ἐνιαυτός (eniautós) ἐνίστημι (enístēmi) ἐνισχύω (enischýō) ἔννατος (énnatos) ἐννέα (ennéa) ἐννενηκονταεννέα (ennenēkontaennéa) ἐννεός (enneós) ἀκατακάλυπτος (akatakályptos) ἐννεύω (enneúō) ἔννοια (énnoia) ἔννομος (énnomos) ἔννυχον (énnychon) ἐνοικέω (enoikéō) ἑνότης (henótēs) ἐνοχλέω (enochléō) ἔνοχος (énochos) ἔνταλμα (éntalma) ἐνταφιάζω (entaphiázō) ἀκατάκριτος (akatákritos) ἐνταφιασμός (entaphiasmós) ἐντέλλομαι (entéllomai) ἐντεῦθεν (enteûthen) ἔντευξις (énteuxis) ἔντιμος (éntimos) ἐντολή (entolḗ) ἐντόπιος (entópios) ἐντός (entós) ἐντρέπω (entrépō) ἐντρέφω (entréphō) ἀκατάλυτος (akatálytos) ἔντρομος (éntromos) ἐντροπή (entropḗ) ἐντρυφάω (entrypháō) ἐντυγχάνω (entynchánō) ἐντυλίσσω (entylíssō) ἐντυπόω (entypóō) ἐνυβρίζω (enybrízō) ἐνυπνιάζομαι (enypniázomai) ἐνύπνιον (enýpnion) ἐνώπιον (enṓpion) ἀγαθός (agathós) ἀκατάπαυστος (akatápaustos) Ἐνώς (Enṓs) ἐνωτίζομαι (enōtízomai) Ἐνώχ (Enṓch) ἕξ (héx) ἐξαγγέλλω (exangéllō) ἐξαγοράζω (exagorázō) ἐξάγω (exágō) ἐξαιρέω (exairéō) ἐξαίρω (exaírō) ἐξαιτέομαι (exaitéomai) ἀκαταστασία (akatastasía) ἐξαίφνης (exaíphnēs) ἐξακολουθέω (exakolouthéō) ἑξακόσιοι (hexakósioi) ἐξαλείφω (exaleíphō) ἐξάλλομαι (exállomai) ἐξανάστασις (exanástasis) ἐξανατέλλω (exanatéllō) ἐξανίστημι (exanístēmi) ἐξαπατάω (exapatáō) ἐξάπινα (exápina) ἀκατάστατος (akatástatos) ἐξαπορέομαι (exaporéomai) ἐξαποστέλλω (exapostéllō) ἐξαρτίζω (exartízō) ἐξαστράπτω (exastráptō) ἐξαυτῆς (exautēs) ἐξεγείρω (exegeírō) ἔξειμι (éxeimi) ἐξελέγχω (exelénchō) ἐξέλκω (exélkō) ἐξέραμα (exérama) ἀκατάσχετος (akatáschetos) ἐξερευνάω (exereunáō) ἐξέρχομαι (exérchomai) ἔξεστι (éxesti) ἐξετάζω (exetázō) ἐξηγέομαι (exēgéomai) ἑξήκοντα (hexḗkonta) ἑξῆς (hexēs) ἐξηχέομαι (exēchéomai) ἕξις (héxis) ἐξίστημι (exístēmi) Ἀκελδαμά (Akeldamá) ἐξισχύω (exischýō) ἔξοδος (éxodos) ἐξολοθρεύω (exolothreúō) ἐξομολογέω (exomologéō) ἐξορκίζω (exorkízō) ἐξορκιστής (exorkistḗs) ἐξορύσσω (exorýssō) ἐξουδενόω (exoudenóō) ἐξουθενέω (exouthenéō) ἐξουσία (exousía) ἀκέραιος (akéraios) ἐξουσιάζω (exousiázō) ἐξοχή (exochḗ) ἐξυπνίζω (exypnízō) ἔξυπνος (éxypnos) ἔξω (éxō) ἔξωθεν (éxōthen) ἐξωθέω (exōthéō) ἐξώτερος (exṓteros) ἑορτάζω (heortázō) ἑορτή (heortḗ) ἀκλινής (aklinḗs) ἐπαγγελία (epangelía) ἐπαγγέλλω (epangéllō) ἐπάγγελμα (epángelma) ἐπάγω (epágō) ἐπαγωνίζομαι (epagōnízomai) ἐπαθροίζω (epathroízō) Ἐπαίνετος (Epaínetos) ἐπαινέω (epainéō) ἔπαινος (épainos) ἐπαίρω (epaírō) ἀκμάζω (akmázō) ἐπαισχύνομαι (epaischýnomai) ἐπαιτέω (epaitéō) ἐπακολουθέω (epakolouthéō) ἐπακούω (epakoúō) ἐπακροάομαι (epakroáomai) ἐπάν (epán) ἐπάναγκες (epánankes) ἐπανάγω (epanágō) ἐπαναμιμνήσκω (epanamimnḗskō) ἐπαναπαύομαι (epanapaúomai) ἀκμήν (akmḗn) ἐπανέρχομαι (epanérchomai) ἐπανίσταμαι (epanístamai) ἐπανόρθωσις (epanórthōsis) ἐπάνω (epánō) ἐπαρκέω (eparkéō) ἐπαρχία (eparchía) ἔπαυλις (épaulis) ἐπαύριον (epaúrion) ἐπαυτοφώρῳ (epautophṓrōi) Ἐπαφρᾶς (Epaphrâs) ἀκοή (akoḗ) ἐπαφρίζω (epaphrízō) Ἐπαφρόδιτος (Epaphróditos) ἐπεγείρω (epegeírō) ἐπεί (epeí) ἐπειδή (epeidḗ) ἐπειδήπερ (epeidḗper) ἐπεῖδον (epeîdon) ἐπείπερ (epeíper) ἐπεισαγωγή (epeisagōgḗ) ἔπειτα (épeita) ἀγαθωσύνη (agathōsýnē) ἀκολουθέω (akolouthéō) ἐπέκεινα (epékeina) ἐπεκτείνομαι (epekteínomai) ἐπενδύομαι (ependýomai) ἐπενδύτης (ependýtēs) ἐπέρχομαι (epérchomai) ἐπερωτάω (eperōtáō) ἐπερώτημα (eperṓtēma) ἐπέχω (epéchō) ἐπηρεάζω (epēreázō) ἐπί (epí) ἀκούω (akoúō) ἐπιβαίνω (epibaínō) ἐπιβάλλω (epibállō) ἐπιβαρέω (epibaréō) ἐπιβιβάζω (epibibázō) ἐπιβλέπω (epiblépō) ἐπίβλημα (epíblēma) ἐπιβοάω (epiboáō) ἐπιβουλή (epiboulḗ) ἐπιγαμβρεύω (epigambreúō) ἐπίγειος (epígeios) ἀκρασία (akrasía) ἐπιγίνομαι (epigínomai) ἐπιγινώσκω (epiginṓskō) ἐπίγνωσις (epígnōsis) ἐπιγραφή (epigraphḗ) ἐπιγράφω (epigráphō) ἐπιδείκνυμι (epideíknymi) ἐπιδέχομαι (epidéchomai) ἐπιδημέω (epidēméō) ἐπιδιατάσσομαι (epidiatássomai) ἐπιδίδωμι (epidídōmi) ἀκρατής (akratḗs) ἐπιδιορθόω (epidiorthóō) ἐπιδύω (epidýō) ἐπιείκεια (epieíkeia) ἐπιεικής (epieikḗs) ἐπιζητέω (epizētéō) ἐπιθανάτιος (epithanátios) ἐπίθεσις (epíthesis) ἐπιθυμέω (epithyméō) ἐπιθυμητής (epithymētḗs) ἐπιθυμία (epithymía) ἄκρατος (ákratos) ἐπικαθίζω (epikathízō) ἐπικαλέομαι (epikaléomai) ἐπικάλυμα (epikályma) ἐπικαλύπτω (epikalýptō) ἐπικατάρατος (epikatáratos) ἐπίκειμαι (epíkeimai) Ἐπικούρειος (Epikoúreios) ἐπικουρία (epikouría) ἐπικρίνω (epikrínō) ἐπιλαμβάνομαι (epilambánomai) ἀκρίβεια (akríbeia) ἐπιλανθάνομαι (epilanthánomai) ἐπιλέγομαι (epilégomai) ἐπιλείπω (epileípō) ἐπιλησμονή (epilēsmonḗ) ἐπίλοιπος (epíloipos) ἐπίλυσις (epílysis) ἐπιλύω (epilýō) ἐπιμαρτυρέω (epimartyréō) ἐπιμέλεια (epiméleia) ἐπιμελέομαι (epimeléomai) ἀκριβέστατος (akribéstatos) ἐπιμελῶς (epimelōs) ἐπιμένω (epiménō) ἐπινεύω (epineúō) ἐπίνοια (epínoia) ἐπιορκέω (epiorkéō) ἐπίορκος (epíorkos) ἐπιοῦσα (epioûsa) ἐπιούσιος (epioúsios) ἐπιπίπτω (epipíptō) ἐπιπλήσσω (epiplḗssō) ἀκριβέστερον (akribésteron) ἐπιπνίγω (epipnígō) ἐπιποθέω (epipothéō) ἐπιπόθησις (epipóthēsis) ἐπιπόθητος (epipóthētos) ἐπιποθία (epipothía) ἐπιπορεύομαι (epiporeúomai) ἐπιῤῥάπτω (epirrháptō) ἐπιῤῥίπτω (epirrhíptō) ἐπίσημος (epísēmos) ἐπισιτισμός (episitismós) ἀκριβόω (akribóō) ἐπισκέπτομαι (episképtomai) ἐπισκηνόω (episkēnóō) ἐπισκιάζω (episkiázō) ἐπισκοπέω (episkopéō) ἐπισκοπή (episkopḗ) ἐπίσκοπος (epískopos) ἐπισπάομαι (epispáomai) ἐπίσταμαι (epístamai) ἐπιστάτης (epistátēs) ἐπιστέλλω (epistéllō) ἀκριβῶς (akribōs) ἐπιστήμων (epistḗmōn) ἐπιστηρίζω (epistērízō) ἐπιστολή (epistolḗ) ἐπιστομίζω (epistomízō) ἐπιστρέφω (epistréphō) ἐπιστροφή (epistrophḗ) ἐπισυνάγω (episynágō) ἐπισυναγωγή (episynagōgḗ) ἐπισυντρέχω (episyntréchō) ἐπισύστασις (episýstasis) Ἀαρών (Aarṓn) ἀγαλλίασις (agallíasis) ἀκρίς (akrís) ἐπισφαλής (episphalḗs) ἐπισχύω (epischýō) ἐπισωρεύω (episōreúō) ἐπιταγή (epitagḗ) ἐπιτάσσω (epitássō) ἐπιτελέω (epiteléō) ἐπιτήδειος (epitḗdeios) ἐπιτίθημι (epitíthēmi) ἐπιτιμάω (epitimáō) ἐπιτιμία (epitimía) ἀκροατήριον (akroatḗrion) ἐπιτρέπω (epitrépō) ἐπιτροπή (epitropḗ) ἐπίτροπος (epítropos) ἐπιτυγχάνω (epitynchánō) ἐπιφαίνω (epiphaínō) ἐπιφάνεια (epipháneia) ἐπιφανής (epiphanḗs) ἐπιφαύω (epiphaúō) ἐπιφέρω (epiphérō) ἐπιφωνέω (epiphōnéō) ἀκροατής (akroatḗs) ἐπιφώσκω (epiphṓskō) ἐπιχειρέω (epicheiréō) ἐπιχέω (epichéō) ἐπιχορηγέω (epichorēgéō) ἐπιχορηγία (epichorēgía) ἐπιχρίω (epichríō) ἐποικοδομέω (epoikodoméō) ἐποκέλλω (epokéllō) ἐπονομάζω (eponomázō) ἐποπτεύω (epopteúō) ἀκροβυστία (akrobystía) ἐπόπτης (epóptēs) ἔπος (épos) ἐπουράνιος (epouránios) ἑπτά (heptá) ἑπτάκις (heptákis) ἑπτακισχίλιοι (heptakischílioi) ἔπω (épō) Ἔραστος (Érastos) ἐργάζομαι (ergázomai) ἐργασία (ergasía) ἀκρογωνιαῖος (akrogōniaîos) ἐργάτης (ergátēs) ἔργον (érgon) ἐρεθίζω (erethízō) ἐρείδω (ereídō) ἐρεύγομαι (ereúgomai) ἐρευνάω (ereunáō) ἐρέω (eréō) ἐρημία (erēmía) ἔρημος (érēmos) ἐρημόω (erēmóō) ἀκροθίνιον (akrothínion) ἐρήμωσις (erḗmōsis) ἐρίζω (erízō) ἐριθεία (eritheía) ἔριον (érion) ἔρις (éris) ἐρίφιον (eríphion) ἔριφος (ériphos) Ἑρμᾶς (Hermâs) ἑρμηνεία (hermēneía) ἑρμηνεύω (hermēneúō) ἄκρον (ákron) Ἑρμῆς (Hermēs) Ἑρμογένης (Hermogénēs) ἑρπετόν (herpetón) ἐρυθρός (erythrós) ἔρχομαι (érchomai) ἐρωτάω (erōtáō) ἐσθής (esthḗs) ἔσθησις (ésthēsis) ἐσθίω (esthíō) Ἐσλί (Eslí) Ἀκύλας (Akýlas) ἐσμέν (esmén) ἔσομαι (ésomai) ἔσοπτρον (ésoptron) ἑσπέρα (hespéra) Ἐσρώμ (Esrṓm) ἐστέ (esté) ἐστί (estí) ἔστω (éstō) ἔσχατος (éschatos) ἐσχάτως (eschátōs) ἀκυρόω (akyróō) ἔσω (ésō) ἔσωθεν (ésōthen) ἐσώτερος (esṓteros) ἑταῖρος (hetaîros) ἑτερόγλωσσος (heteróglōssos) ἑτεροδιδασκαλέω (heterodidaskaléō) ἑτεροζυγέω (heterozygéō) ἕτερος (héteros) ἑτέρως (hetérōs) ἔτι (éti) ἀκωλύτως (akōlýtōs) ἑτοιμάζω (hetoimázō) ἑτοιμασία (hetoimasía) ἕτοιμος (hétoimos) ἑτοίμως (hetoímōs) ἔτος (étos) εὖ (eû) Εὖα (Eûa) εὐαγγελίζω (euangelízō) εὐαγγέλιον (euangélion) εὐαγγελιστής (euangelistḗs) ἀγαλλιάω (agalliáō) ἄκων (ákōn) εὐαρεστέω (euarestéō) εὐάρεστος (euárestos) εὐαρέστως (euaréstōs) Εὔβουλος (Eúboulos) εὐγενής (eugenḗs) εὐδία (eudía) εὐδοκέω (eudokéō) εὐδοκία (eudokía) εὐεργεσία (euergesía) εὐεργετέω (euergetéō) ἀλάβαστρον (alábastron) εὐεργέτης (euergétēs) εὔθετος (eúthetos) εὐθέως (euthéōs) εὐθυδρομέω (euthydroméō) εὐθυμέω (euthyméō) εὔθυμος (eúthymos) εὐθύνω (euthýnō) εὐθύς (euthýs) εὐθύτης (euthýtēs) εὐκαιρέω (eukairéō) ἀλαζονεία (alazoneía) εὐκαιρία (eukairía) εὔκαιρος (eúkairos) εὐκαίρως (eukaírōs) εὐκοπώτερος (eukopṓteros) εὐλάβεια (eulábeia) εὐλαβέομαι (eulabéomai) εὐλαβής (eulabḗs) εὐλογέω (eulogéō) εὐλογητός (eulogētós) εὐλογία (eulogía) ἀλαζών (alazṓn) εὐμετάδοτος (eumetádotos) Εὐνίκη (Euníkē) εὐνοέω (eunoéō) εὔνοια (eúnoia) εὐνουχίζω (eunouchízō) εὐνοῦχος (eunoûchos) Εὐοδία (Euodía) εὐοδόω (euodóō) εὐπειθής (eupeithḗs) εὐπερίστατος (euperístatos) ἀλαλάζω (alalázō) εὐποιΐα (eupoiḯa) εὐπορέω (euporéō) εὐπορία (euporía) εὐπρέπεια (euprépeia) εὐπρόσδεκτος (euprósdektos) εὐπρόσεδρος (euprósedros) εὐπροσωπέω (euprosōpéō) εὑρίσκω (heurískō) Εὐροκλύδων (Euroklýdōn) εὐρύχωρος (eurýchōros) ἀλάλητος (alálētos) εὐσέβεια (eusébeia) εὐσεβέω (eusebéō) εὐσεβής (eusebḗs) εὐσεβῶς (eusebōs) εὔσημος (eúsēmos) εὔσπλαγχνος (eúsplanchnos) εὐσχημόνως (euschēmónōs) εὐσχημοσύνη (euschēmosýnē) εὐσχήμων (euschḗmōn) εὐτόνως (eutónōs) ἄλαλος (álalos) εὐτραπελία (eutrapelía) Εὔτυχος (Eútychos) εὐφημία (euphēmía) εὔφημος (eúphēmos) εὐφορέω (euphoréō) εὐφραίνω (euphraínō) Εὐφράτης (Euphrátēs) εὐφροσύνη (euphrosýnē) εὐχαριστέω (eucharistéō) εὐχαριστία (eucharistía) ἅλας (hálas) εὐχάριστος (eucháristos) εὐχή (euchḗ) εὔχομαι (eúchomai) εὔχρηστος (eúchrēstos) εὐψυχέω (eupsychéō) εὐωδία (euōdía) εὐώνυμος (euṓnymos) ἐφάλλομαι (ephállomai) ἐφάπαξ (ephápax) Ἐφεσῖνος (Ephesînos) ἀλείφω (aleíphō) Ἐφέσιος (Ephésios) Ἔφεσος (Éphesos) ἐφευρετής (epheuretḗs) ἐφημερία (ephēmería) ἐφήμερος (ephḗmeros) ἐφικνέομαι (ephiknéomai) ἐφίστημι (ephístēmi) Ἐφραίμ (Ephraím) ἐφφαθά (ephphathá) ἔχθρα (échthra) ἀλεκτοροφωνία (alektorophōnía) ἐχθρός (echthrós) ἔχιδνα (échidna) ἔχω (échō) ἕως (héōs) Ζαβουλών (Zaboulṓn) Ζακχαῖος (Zakchaîos) Ζαρά (Zará) Ζαχαρίας (Zacharías) ζάω (záō) Ζεβεδαῖος (Zebedaîos) ἄγαμος (ágamos) ἀλέκτωρ (aléktōr) ζεστός (zestós) ζεῦγος (zeûgos) ζευκτηρία (zeuktēría) Ζεύς (Zeús) ζέω (zéō) ζῆλος (zēlos) ζηλόω (zēlóō) ζηλωτής (zēlōtḗs) Ζηλωτής (Zēlōtḗs) ζημία (zēmía) Ἀλεξανδρεύς (Alexandreús) ζημιόω (zēmióō) Ζηνᾶς (Zēnâs) ζητέω (zētéō) ζήτημα (zḗtēma) ζήτησις (zḗtēsis) ζιζάνιον (zizánion) Ζοροβάβελ (Zorobábel) ζόφος (zóphos) ζυγός (zygós) ζύμη (zýmē) Ἀλεξανδρῖνος (Alexandrînos) ζυμόω (zymóō) ζωγρέω (zōgréō) ζωή (zōḗ) ζώνη (zṓnē) ζώννυμι (zṓnnymi) ζωογονέω (zōogonéō) ζῶον (zōon) ζωοποιέω (zōopoiéō) (ḗ) (ē) Ἀλέξανδρος (Aléxandros) ἡγεμονεύω (hēgemoneúō) ἡγεμονία (hēgemonía) ἡγεμών (hēgemṓn) ἡγέομαι (hēgéomai) ἡδέως (hēdéōs) ἤδη (ḗdē) ἥδιστα (hḗdista) ἡδονή (hēdonḗ) ἡδύοσμον (hēdýosmon) ἦθος (ēthos) ἄλευρον (áleuron) ἥκω (hḗkō) ἠλί (ēlí) Ἡλί (Hēlí) Ἡλίας (Hēlías) ἡλικία (hēlikía) ἡλίκος (hēlíkos) ἥλιος (hḗlios) ἧλος (hēlos) ἡμᾶς (hēmâs) ἡμεῖς (hēmeîs) ἀλήθεια (alḗtheia) ἡμέρα (hēméra) ἡμέτερος (hēméteros) ἤμην (ḗmēn) ἡμιθανής (hēmithanḗs) ἡμῖν (hēmîn) ἥμισυ (hḗmisy) ἡμιώριον (hēmiṓrion) ἡμῶν (hēmōn) ἦν (ēn) ἡνίκα (hēníka) ἀληθεύω (alētheúō) ἤπερ (ḗper) ἤπιος (ḗpios) Ἤρ (Ḗr) ἤρεμος (ḗremos) Ἡρώδης (Hērṓdēs) Ἡρωδιανοί (Hērōdianoí) Ἡρωδιάς (Hērōdiás) Ἡρωδίων (Hērōdíōn) Ἡσαΐας (Hēsaḯas) Ἠσαῦ (Ēsaû) ἀληθής (alēthḗs) ἡσυχάζω (hēsycházō) ἡσυχία (hēsychía) ἡσύχιος (hēsýchios) ἤτοι (ḗtoi) ἡττάω (hēttáō) ἥττημα (hḗttēma) ἥττον (hḗtton) ἤτω (ḗtō) ἠχέω (ēchéō) ἦχος (ēchos) ἀληθινός (alēthinós) Θαδδαῖος (Thaddaîos) θάλασσα (thálassa) θάλπω (thálpō) Θάμαρ (Thámar) θαμβέω (thambéō) θάμβος (thámbos) θανάσιμος (thanásimos) θανατήφορος (thanatḗphoros) θάνατος (thánatos) θανατόω (thanatóō) ἀλήθω (alḗthō) θάπτω (tháptō) Θάρα (Thára) θαῤῥέω (tharrhéō) θαρσέω (tharséō) θάρσος (thársos) θαῦμα (thaûma) θαυμάζω (thaumázō) θαυμάσιος (thaumásios) θαυμαστός (thaumastós) θεά (theá) ἀγανακτέω (aganaktéō) ἀληθῶς (alēthōs) θεάομαι (theáomai) θεατρίζω (theatrízō) θέατρον (théatron) θεῖον (theîon) θεῖος (theîos) θειότης (theiótēs) θειώδης (theiṓdēs) θέλημα (thélēma) θέλησις (thélēsis) θέλω (thélō) ἁλιεύς (halieús) θεμέλιος (themélios) θεμελιόω (themelióō) θεοδίδακτος (theodídaktos) θεομαχέω (theomachéō) θεομάχος (theomáchos) θεόπνευστος (theópneustos) θεός (theós) θεοσέβεια (theosébeia) θεοσεβής (theosebḗs) θεοστυγής (theostygḗs) ἁλιεύω (halieúō) θεότης (theótēs) Θεόφιλος (Theóphilos) θεραπεία (therapeía) θεραπεύω (therapeúō) θεράπων (therápōn) θερίζω (therízō) θερισμός (therismós) θεριστής (theristḗs) θερμαίνω (thermaínō) θέρμη (thérmē) ἁλίζω (halízō) θέρος (théros) Θεσσαλονικεύς (Thessalonikeús) Θεσσαλονίκη (Thessaloníkē) Θευδᾶς (Theudâs) θεωρέω (theōréō) θεωρία (theōría) θήκη (thḗkē) θηλάζω (thēlázō) θῆλυς (thēlys) θήρα (thḗra) ἀλίσγεμα (alísgema) θηρεύω (thēreúō) θηριομαχέω (thēriomachéō) θηρίον (thēríon) θησαυρίζω (thēsaurízō) θησαυρός (thēsaurós) θιγγάνω (thingánō) θλίβω (thlíbō) θλῖψις (thlîpsis) θνήσκω (thnḗskō) θνητός (thnētós) ἀλλά (allá) θορυβέω (thorybéō) θόρυβος (thórybos) θραύω (thraúō) θρέμμα (thrémma) θρηνέω (thrēnéō) θρῆνος (thrēnos) θρησκεία (thrēskeía) θρησκός (thrēskós) θριαμβεύω (thriambeúō) θρίξ (thríx) ἀλλάσσω (allássō) θροέω (throéō) θρόμβος (thrómbos) θρόνος (thrónos) Θυάτειρα (Thyáteira) θυγάτηρ (thygátēr) θυγάτριον (thygátrion) θύελλα (thýella) θύϊνος (thýïnos) θυμίαμα (thymíama) θυμιαστήριον (thymiastḗrion) ἀλλαχόθεν (allachóthen) θυμιάω (thymiáō) θυμομαχέω (thymomachéō) θυμός (thymós) θυμόω (thymóō) θύρα (thýra) θυρεός (thyreós) θυρίς (thyrís) θυρωρός (thyrōrós) θυσία (thysía) θυσιαστήριον (thysiastḗrion) ἀλληγορέω (allēgoréō) θύω (thýō) Θωμᾶς (Thōmâs) θώραξ (thṓrax) Ἰάειρος (Iáeiros) Ἰακώβ (Iakṓb) Ἰάκωβος (Iákōbos) ἴαμα (íama) Ἰαμβρῆς (Iambrēs) Ἰαννά (Ianná) Ἰαννῆς (Iannēs) ἀλληλουϊα (allēlouïa) ἰάομαι (iáomai) Ἰάρεδ (Iáred) ἴασις (íasis) ἴασπις (íaspis) Ἰάσων (Iásōn) ἰατρός (iatrós) ἴδε (íde) ἰδέα (idéa) ἴδιος (ídios) ἰδιώτης (idiṓtēs) ἀγανάκτησις (aganáktēsis) ἀλλήλων (allḗlōn) ἰδού (idoú) Ἰδουμαία (Idoumaía) ἱδρώς (hidrṓs) Ἰεζαβήλ (Iezabḗl) Ἱεράπολις (Hierápolis) ἱερατεία (hierateía) ἱεράτευμα (hieráteuma) ἱερατεύω (hierateúō) Ἱερεμίας (Hieremías) ἱερεύς (hiereús) ἀλλογενής (allogenḗs) Ἱεριχώ (Hierichṓ) ἱερόν (hierón) ἱεροπρεπής (hieroprepḗs) ἱερός (hierós) Ἱεροσόλυμα (Hierosólyma) Ἱεροσολυμίτης (Hierosolymítēs) ἱεροσυλέω (hierosyléō) ἱερόσυλος (hierósylos) ἱερουργέω (hierourgéō) Ἱερουσαλήμ (Hierousalḗm) ἅλλομαι (hállomai) ἱερωσύνη (hierōsýnē) Ἰεσσαί (Iessaí) Ἰεφθάε (Iephtháe) Ἰεχονίας (Iechonías) Ἰησοῦς (Iēsoûs) ἱκανός (hikanós) ἱκανότης (hikanótēs) ἱκανόω (hikanóō) ἱκετηρία (hiketēría) ἱκμάς (hikmás) ἄλλος (állos) Ἰκόνιον (Ikónion) ἱλαρός (hilarós) ἱλαρότης (hilarótēs) ἱλάσκομαι (hiláskomai) ἱλασμός (hilasmós) ἱλαστήριον (hilastḗrion) ἵλεως (híleōs) Ἰλλυρικόν (Illyrikón) ἱμάς (himás) ἱματίζω (himatízō) ἀλλοτριεπίσκοπος (allotriepískopos) ἱμάτιον (himátion) ἱματισμός (himatismós) ἱμείρομαι (himeíromai) ἵνα (hína) ἱνατί (hinatí) Ἰόππη (Ióppē) Ἰορδάνης (Iordánēs) ἰός (iós) Ἰουδά (Ioudá) Ἰουδαία (Ioudaía) ἀλλότριος (allótrios) Ἰουδαΐζω (Ioudaḯzō) Ἰουδαϊκός (Ioudaïkós) Ἰουδαϊκῶς (Ioudaïkōs) Ἰουδαῖος (Ioudaîos) Ἰουδαϊσμός (Ioudaïsmós) Ἰούδας (Ioúdas) Ἰουλία (Ioulía) Ἰούλιος (Ioúlios) Ἰουνιᾶς (Iouniâs) Ἰοῦστος (Ioûstos) ἀλλόφυλος (allóphylos) ἱππεύς (hippeús) ἱππικόν (hippikón) ἵππος (híppos) ἶρις (îris) Ἰσαάκ (Isaák) ἰσάγγελος (isángelos) Ἰσαχάρ (Isachár) ἴσημι (ísēmi) ἴσθι (ísthi) Ἰσκαριώτης (Iskariṓtēs) ἄλλως (állōs) ἴσος (ísos) ἰσότης (isótēs) ἰσότιμος (isótimos) ἰσόψυχος (isópsychos) Ἰσραήλ (Israḗl) Ἰσραηλίτης (Israēlítēs) ἵστημι (hístēmi) ἱστορέω (historéō) ἰσχυρός (ischyrós) ἰσχύς (ischýs) ἀλοάω (aloáō) ἰσχύω (ischýō) ἴσως (ísōs) Ἰταλία (Italía) Ἰταλικός (Italikós) Ἰτουραΐα (Itouraḯa) ἰχθύδιον (ichthýdion) ἰχθύς (ichthýs) ἴχνος (íchnos) Ἰωάθαμ (Iōátham) Ἰωάννα (Iōánna) ἄλογος (álogos) Ἰωαννᾶς (Iōannâs) Ἰωάννης (Iōánnēs) Ἰώβ (Iṓb) Ἰωήλ (Iōḗl) Ἰωνάν (Iōnán) Ἰωνᾶς (Iōnâs) Ἰωράμ (Iōrám) Ἰωρείμ (Iōreím) Ἰωσαφάτ (Iōsaphát) Ἰωσή (Iōsḗ) ἀγαπάω (agapáō) ἀλόη (alóē) Ἰωσῆς (Iōsēs) Ἰωσήφ (Iōsḗph) Ἰωσίας (Iōsías) ἰῶτα (iōta) κἀγώ (kagṓ) καθά (kathá) καθαίρεσις (kathaíresis) καθαιρέω (kathairéō) καθαίρω (kathaírō) καθάπερ (katháper) ἅλς (háls) καθάπτω (katháptō) καθαρίζω (katharízō) καθαρισμός (katharismós) καθαρός (katharós) καθαρότης (katharótēs) καθέδρα (kathédra) καθέζομαι (kathézomai) καθεξῆς (kathexēs) καθεύδω (katheúdō) καθηγητής (kathēgētḗs) ἁλυκός (halykós) καθήκω (kathḗkō) κάθημαι (káthēmai) καθημερινός (kathēmerinós) καθίζω (kathízō) καθίημι (kathíēmi) καθίστημι (kathístēmi) καθό (kathó) καθόλου (kathólou) καθοπλίζω (kathoplízō) καθοράω (kathoráō) ἀλυπότερος (alypóteros) καθότι (kathóti) καθώς (kathṓs) καί (kaí) Καϊάφας (Kaïáphas) καίγε (kaíge) Κάϊν (Káïn) Καϊνάν (Kaïnán) καινός (kainós) καινότης (kainótēs) καίπερ (kaíper) ἅλυσις (hálysis) καιρός (kairós) Καῖσαρ (Kaîsar) Καισάρεια (Kaisáreia) καίτοι (kaítoi) καίτοιγε (kaítoige) καίω (kaíō) κἀκεῖ (kakeî) κἀκεῖθεν (kakeîthen) κἀκεῖνος (kakeînos) κακία (kakía) ἀλυσιτελής (alysitelḗs) κακοήθεια (kakoḗtheia) κακολογέω (kakologéō) κακοπάθεια (kakopátheia) κακοπαθέω (kakopathéō) κακοποιέω (kakopoiéō) κακοποιός (kakopoiós) κακός (kakós) κακοῦργος (kakoûrgos) κακουχέω (kakouchéō) κακόω (kakóō) Ἀλφαῖος (Alphaîos) κακῶς (kakōs) κάκωσις (kákōsis) καλάμη (kalámē) κάλαμος (kálamos) καλέω (kaléō) καλλιέλαιος (kalliélaios) καλλίον (kallíon) καλοδιδάσκαλος (kalodidáskalos) Καλοὶ Λιμένες (Kaloì Liménes) καλοποιέω (kalopoiéō) ἅλων (hálōn) καλός (kalós) κάλυμα (kályma) καλύπτω (kalýptō) καλῶς (kalōs) κάμηλος (kámēlos) κάμινος (káminos) καμμύω (kammýō) κάμνω (kámnō) κάμπτω (kámptō) κἄν (kán) ἀλώπηξ (alṓpēx) Κανᾶ (Kanâ) Κανανίτης (Kananítēs) Κανδάκη (Kandákē) κανών (kanṓn) Καπερναούμ (Kapernaoúm) καπηλεύω (kapēleúō) καπνός (kapnós) Καππαδοκία (Kappadokía) καρδία (kardía) καρδιογνώστης (kardiognṓstēs) ἅλωσις (hálōsis) καρπός (karpós) Κάρπος (Kárpos) καρποφορέω (karpophoréō) καρποφόρος (karpophóros) καρτερέω (karteréō) κάρφος (kárphos) κατά (katá) καταβαίνω (katabaínō) καταβάλλω (katabállō) καταβαρέω (katabaréō) ἀγάπη (agápē) ἅμα (háma) κατάβασις (katábasis) καταβιβάζω (katabibázō) καταβολή (katabolḗ) καταβραβεύω (katabrabeúō) καταγγελεύς (katangeleús) καταγγέλλω (katangéllō) καταγελάω (katageláō) καταγινώσκω (kataginṓskō) κατάγνυμι (katágnymi) κατάγω (katágō) ἀμαθής (amathḗs) καταγωνίζομαι (katagōnízomai) καταδέω (katadéō) κατάδηλος (katádēlos) καταδικάζω (katadikázō) καταδιώκω (katadiṓkō) καταδουλόω (katadoulóō) καταδυναστεύω (katadynasteúō) καταισχύνω (kataischýnō) κατακαίω (katakaíō) κατακαλύπτω (katakalýptō) ἀμαράντινος (amarántinos) κατακαυχάομαι (katakaucháomai) κατάκειμαι (katákeimai) κατακλάω (katakláō) κατακλείω (katakleíō) κατακληροδοτέω (kataklērodotéō) κατακλίνω (kataklínō) κατακλύζω (kataklýzō) κατακλυσμός (kataklysmós) κατακολουθέω (katakolouthéō) κατακόπτω (katakóptō) ἀμάραντος (amárantos) κατακρημνίζω (katakrēmnízō) κατάκριμα (katákrima) κατακρίνω (katakrínō) κατάκρισις (katákrisis) κατακυριεύω (katakyrieúō) καταλαλέω (katalaléō) καταλαλία (katalalía) κατάλαλος (katálalos) καταλαμβάνω (katalambánō) καταλέγω (katalégō) ἁμαρτάνω (hamartánō) κατάλειμμα (katáleimma) καταλείπω (kataleípō) καταλιθάζω (katalitházō) καταλλαγή (katallagḗ) καταλλάσσω (katallássō) κατάλοιπος (katáloipos) κατάλυμα (katályma) καταλύω (katalýō) καταμανθάνω (katamanthánō) καταμαρτυρέω (katamartyréō) ἁμάρτημα (hamártēma) καταμένω (kataménō) καταμόνας (katamónas) κατανάθεμα (katanáthema) καταναθεματίζω (katanathematízō) καταναλίσκω (katanalískō) καταναρκάω (katanarkáō) κατανεύω (kataneúō) κατανοέω (katanoéō) καταντάω (katantáō) κατάνυξις (katányxis) ἁμαρτία (hamartía) κατανύσσω (katanýssō) καταξιόω (kataxióō) καταπατέω (katapatéō) κατάπαυσις (katápausis) καταπαύω (katapaúō) καταπέτασμα (katapétasma) καταπίνω (katapínō) καταπίπτω (katapíptō) καταπλέω (katapléō) καταπονέω (kataponéō) ἀμάρτυρος (amártyros) καταποντίζω (katapontízō) κατάρα (katára) καταράομαι (kataráomai) καταργέω (katargéō) καταριθμέω (katarithméō) καταρτίζω (katartízō) κατάρτισις (katártisis) καταρτισμός (katartismós) κατασείω (kataseíō) κατασκάπτω (kataskáptō) ἁμαρτωλός (hamartōlós) κατασκευάζω (kataskeuázō) κατασκηνόω (kataskēnóō) κατασκήνωσις (kataskḗnōsis) κατασκιάζω (kataskiázō) κατασκοπέω (kataskopéō) κατάσκοπος (katáskopos) κατασοφίζομαι (katasophízomai) καταστέλλω (katastéllō) κατάστημα (katástēma) καταστολή (katastolḗ) ἄμαχος (ámachos) καταστρέφω (katastréphō) καταστρηνιάω (katastrēniáō) καταστροφή (katastrophḗ) καταστρώννυμι (katastrṓnnymi) κατασύρω (katasýrō) κατασφάττω (kataspháttō) κατασφραγίζω (katasphragízō) κατάσχεσις (katáschesis) κατατίθημι (katatíthēmi) κατατομή (katatomḗ) ἀγαπητός (agapētós) ἀμάω (amáō) κατατοξεύω (katatoxeúō) κατατρέχω (katatréchō) καταφέρω (kataphérō) καταφεύγω (katapheúgō) καταφθείρω (kataphtheírō) καταφιλέω (kataphiléō) καταφρονέω (kataphronéō) καταφροντής (kataphrontḗs) καταχέω (katachéō) καταχθόνιος (katachthónios) ἀμέθυστος (améthystos) καταχράομαι (katachráomai) καταψύχω (katapsýchō) κατείδωλος (kateídōlos) κατέναντι (katénanti) κατενώπιον (katenṓpion) κατεξουσιάζω (katexousiázō) κατεργάζομαι (katergázomai) () κατέρχομαι (katérchomai) κατεσθίω (katesthíō) ἀμελέω (ameléō) κατευθύνω (kateuthýnō) κατεφίστημι (katephístēmi) κατέχω (katéchō) κατηγορέω (katēgoréō) κατηγορία (katēgoría) κατήγορος (katḗgoros) κατήφεια (katḗpheia) κατηχέω (katēchéō) κατιόω (katióō) κατισχύω (katischýō) ἄμεμπτος (ámemptos) κατοικέω (katoikéō) κατοίκησις (katoíkēsis) κατοικητήριον (katoikētḗrion) κατοικία (katoikía) κατοπτρίζομαι (katoptrízomai) κατόρθωμα (katórthōma) κάτω (kátō) κατώτερος (katṓteros) καῦμα (kaûma) καυματίζω (kaumatízō) ἀμέμπτως (amémptōs) καῦσις (kaûsis) καυσόω (kausóō) καύσων (kaúsōn) καυτηριάζω (kautēriázō) καυχάομαι (kaucháomai) καύχημα (kaúchēma) καύχησις (kaúchēsis) Κεγχρεαί (Kenchreaí) Κεδρών (Kedrṓn) κεῖμαι (keîmai) ἀμέριμνος (amérimnos) κειρία (keiría) κείρω (keírō) κέλευμα (kéleuma) κελεύω (keleúō) κενοδοξία (kenodoxía) κενόδοξος (kenódoxos) κενός (kenós) κενοφωνία (kenophōnía) κενόω (kenóō) κέντρον (kéntron) ἀμετάθετος (ametáthetos) κεντυρίων (kentyríōn) κενῶς (kenōs) κεραία (keraía) κεραμεύς (kerameús) κεραμικός (keramikós) κεράμιον (kerámion) κέραμος (kéramos) κεράννυμι (keránnymi) κέρας (kéras) κεράτιον (kerátion) ἀμετακίνητος (ametakínētos) κερδαίνω (kerdaínō) κέρδος (kérdos) κέρμα (kérma) κερματιστής (kermatistḗs) κεφάλαιον (kephálaion) κεφαλαιόω (kephalaióō) κεφαλή (kephalḗ) κεφαλίς (kephalís) κῆνσος (kēnsos) κῆπος (kēpos) ἀμεταμέλητος (ametamélētos) κηπουρός (kēpourós) κηρίον (kēríon) κήρυγμα (kḗrygma) κῆρυξ (kēryx) κηρύσσω (kērýssō) κῆτος (kētos) Κηφᾶς (Kēphâs) κιβωτός (kibōtós) κιθάρα (kithára) κιθαρίζω (kitharízō) ἀμετανόητος (ametanóētos) κιθαρῳδός (kitharōidós) Κιλικία (Kilikía) κινάμωμον (kinámōmon) κινδυνεύω (kindyneúō) κίνδυνος (kíndynos) κινέω (kinéō) κίνησις (kínēsis) Κίς (Kís) κλάδος (kládos) κλαίω (klaíō) Ἄγαρ (Ágar) ἄμετρος (ámetros) κλάσις (klásis) κλάσμα (klásma) Κλαύδη (Klaúdē) Κλαυδία (Klaudía) Κλαύδιος (Klaúdios) κλαυθμός (klauthmós) κλάω (kláō) κλείς (kleís) κλείω (kleíō) κλέμμα (klémma) ἀμήν (amḗn) Κλεόπας (Kleópas) κλέος (kléos) κλέπτης (kléptēs) κλέπτω (kléptō) κλῆμα (klēma) Κλήμης (Klḗmēs) κληρονομέω (klēronoméō) κληρονομία (klēronomía) κληρονόμος (klēronómos) κλῆρος (klēros) ἀμήτωρ (amḗtōr) κληρόω (klēróō) κλῆσις (klēsis) κλητός (klētós) κλίβανος (klíbanos) κλίμα (klíma) κλίνη (klínē) κλινίδιον (klinídion) κλίνω (klínō) κλισία (klisía) κλοπή (klopḗ) ἀμίαντος (amíantos) κλύδων (klýdōn) κλυδωνίζομαι (klydōnízomai) Κλωπᾶς (Klōpâs) κνήθω (knḗthō) Κνίδος (Knídos) κοδράντης (kodrántēs) κοιλία (koilía) κοιμάω (koimáō) κοίμησις (koímēsis) κοινός (koinós) Ἀμιναδάβ (Aminadáb) κοινόω (koinóō) κοινωνέω (koinōnéō) κοινωνία (koinōnía) κοινωνικός (koinōnikós) κοινωνός (koinōnós) κοίτη (koítē) κοιτών (koitṓn) κόκκινος (kókkinos) κόκκος (kókkos) κολάζω (kolázō) ἄμμος (ámmos) κολακεία (kolakeía) κόλασις (kólasis) κολαφίζω (kolaphízō) κολλάω (kolláō) κολλούριον (kolloúrion) κολλυβιστής (kollybistḗs) κολοβόω (kolobóō) Κολοσσαί (Kolossaí) Κολοσσαεύς (Kolossaeús) κόλπος (kólpos) ἀμνός (amnós) κολυμβάω (kolymbáō) κολυμβήθρα (kolymbḗthra) κολωνία (kolōnía) κομάω (komáō) κόμη (kómē) κομίζω (komízō) κομψότερον (kompsóteron) κονιάω (koniáō) κονιορτός (koniortós) κοπάζω (kopázō) ἀμοιβή (amoibḗ) κοπετός (kopetós) κοπή (kopḗ) κοπιάω (kopiáō) κόπος (kópos) κοπρία (kopría) κόπτω (kóptō) κόραξ (kórax) κοράσιον (korásion) κορβᾶν (korbân) Κορέ (Koré) ἄμπελος (ámpelos) κορέννυμι (korénnymi) Κορίνθιος (Korínthios) Κόρινθος (Kórinthos) Κορνήλιος (Kornḗlios) κόρος (kóros) κοσμέω (kosméō) κοσμικός (kosmikós) κόσμιος (kósmios) κοσμοκράτωρ (kosmokrátōr) κόσμος (kósmos) ἀμπελουργός (ampelourgós) Κούαρτος (Koúartos) κοῦμι (koûmi) κουστωδία (koustōdía) κουφίζω (kouphízō) κόφινος (kóphinos) κράββατος (krábbatos) κράζω (krázō) κραιπάλη (kraipálē) κρανίον (kraníon) κράσπεδον (kráspedon) ἀγγαρεύω (angareúō) ἀμπελών (ampelṓn) κραταιός (krataiós) κραταιόω (krataióō) κρατέω (kratéō) κράτιστος (krátistos) κράτος (krátos) κραυγάζω (kraugázō) κραυγή (kraugḗ) κρέας (kréas) κρεῖσσον (kreîsson) κρείττων (kreíttōn) Ἀμπλίας (Amplías) κρεμάννυμι (kremánnymi) κρημνός (krēmnós) Κρής (Krḗs) Κρήσκης (Krḗskēs) Κρήτη (Krḗtē) κριθή (krithḗ) κρίθινος (kríthinos) κρίμα (kríma) κρίνον (krínon) κρίνω (krínō) ἀμύνομαι (amýnomai) κρίσις (krísis) Κρίσπος (Kríspos) κριτήριον (kritḗrion) κριτής (kritḗs) κριτικός (kritikós) κρούω (kroúō) κρύπτη (krýptē) κρυπτός (kryptós) κρύπτω (krýptō) κρυσταλλίζω (krystallízō) ἀμφίβληστρον (amphíblēstron) κρύσταλλος (krýstallos) κρυφῆ (kryphē) κτάομαι (ktáomai) κτῆμα (ktēma) κτῆνος (ktēnos) κτήτωρ (ktḗtōr) κτίζω (ktízō) κτίσις (ktísis) κτίσμα (ktísma) κτίστης (ktístēs) ἀμφιέννυμι (amphiénnymi) κυβεία (kybeía) κυβέρνησις (kybérnēsis) κυβερνήτης (kybernḗtēs) κυκλόθεν (kyklóthen) κυκλόω (kyklóō) κύκλῳ (kýklōi) κύλισμα (kýlisma) κυλιόω (kylióō) κυλλός (kyllós) κῦμα (kŷma) Ἀμφίπολις (Amphípolis) κύμβαλον (kýmbalon) κύμινον (kýminon) κυνάριον (kynárion) Κύπριος (Kýprios) Κύπρος (Kýpros) κύπτω (kýptō) Κυρηναῖος (Kyrēnaîos) Κυρήνη (Kyrḗnē) Κυρήνιος (Kyrḗnios) Κυρία (Kyría) ἄμφοδον (ámphodon) κυριακός (kyriakós) κυριεύω (kyrieúō) κύριος (kýrios) κυριότης (kyriótēs) κυρόω (kyróō) κύων (kýōn) κῶλον (kōlon) κωλύω (kōlýō) κώμη (kṓmē) κωμόπολις (kōmópolis) ἀμφότερος (amphóteros) κῶμος (kōmos) κώνωψ (kṓnōps) Κώς (Kṓs) Κωσάμ (Kōsám) κωφός (kōphós) λαγχάνω (lanchánō) Λάζαρος (Lázaros) λάθρα (láthra) λαῖλαψ (laîlaps) λακτίζω (laktízō) ἀμώμητος (amṓmētos) λαλέω (laléō) λαλιά (laliá) λαμά (lamá) λαμβάνω (lambánō) Λάμεχ (Lámech) λαμπάς (lampás) λαμπρός (lamprós) λαμπρότης (lamprótēs) λαμπρῶς (lamprōs) λάμπω (lámpō) ἄμωμος (ámōmos) λανθάνω (lanthánō) λαξευτός (laxeutós) λαός (laós) Λαοδίκεια (Laodíkeia) Λαοδικεύς (Laodikeús) λάρυγξ (lárynx) Λασαία (Lasaía) λάσχω (láschō) λατομέω (latoméō) λατρεία (latreía) Ἀβαδδών (Abaddṓn) ἀγγεῖον (angeîon) Ἀμών (Amṓn) λατρεύω (latreúō) λάχανον (láchanon) Λεββαῖος (Lebbaîos) λεγεών (legeṓn) λέγω (légō) λεῖμμα (leîmma) λεῖος (leîos) λείπω (leípō) λειτουργέω (leitourgéō) λειτουργία (leitourgía) Ἀμώς (Amṓs) λειτουργικός (leitourgikós) λειτουργός (leitourgós) λέντιον (léntion) λεπίς (lepís) λέπρα (lépra) λεπρός (leprós) λεπτόν (leptón) Λευΐ (Leuḯ) Λευΐς (Leuḯs) Λευΐτης (Leuḯtēs) ἄν (án) Λευϊτικός (Leuïtikós) λευκαίνω (leukaínō) λευκός (leukós) λέων (léōn) λήθη (lḗthē) ληνός (lēnós) λῆρος (lēros) λῃστής (lēistḗs) λῆμψις (lēmpsis) λίαν (lían) ἀνά (aná) λίβανος (líbanos) λιβανωτός (libanōtós) Λιβερτῖνος (Libertînos) Λιβύη (Libýē) λιθάζω (litházō) λίθινος (líthinos) λιθοβολέω (lithoboléō) λίθος (líthos) λιθόστρωτος (lithóstrōtos) λικμάω (likmáō) ἀναβαθμός (anabathmós) λιμήν (limḗn) λίμνη (límnē) λιμός (limós) λίνον (línon) Λίνος (Línos) λιπαρός (liparós) λίτρα (lítra) λίψ (líps) λογία (logía) λογίζομαι (logízomai) ἀναβαίνω (anabaínō) λογικός (logikós) λόγιον (lógion) λόγιος (lógios) λογισμός (logismós) λογομαχέω (logomachéō) λογομαχία (logomachía) λόγος (lógos) λόγχη (lónchē) λοιδορέω (loidoréō) λοιδορία (loidoría) ἀναβάλλομαι (anabállomai) λοίδορος (loídoros) λοιμός (loimós) λοιποί (loipoí) λοιπόν (loipón) λοιποῦ (loipoû) Λουκᾶς (Loukâs) Λούκιος (Loúkios) λουτρόν (loutrón) λούω (loúō) Λύδδα (Lýdda) ἀναβιβάζω (anabibázō) Λυδία (Lydía) Λυκαονία (Lykaonía) Λυκαονιστί (Lykaonistí) Λυκία (Lykía) λύκος (lýkos) λυμαίνομαι (lymaínomai) λυπέω (lypéō) λύπη (lýpē) Λυσανίας (Lysanías) Λυσίας (Lysías) ἀναβλέπω (anablépō) λύσις (lýsis) λυσιτελεῖ (lysiteleî) Λύστρα (Lýstra) λύτρον (lýtron) λυτρόω (lytróō) λύτρωσις (lýtrōsis) λυτρωτής (lytrōtḗs) λυχνία (lychnía) λύχνος (lýchnos) λύω (lýō) ἀνάβλεψις (anáblepsis) Λωΐς (Lōḯs) Λώτ (Lṓt) Μαάθ (Maáth) Μαγδαλά (Magdalá) Μαγδαληνή (Magdalēnḗ) μαγεία (mageía) μαγεύω (mageúō) μάγος (mágos) Μαγώγ (Magṓg) Μαδιάν (Madián) ἀγγελία (angelía) ἀναβοάω (anaboáō) μαθητεύω (mathēteúō) μαθητής (mathētḗs) μαθήτρια (mathḗtria) Μαθουσάλα (Mathousála) Μαϊνάν (Maïnán) μαίνομαι (maínomai) μακαρίζω (makarízō) μακάριος (makários) μακαρισμός (makarismós) Μακεδονία (Makedonía) ἀναβολή (anabolḗ) Μακεδών (Makedṓn) μάκελλον (mákellon) μακράν (makrán) μακρόθεν (makróthen) μακροθυμέω (makrothyméō) μακροθυμία (makrothymía) μακροθυμώς (makrothymṓs) μακρός (makrós) μακροχρόνιος (makrochrónios) μαλακία (malakía) ἀναγγέλλω (anangéllō) μαλακός (malakós) Μαλελεήλ (Maleleḗl) μάλιστα (málista) μᾶλλον (mâllon) Μάλχος (Málchos) μάμμη (mámmē) μαμμωνᾶς (mammōnâs) Μαναήν (Manaḗn) Μανασσῆς (Manassēs) μανθάνω (manthánō) ἀναγεννάω (anagennáō) μανία (manía) μάννα (mánna) μαντεύομαι (manteúomai) μαραίνω (maraínō) μαρὰν ἀθά (maràn athá) μαργαρίτης (margarítēs) Μάρθα (Mártha) Μαρία (María) Μάρκος (Márkos) μάρμαρος (mármaros) ἀναγινώσκω (anaginṓskō) μαρτυρέω (martyréō) μαρτυρία (martyría) μαρτύριον (martýrion) μαρτύρομαι (martýromai) μάρτυς (mártys) μασσάομαι (massáomai) μαστιγόω (mastigóō) μαστίζω (mastízō) μάστιξ (mástix) μαστός (mastós) ἀναγκάζω (anankázō) ματαιολογία (mataiología) ματαιολόγος (mataiológos) μάταιος (mátaios) ματαιότης (mataiótēs) ματαιόω (mataióō) μάτην (mátēn) Ματθαῖος (Matthaîos) Ματθάν (Matthán) Ματθάτ (Matthát) Ματθίας (Matthías) ἀναγκαῖος (anankaîos) Ματταθά (Mattathá) Ματταθίας (Mattathías) μάχαιρα (máchaira) μάχη (máchē) μάχομαι (máchomai) μέ (mé) μεγαλαυχέω (megalauchéō) μεγαλεῖος (megaleîos) μεγαλειότης (megaleiótēs) μεγαλοπρεπής (megaloprepḗs) ἀναγκαστῶς (anankastōs) μεγαλύνω (megalýnō) μεγάλως (megálōs) μεγαλωσύνη (megalōsýnē) μέγας (mégas) μέγεθος (mégethos) μεγιστᾶνες (megistânes) μέγιστος (mégistos) μεθερμηνεύω (methermēneúō) μέθη (méthē) μεθίστημι (methístēmi) ἀνάγκη (anánkē) μεθοδεία (methodeía) μεθόριος (methórios) μεθύσκω (methýskō) μέθυσος (méthysos) μεθύω (methýō) μεῖζον (meîzon) μειζότερος (meizóteros) μείζων (meízōn) μέλαν (mélan) μέλας (mélas) ἀναγνωρίζομαι (anagnōrízomai) Μελεᾶς (Meleâs) μελετάω (meletáō) μέλι (méli) μελίσσιος (melíssios) Μελίτη (Melítē) μέλλω (méllō) μέλος (mélos) Μελχί (Melchí) Μελχισεδέκ (Melchisedék) μέλω (mélō) ἄγγελος (ángelos) ἀνάγνωσις (anágnōsis) μεμβράνα (membrána) μέμφομαι (mémphomai) μεμψίμοιρος (mempsímoiros) () () () () () () () ἀνάγω (anágō) () () () () () () () () () () ἀναδείκνυμι (anadeíknymi) () () () () () () () () () () ἀνάδειξις (anádeixis) () () () () () () () () () () ἀναδέχομαι (anadéchomai) () () () () () () () () () () ἀναδίδωμι (anadídōmi) () () () () () () () () () () ἀναζάω (anazáō) () () () () () () () () () () ἀναζητέω (anazētéō) () () () () () () () () () () ἀναζώννυμι (anazṓnnymi) () () () () () () () () () () ἀναζωπυρέω (anazōpyréō) () () () () () () () () () () ἄγε (áge) ἀναθάλλω (anathállō) () () () μέν (mén) μενοῦνγε (menoûnge) μέντοι (méntoi) μένω (ménō) μερίζω (merízō) μέριμνα (mérimna) μεριμνάω (merimnáō) ἀνάθεμα (anáthema) μερίς (merís) μερισμός (merismós) μεριστής (meristḗs) μέρος (méros) μεσημβρία (mesēmbría) μεσιτεύω (mesiteúō) μεσίτης (mesítēs) μεσονύκτιον (mesonýktion) Μεσοποταμία (Mesopotamía) μέσος (mésos) ἀναθεματίζω (anathematízō) μεσότοιχον (mesótoichon) μεσουράνημα (mesouránēma) μεσόω (mesóō) Μεσσίας (Messías) μεστός (mestós) μεστόω (mestóō) μετά (metá) μεταβαίνω (metabaínō) μεταβάλλω (metabállō) μετάγω (metágō) ἀναθεωρέω (anatheōréō) μεταδίδωμι (metadídōmi) μετάθεσις (metáthesis) μεταίρω (metaírō) μετακαλέω (metakaléō) μετακινέω (metakinéō) μεταλαμβάνω (metalambánō) μετάλημψις (metálēmpsis) μεταλλάσσω (metallássō) μεταμέλλομαι (metaméllomai) μεταμορφόω (metamorphóō) ἀνάθημα (anáthēma) μετανοέω (metanoéō) μετάνοια (metánoia) μεταξύ (metaxý) μεταπέμπω (metapémpō) μεταστρέφω (metastréphō) μετασχηματίζω (metaschēmatízō) μετατίθημι (metatíthēmi) μετέπειτα (metépeita) μετέχω (metéchō) μετεωρίζω (meteōrízō) ἀναίδεια (anaídeia) μετοικεσία (metoikesía) μετοικίζω (metoikízō) μετοχή (metochḗ) μέτοχος (métochos) μετρέω (metréō) μετρητής (metrētḗs) μετριοπαθέω (metriopathéō) μετρίως (metríōs) μέτρον (métron) μέτωπον (métōpon) ἀναίρεσις (anaíresis) μέχρι (méchri) μή (mḗ) ἐὰν μή (eàn mḗ) ἵνα μή (hína mḗ) οὐ μή (ou mḗ) μηδαμῶς (mēdamōs) μηδέ (mēdé) μηδείς (mēdeís) μηδέποτε (mēdépote) μηδέπω (mēdépō) ἀναιρέω (anairéō) Μῆδος (Mēdos) μηκέτι (mēkéti) μῆκος (mēkos) μηκύνω (mēkýnō) μηλωτή (mēlōtḗ) μήν (mḗn) μήν (mḗn) μηνύω (mēnýō) μὴ οὐκ (mḕ ouk) μήποτε (mḗpote) ἀναίτιος (anaítios) μήπω (mḗpō) μήπως (mḗpōs) μηρός (mērós) μήτε (mḗte) μήτηρ (mḗtēr) μήτι (mḗti) μήτιγε (mḗtige) μήτις (mḗtis) μήτρα (mḗtra) μητραλῴας (mētralṓias) ἀνακαθίζω (anakathízō) μητρόπολις (mētrópolis) μία (mía) μιαίνω (miaínō) μίασμα (míasma) μιασμός (miasmós) μίγμα (mígma) μίγνυμι (mígnymi) μικρόν (mikrón) μικρός (mikrós) Μίλητος (Mílētos) ἀγέλη (agélē) ἀνακαινίζω (anakainízō) μίλιον (mílion) μιμέομαι (miméomai) μιμητής (mimētḗs) μιμνήσκω (mimnḗskō) μισέω (miséō) μισθαποδοσία (misthapodosía) μισθαποδότης (misthapodótēs) μίσθιος (místhios) μισθός (misthós) μισθόω (misthóō) ἀνακαινόω (anakainóō) μίσθωμα (místhōma) μισθωτός (misthōtós) Μιτυλήνη (Mitylḗnē) Μιχαήλ (Michaḗl) μνᾶ (mnâ) μνάομαι (mnáomai) Μνάσων (Mnásōn) μνεία (mneía) μνῆμα (mnēma) μνημεῖον (mnēmeîon) ἀνακαίνωσις (anakaínōsis) μνήμη (mnḗmē) μνημονεύω (mnēmoneúō) μνημόσυνον (mnēmósynon) μνηστεύω (mnēsteúō) μογιλάλος (mogilálos) μόγις (mógis) μόδιος (módios) μοί (moí) μοιχαλίς (moichalís) μοιχάω (moicháō) ἀνακαλύπτω (anakalýptō) μοιχεία (moicheía) μοιχεύω (moicheúō) μοιχός (moichós) μόλις (mólis) Μολόχ (Molóch) μολύνω (molýnō) μολυσμός (molysmós) μομφή (momphḗ) μονή (monḗ) μονογενής (monogenḗs) ἀνακάμπτω (anakámptō) μόνον (mónon) μόνος (mónos) μονόφθαλμος (monóphthalmos) μονόω (monóō) μορφή (morphḗ) μορφόω (morphóō) μόρφωσις (mórphōsis) μοσχοποιέω (moschopoiéō) μόσχος (móschos) μόχθος (móchthos) ἀνακεῖμαι (anakeîmai) μοῦ (moû) μουσικός (mousikós) μυελός (myelós) μυέω (myéō) μῦθος (mŷthos) μυκάομαι (mykáomai) μυκτηρίζω (myktērízō) μυλικός (mylikós) μύλος (mýlos) μύλων (mýlōn) ἀνακεφαλαίομαι (anakephalaíomai) Μύρα (Mýra) μυριάς (myriás) μυρίζω (myrízō) μύριοι (mýrioi) μύρον (mýron) Μυσία (Mysía) μυστήριον (mystḗrion) μυωπάζω (myōpázō) μώλωψ (mṓlōps) μωμάομαι (mōmáomai) ἀνακλίνω (anaklínō) μῶμος (mōmos) μωραίνω (mōraínō) μωρία (mōría) μωρολογία (mōrología) μωρός (mōrós) Μωσεύς (Mōseús) Ναασσών (Naassṓn) Ναγγαί (Nangaí) Ναζαρέθ (Nazaréth) Ναζαρηνός (Nazarēnós) ἀνακόπτω (anakóptō) Ναζωραῖος (Nazōraîos) Ναθάν (Nathán) Ναθαναήλ (Nathanaḗl) ναί (naí) Ναΐν (Naḯn) ναός (naós) Ναούμ (Naoúm) νάρδος (nárdos) Νάρκισσος (Nárkissos) ναυαγέω (nauagéō) ἀνακράζω (anakrázō) ναύκληρος (naúklēros) ναῦς (naûs) ναύτης (naútēs) Ναχώρ (Nachṓr) νεανίας (neanías) νεανίσκος (neanískos) Νεάπολις (Neápolis) Νεεμάν (Neemán) νεκρός (nekrós) νεκρόω (nekróō) ἀγενεαλόγητος (agenealógētos) ἀνακρίνω (anakrínō) νέκρωσις (nékrōsis) νέος (néos) νεοσσός (neossós) νεότης (neótēs) νεόφυτος (neóphytos) Νέρων (Nérōn) νεύω (neúō) νεφέλη (nephélē) Νεφθαλείμ (Nephthaleím) νέφος (néphos) ἀνάκρισις (anákrisis) νεφρός (nephrós) νεωκόρος (neōkóros) νεωτερικός (neōterikós) νή (nḗ) νήθω (nḗthō) νηπιάζω (nēpiázō) νήπιος (nḗpios) Νηρεύς (Nēreús) Νηρί (Nērí) νησίον (nēsíon) ἀνακύπτω (anakýptō) νῆσος (nēsos) νηστεία (nēsteía) νηστεύω (nēsteúō) νῆστις (nēstis) νηφάλεος (nēpháleos) νήφω (nḗphō) Νίγερ (Níger) Νικάνωρ (Nikánōr) νικάω (nikáō) νίκη (níkē) ἀναλαμβάνω (analambánō) Νικόδημος (Nikódēmos) Νικολαΐτης (Nikolaḯtēs) Νικόλαος (Nikólaos) Νικόπολις (Nikópolis) νῖκος (nîkos) Νινευΐ (Nineuḯ) Νινευΐτης (Nineuḯtēs) νιπτήρ (niptḗr) νίπτω (níptō) νοιέω (noiéō) ἀνάληψις (análēpsis) νόημα (nóēma) νόθος (nóthos) νομή (nomḗ) νομίζω (nomízō) νομικός (nomikós) νομίμως (nomímōs) νόμισμα (nómisma) νομοδιδάσκαλος (nomodidáskalos) νομοθεσία (nomothesía) νομοθετέω (nomothetéō) ἀναλίσκω (analískō) νομοθέτης (nomothétēs) νόμος (nómos) νοσέω (noséō) νόσημα (nósēma) νόσος (nósos) νοσσιά (nossiá) νοσσίον (nossíon) νοσφίζομαι (nosphízomai) νότος (nótos) νουθεσία (nouthesía) ἀναλογία (analogía) νουθετέω (nouthetéō) νουμηνία (noumēnía) νουνεχῶς (nounechōs) νοῦς (noûs) Νυμφᾶς (Nymphâs) νύμφη (nýmphē) νυμφίος (nymphíos) νυμφών (nymphṓn) νῦν (nŷn) τανῦν (tanŷn) ἀναλογίζομαι (analogízomai) νυνί (nyní) νύξ (nýx) νύσσω (nýssō) νυστάζω (nystázō) νυχθήμερον (nychthḗmeron) Νῶε (Nōe) νωθρός (nōthrós) νῶτος (nōtos) ξενία (xenía) ξενίζω (xenízō) ἄναλος (ánalos) ξενοδοχέω (xenodochéō) ξένος (xénos) ξέστης (xéstēs) ξηραίνω (xēraínō) ξηρός (xērós) ξύλινος (xýlinos) ξύλον (xýlon) ξυράω (xyráō) (ho) ὀγδοήκοντα (ogdoḗkonta) ἀνάλυσις (análysis) ὄγδοος (ógdoos) ὄγκος (ónkos) ὅδε (hóde) ὁδεύω (hodeúō) ὁδηγέω (hodēgéō) ὁδηγός (hodēgós) ὁδοιπορέω (hodoiporéō) ὁδοιπορία (hodoiporía) ὁδός (hodós) ὀδούς (odoús) ἀγενής (agenḗs) ἀναλύω (analýō) ὀδυνάω (odynáō) ὀδύνη (odýnē) ὀδυρμός (odyrmós) ὅ ἐστι (hó esti) Ὀζίας (Ozías) ὄζω (ózō) ὅθεν (hóthen) ὀθόνη (othónē) ὀθόνιον (othónion) οἰκεῖος (oikeîos) ἀναμάρτητος (anamártētos) οἰκέτης (oikétēs) οἰκέω (oikéō) οἴκημα (oíkēma) οἰκητήριον (oikētḗrion) οἰκία (oikía) οἰκιακός (oikiakós) οἰκοδεσποτέω (oikodespotéō) οἰκοδεσπότης (oikodespótēs) οἰκοδομέω (oikodoméō) οἰκοδομή (oikodomḗ) ἀναμένω (anaménō) οἰκοδομία (oikodomía) οἰκονομέω (oikonoméō) οἰκονομία (oikonomía) οἰκονόμος (oikonómos) οἶκος (oîkos) οἰκουμένη (oikouménē) οἰκουρός (oikourós) οἰκτείρω (oikteírō) οἰκτιρμός (oiktirmós) οἰκτίρμων (oiktírmōn) ἀναμιμνήσκω (anamimnḗskō) οἰνοπότης (oinopótēs) οἶνος (oînos) οἰνοφλυγία (oinophlygía) οἴομαι (oíomai) οἷος (hoîos) ὀκνέω (oknéō) ὀκνηρός (oknērós) ὀκταήμερος (oktaḗmeros) ὀκτώ (oktṓ) ὄλεθρος (ólethros) ἀνάμνησις (anámnēsis) ὀλιγόπιστος (oligópistos) ὀλίγος (olígos) ὀλιγόψυχος (oligópsychos) ὀλιγωρέω (oligōréō) ὀλοθρευτής (olothreutḗs) ὀλοθρεύω (olothreúō) ὁλοκαύτωμα (holokaútōma) ὁλοκληρία (holoklēría) ὁλόκληρος (holóklēros) ὀλολύζω (ololýzō) ἀνανεόω (ananeóō) ὅλος (hólos) ὁλοτελής (holotelḗs) Ὀλυμπᾶς (Olympâs) ὄλυνθος (ólynthos) ὅλως (hólōs) ὄμβρος (ómbros) ὁμιλέω (homiléō) ὁμιλία (homilía) ὅμιλος (hómilos) ὄμμα (ómma) ἀνανήφω (ananḗphō) ὀμνύω (omnýō) ὁμοθυμαδόν (homothymadón) ὁμοιάζω (homoiázō) ὁμοιοπαθής (homoiopathḗs) ὅμοιος (hómoios) ὁμοιότης (homoiótēs) ὁμοιόω (homoióō) ὁμοίωμα (homoíōma) ὁμοίως (homoíōs) ὁμοίωσις (homoíōsis) Ἀνανίας (Ananías) ὁμολογέω (homologéō) ὁμολογία (homología) ὁμολογουμένως (homologouménōs) ὁμότεχνος (homótechnos) ὁμοῦ (homoû) ὁμόφρων (homóphrōn) ὅμως (hómōs) ὄναρ (ónar) ὀνάριον (onárion) ὀνειδίζω (oneidízō) ἀναντίῤῥητος (anantírrhētos) ὀνειδισμός (oneidismós) ὄνειδος (óneidos) Ὀνήσιμος (Onḗsimos) Ὀνησίφορος (Onēsíphoros) ὀνικός (onikós) ὀνίνημι (onínēmi) ὄνομα (ónoma) ὀνομάζω (onomázō) ὄνος (ónos) ὄντως (óntōs) ἀναντιῤῥήτως (anantirrhḗtōs) ὄξος (óxos) ὀξύς (oxýs) ὀπή (opḗ) ὄπισθεν (ópisthen) ὀπίσω (opísō) ὁπλίζω (hoplízō) ὅπλον (hóplon) ὁποῖος (hopoîos) ὁπότε (hopóte) ὅπου (hópou) ἁγιάζω (hagiázō) ἀνάξιος (anáxios) ὀπτάνομαι (optánomai) ὀπτασία (optasía) ὀπτός (optós) ὀπώρα (opṓra) ὅπως (hópōs) ὅραμα (hórama) ὅρασις (hórasis) ὁρατός (horatós) ὁράω (horáō) ὀργή (orgḗ) ἀναξίως (anaxíōs) ὀργίζω (orgízō) ὀργίλος (orgílos) ὀργυιά (orguiá) ὀρέγομαι (orégomai) ὀρεινός (oreinós) ὄρεξις (órexis) ὀρθοποδέω (orthopodéō) ὀρθός (orthós) ὀρθοτομέω (orthotoméō) ὀρθρίζω (orthrízō) ἀνάπαυσις (anápausis) ὀρθρινός (orthrinós) ὄρθριος (órthrios) ὄρθρος (órthros) ὀρθῶς (orthōs) ὁρίζω (horízō) ὅριον (hórion) ὁρκίζω (horkízō) ὅρκος (hórkos) ὁρκωμοσία (horkōmosía) ὁρμάω (hormáō) ἀναπαύω (anapaúō) ὁρμή (hormḗ) ὅρμημα (hórmēma) ὄρνεον (órneon) ὄρνις (órnis) ὁροθεσία (horothesía) ὄρος (óros) ὀρύσσω (orýssō) ὀρφανός (orphanós) ὀρχέομαι (orchéomai) ὅς (hós) ἀναπείθω (anapeíthō) ὁσάκις (hosákis) ὅσιος (hósios) ὁσιότης (hosiótēs) ὁσίως (hosíōs) ὀσμή (osmḗ) ὅσος (hósos) ὅσπερ (hósper) ὀστέον (ostéon) ὅστις (hóstis) ὀστράκινος (ostrákinos) ἀναπέμπω (anapémpō) ὄσφρησις (ósphrēsis) ὀσφῦς (osphŷs) ὅταν (hótan) ὅτε (hóte) ὅτι (hóti) ὅτου (hótou) οὐ (ou) οὗ (hoû) οὐά (ouá) οὐαί (ouaí) ἀνάπηρος (anápēros) οὐδαμῶς (oudamōs) οὐδέ (oudé) οὐδείς (oudeís) οὐδέποτε (oudépote) οὐδέπω (oudépō) οὐκέτι (oukéti) οὐκοῦν (oukoûn) οὖν (oûn) οὔπω (oúpō) οὐρά (ourá) ἀναπίπτω (anapíptō) οὐράνιος (ouránios) οὐρανόθεν (ouranóthen) οὐρανός (ouranós) Οὐρβανός (Ourbanós) Οὐρίας (Ourías) οὖς (oûs) οὐσία (ousía) οὔτε (oúte) οὗτος (hoûtos) οὕτω (hoútō) ἀναπληρόω (anaplēróō) οὐχί (ouchí) ὀφειλέτης (opheilétēs) ὀφειλή (opheilḗ) ὀφείλημα (opheílēma) ὀφείλω (opheílō) ὄφελον (óphelon) ὄφελος (óphelos) ὀφθαλμοδουλεία (ophthalmodouleía) ὀφθαλμός (ophthalmós) ὄφις (óphis) ἀναπολόγητος (anapológētos) ὀφρῦς (ophrŷs) ὀχλέω (ochléō) ὀχλοποιέω (ochlopoiéō) ὄχλος (óchlos) ὀχύρωμα (ochýrōma) ὀψάριον (opsárion) ὀψέ (opsé) ὄψιμος (ópsimos) ὄψιος (ópsios) ὄψις (ópsis) ἁγιασμός (hagiasmós) ἀναπτύσσω (anaptýssō) ὀψώνιον (opsṓnion) ὁ ὢν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος (ho ṑn kaí ho ēn kaí ho erchómenos) παγιδεύω (pagideúō) παγίς (pagís) πάθημα (páthēma) παθητός (pathētós) πάθος (páthos) παιδαγωγός (paidagōgós) παιδάριον (paidárion) παιδεία (paideía) ἀνάπτω (anáptō) παιδευτής (paideutḗs) παιδεύω (paideúō) παιδιόθεν (paidióthen) παιδίον (paidíon) παιδίσκη (paidískē) παίζω (paízō) παῖς (paîs) παίω (paíō) Πακατιανή (Pakatianḗ) πάλαι (pálai) ἀναρίθμητος (anaríthmētos) παλαιός (palaiós) παλαιότης (palaiótēs) παλαιόω (palaióō) πάλη (pálē) παλιγγενεσία (palingenesía) πάλιν (pálin) παμπληθεί (pamplētheí) πάμπολυς (pámpolys) Παμφυλία (Pamphylía) πανδοχεῖον (pandocheîon) ἀνασείω (anaseíō) πανδοχεύς (pandocheús) πανήγυρις (panḗgyris) πανοικί (panoikí) πανοπλία (panoplía) πανουργία (panourgía) πανοῦργος (panoûrgos) πανταχόθεν (pantachóthen) πανταχοῦ (pantachoû) παντελής (pantelḗs) πάντη (pántē) ἀνασκευάζω (anaskeuázō) πάντοθεν (pántothen) παντοκράτωρ (pantokrátōr) πάντοτε (pántote) πάντως (pántōs) παρά (pará) παραβαίνω (parabaínō) παραβάλλω (parabállō) παράβασις (parábasis) παραβάτης (parabátēs) παραβιάζομαι (parabiázomai) ἀνασπάω (anaspáō) παραβολή (parabolḗ) παραβουλεύομαι (parabouleúomai) παραγγελία (parangelía) παραγγέλλω (parangéllō) παραγίνομαι (paragínomai) παράγω (parágō) παραδειγματίζω (paradeigmatízō) παράδεισος (parádeisos) παραδέχομαι (paradéchomai) παραδιατριβή (paradiatribḗ) ἀνάστασις (anástasis) παραδίδωμι (paradídōmi) παράδοξος (parádoxos) παράδοσις (parádosis) παραζηλόω (parazēlóō) παραθαλάσσιος (parathalássios) παραθεωρέω (paratheōréō) παραθήκη (parathḗkē) παραινέω (parainéō) παραιτέομαι (paraitéomai) παρακαθίζω (parakathízō) ἀναστατόω (anastatóō) παρακαλέω (parakaléō) παρακαλύπτω (parakalýptō) παρακαταθήκη (parakatathḗkē) παράκειμαι (parákeimai) παράκλησις (paráklēsis) παράκλητος (paráklētos) παρακοή (parakoḗ) παρακολουθέω (parakolouthéō) παρακούω (parakoúō) παρακύπτω (parakýptō) ἀνασταυρόω (anastauróō) παραλαμβάνω (paralambánō) παραλέγομαι (paralégomai) παράλιος (parálios) παραλλαγή (parallagḗ) παραλογίζομαι (paralogízomai) παραλυτικός (paralytikós) παραλύω (paralýō) παραμένω (paraménō) παραμυθέομαι (paramythéomai) παραμυθία (paramythía) ἀναστενάζω (anastenázō) παραμύθιον (paramýthion) παρανομέω (paranoméō) παρανομία (paranomía) παραπικραίνω (parapikraínō) παραπικρασμός (parapikrasmós) παραπίπτω (parapíptō) παραπλέω (parapléō) παραπλήσιον (paraplḗsion) παραπλησίως (paraplēsíōs) παραπορεύομαι (paraporeúomai) ἅγιον (hágion) ἀναστρέφω (anastréphō) παράπτωμα (paráptōma) παραῤῥυέω (pararrhyéō) παράσημος (parásēmos) παρασκευάζω (paraskeuázō) παρασκευή (paraskeuḗ) παρατείνω (parateínō) παρατηρέω (paratēréō) παρατήρησις (paratḗrēsis) παρατίθημι (paratíthēmi) παρατυγχάνω (paratynchánō) ἀναστροφή (anastrophḗ) παραυτίκα (parautíka) παραφέρω (paraphérō) παραφρονέω (paraphronéō) παραφρονία (paraphronía) παραχειμάζω (paracheimázō) παραχειμασία (paracheimasía) παραχρῆμα (parachrēma) πάρδαλις (párdalis) πάρειμι (páreimi) παρεισάγω (pareiságō) ἀνατάσσομαι (anatássomai) παρείσακτος (pareísaktos) παρεισδύνω (pareisdýnō) παρεισέρχομαι (pareisérchomai) παρεισφέρω (pareisphérō) παρεκτός (parektós) παρεμβολή (parembolḗ) παρενοχλέω (parenochléō) παρεπίδημος (parepídēmos) παρέρχομαι (parérchomai) πάρεσις (páresis) ἀνατέλλω (anatéllō) παρέχω (paréchō) παρηγορία (parēgoría) παρθενία (parthenía) παρθένος (parthénos) Πάρθος (Párthos) παρίημι (paríēmi) παρίστημι (parístēmi) Παρμενᾶς (Parmenâs) πάροδος (párodos) παροικέω (paroikéō) ἀνατίθεμαι (anatíthemai) παροικία (paroikía) πάροικος (pároikos) παροιμία (paroimía) πάροινος (pároinos) παροίχομαι (paroíchomai) παρομοιάζω (paromoiázō) παρόμοιος (parómoios) παροξύνω (paroxýnō) παροξυσμός (paroxysmós) παροργίζω (parorgízō) ἀνατολή (anatolḗ) παροργισμός (parorgismós) παροτρύνω (parotrýnō) παρουσία (parousía) παροψίς (paropsís) παῤῥησία (parrhēsía) παῤῥησιάζομαι (parrhēsiázomai) πᾶς (pâs) πάσχα (páscha) πάσχω (páschō) Πάταρα (Pátara) ἀνατρέπω (anatrépō) πατάσσω (patássō) πατέω (patéō) πατήρ (patḗr) Πάτμος (Pátmos) πατραλῴας (patralṓias) πατριά (patriá) πατριάρχης (patriárchēs) πατρικός (patrikós) πατρίς (patrís) Πατροβᾶς (Patrobâs) ἀνατρέφω (anatréphō) πατροπαράδοτος (patroparádotos) πατρῷος (patrōios) Παῦλος (Paûlos) παύω (paúō) Πάφος (Páphos) παχύνω (pachýnō) πέδη (pédē) πεδινός (pedinós) πεζεύω (pezeúō) πεζῇ (pezēi) ἀναφαίνω (anaphaínō) πειθαρχέω (peitharchéō) πειθός (peithós) πείθω (peíthō) πεινάω (peináō) πεῖρα (peîra) πειράζω (peirázō) πειρασμός (peirasmós) πειράω (peiráō) πεισμονή (peismonḗ) πέλαγος (pélagos) ἀναφέρω (anaphérō) πελεκίζω (pelekízō) πέμπτος (pémptos) πέμπω (pémpō) πένης (pénēs) πενθερά (pentherá) πενθερός (pentherós) πενθέω (penthéō) πένθος (pénthos) πενιχρός (penichrós) πεντάκις (pentákis) ἀβαρής (abarḗs) ἅγιος (hágios) ἀναφωνέω (anaphōnéō) πεντακισχίλιοι (pentakischílioi) πεντακόσιοι (pentakósioi) πέντε (pénte) πεντεκαιδέκατος (pentekaidékatos) πεντήκοντα (pentḗkonta) πεντηκοστή (pentēkostḗ) πεποίθησις (pepoíthēsis) περ (per) πέραν (péran) πέρας (péras) ἀνάχυσις (anáchysis) Πέργαμος (Pérgamos) Πέργη (Pérgē) περί (perí) περιάγω (periágō) περιαιρέω (periairéō) περιαστράπτω (periastráptō) περιβάλλω (peribállō) περιβλέπω (periblépō) περιβόλαιον (peribólaion) περιδέω (peridéō) ἀναχωρέω (anachōréō) περιεργάζομαι (periergázomai) περίεργος (períergos) περιέρχομαι (periérchomai) περιέχω (periéchō) περιζώννυμι (perizṓnnymi) περίθεσις (períthesis) περιΐστημι (periḯstēmi) περικάθαρμα (perikátharma) περικαλύπτω (perikalýptō) περίκειμαι (períkeimai) ἀνάψυξις (anápsyxis) περικεφαλαία (perikephalaía) περικρατής (perikratḗs) περικρύπτω (perikrýptō) περικυκλόω (perikyklóō) περιλάμπω (perilámpō) περιλείπω (perileípō) περίλυπος (perílypos) περιμένω (periménō) πέριξ (périx) περιοικέω (perioikéō) ἀναψύχω (anapsýchō) περίοικος (períoikos) περιούσιος (perioúsios) περιοχή (periochḗ) περιπατέω (peripatéō) περιπείρω (peripeírō) περιπίπτω (peripíptō) περιποιέομαι (peripoiéomai) περιποίησις (peripoíēsis) περιῤῥήγνυμι (perirrhḗgnymi) περισπάω (perispáō) ἀνδραποδιστής (andrapodistḗs) περισσεία (perisseía) περίσσευμα (perísseuma) περισσεύω (perisseúō) περισσός (perissós) περισσότερον (perissóteron) περισσότερος (perissóteros) περισσοτέρως (perissotérōs) περισσῶς (perissōs) περιστερά (peristerá) περιτέμνω (peritémnō) Ἀνδρέας (Andréas) περιτίθημι (peritíthēmi) περιτομή (peritomḗ) περιτρέπω (peritrépō) περιτρέχω (peritréchō) περιφέρω (periphérō) περιφρονέω (periphronéō) περίχωρος (períchōros) περίψωμα (perípsōma) περπερεύομαι (perpereúomai) Περσίς (Persís) ἀνδρίζομαι (andrízomai) πέρυσι (pérysi) πετεινόν (peteinón) πέτομαι (pétomai) πέτρα (pétra) Πέτρος (Pétros) πετρώδης (petrṓdēs) πήγανον (pḗganon) πηγή (pēgḗ) πήγνυμι (pḗgnymi) πηδάλιον (pēdálion) Ἀνδρόνικος (Andrónikos) πηλίκος (pēlíkos) πηλός (pēlós) πήρα (pḗra) πῆχυς (pēchys) πιάζω (piázō) πιέζω (piézō) πιθανολογία (pithanología) πικραίνω (pikraínō) πικρία (pikría) πικρός (pikrós) ἀνδροφόνος (androphónos) πικρῶς (pikrōs) Πιλᾶτος (Pilâtos) πίμπρημι (pímprēmi) πινακίδιον (pinakídion) πίναξ (pínax) πίνω (pínō) πιότης (piótēs) πιπράσκω (pipráskō) πίπτω (píptō) Πισιδία (Pisidía) ἁγιότης (hagiótēs) ἀνέγκλητος (anénklētos) πιστεύω (pisteúō) πιστικός (pistikós) πίστις (pístis) πιστός (pistós) πιστόω (pistóō) πλανάω (planáō) πλάνη (plánē) πλανήτης (planḗtēs) πλάνος (plános) πλάξ (pláx) ἀνεκδιήγητος (anekdiḗgētos) πλάσμα (plásma) πλάσσω (plássō) πλαστός (plastós) πλατεῖα (plateîa) πλάτος (plátos) πλατύνω (platýnō) πλατύς (platýs) πλέγμα (plégma) πλεῖστος (pleîstos) πλείων (pleíōn) ἀνεκλάλητος (aneklálētos) πλέκω (plékō) πλεονάζω (pleonázō) πλεονεκτέω (pleonektéō) πλεονέκτης (pleonéktēs) πλεονεξία (pleonexía) πλευρά (pleurá) πλέω (pléō) πληγή (plēgḗ) πλῆθος (plēthos) πληθύνω (plēthýnō) ἀνέκλειπτος (anékleiptos) πλήθω (plḗthō) πλήκτης (plḗktēs) πλήμμυρα (plḗmmyra) πλήν (plḗn) πλήρης (plḗrēs) πληροφορέω (plērophoréō) πληροφορία (plērophoría) πληρόω (plēróō) πλήρωμα (plḗrōma) πλησίον (plēsíon) ἀνεκτότερος (anektóteros) πλησμονή (plēsmonḗ) πλήσσω (plḗssō) πλοιάριον (ploiárion) πλοῖον (ploîon) πλόος (plóos) πλούσιος (ploúsios) πλουσίως (plousíōs) πλουτέω (ploutéō) πλουτίζω (ploutízō) πλοῦτος (ploûtos) ἀνελεήμων (aneleḗmōn) πλύνω (plýnō) πνεῦμα (pneûma) πνευματικός (pneumatikós) πνευματικῶς (pneumatikōs) πνέω (pnéō) πνίγω (pnígō) πνικτός (pniktós) πνοή (pnoḗ) ποδήρης (podḗrēs) πόθεν (póthen) ἀνεμίζω (anemízō) ποιέω (poiéō) ποίημα (poíēma) ποίησις (poíēsis) ποιητής (poiētḗs) ποικίλος (poikílos) ποιμαίνω (poimaínō) ποιμήν (poimḗn) ποίμνη (poímnē) ποίμνιον (poímnion) ποῖος (poîos) ἄνεμος (ánemos) πολεμέω (poleméō) πόλεμος (pólemos) πόλις (pólis) πολιτάρχης (politárchēs) πολιτεία (politeía) πολίτευμα (políteuma) πολιτεύομαι (politeúomai) πολίτης (polítēs) πολλάκις (pollákis) πολλαπλασίων (pollaplasíōn) ἀνένδεκτος (anéndektos) πολυλογία (polylogía) πολυμερῶς (polymerōs) πολυποίκιλος (polypoíkilos) πολύς (polýs) πολύσπλαγχνος (polýsplanchnos) πολυτελής (polytelḗs) πολύτιμος (polýtimos) πολυτρόπως (polytrópōs) πόμα (póma) πονηρία (ponēría) ἀνεξερεύνητος (anexereúnētos) πονηρός (ponērós) πονηρότερος (ponēróteros) πόνος (pónos) Ποντικός (Pontikós) Πόντιος (Póntios) Πόντος (Póntos) Πόπλιος (Póplios) πορεία (poreía) πορεύομαι (poreúomai) πορθέω (porthéō) ἁγιωσύνη (hagiōsýnē) ἀνεξίκακος (anexíkakos) πορισμός (porismós) Πόρκιος (Pórkios) πορνεία (porneía) πορνεύω (porneúō) πόρνη (pórnē) πόρνος (pórnos) πόῤῥω (pórrhō) πόῤῥωθεν (pórrhōthen) ποῤῥωτέρω (porrhōtérō) πορφύρα (porphýra) ἀνεξιχνίαστος (anexichníastos) πορφυροῦς (porphyroûs) πορφυρόπωλις (porphyrópōlis) ποσάκις (posákis) πόσις (pósis) πόσος (pósos) ποταμός (potamós) ποταμοφόρητος (potamophórētos) ποταπός (potapós) ποτέ (poté) πότε (póte) ἀνεπαίσχυντος (anepaíschyntos) πότερον (póteron) ποτήριον (potḗrion) ποτίζω (potízō) Ποτίολοι (Potíoloi) πότος (pótos) πού (poú) ποῦ (poû) Πούδης (Poúdēs) πούς (poús) πρᾶγμα (prâgma) ἀνεπίληπτος (anepílēptos) πραγματεία (pragmateía) πραγματεύομαι (pragmateúomai) πραιτώριον (praitṓrion) πράκτωρ (práktōr) πρᾶξις (prâxis) πρᾷος (prâios) πρᾳότης (praiótēs) πρασιά (prasiá) πράσσω (prássō) πραΰς (praÿs) ἀνέρχομαι (anérchomai) πραΰτης (praÿtēs) πρέπω (prépō) πρεσβεία (presbeía) πρεσβεύω (presbeúō) πρεσβυτέριον (presbytérion) πρεσβύτερος (presbýteros) πρεσβύτης (presbýtēs) πρεσβῦτις (presbŷtis) πρηνής (prēnḗs) πρίζω (prízō) ἄνεσις (ánesis) πρίν (prín) Πρίσκα (Príska) Πρίσκιλλα (Prískilla) πρό (pró) προάγω (proágō) προαιρέομαι (proairéomai) προαιτιάομαι (proaitiáomai) προακούω (proakoúō) προαμαρτάνω (proamartánō) προαύλιον (proaúlion) ἀνετάζω (anetázō) προβαίνω (probaínō) προβάλλω (probállō) προβατικός (probatikós) πρόβατον (próbaton) προβιβάζω (probibázō) προβλέπω (problépō) προγίνομαι (progínomai) προγινώσκω (proginṓskō) πρόγνωσις (prógnōsis) πρόγονος (prógonos) ἄνευ (áneu) προγράφω (prográphō) πρόδηλος (pródēlos) προδίδωμι (prodídōmi) προδότης (prodótēs) πρόδρομος (pródromos) προείδω (proeídō) προελπίζω (proelpízō) προέπω (proépō) προενάρχομαι (proenárchomai) προεπαγγέλλομαι (proepangéllomai) ἀνεύθετος (aneúthetos) προερέω (proeréō) προέρχομαι (proérchomai) προετοιμάζω (proetoimázō) προευαγγελίζομαι (proeuangelízomai) προέχομαι (proéchomai) προηγέομαι (proēgéomai) πρόθεσις (próthesis) προθέσμιος (prothésmios) προθυμία (prothymía) πρόθυμος (próthymos) ἀνευρίσκω (aneurískō) προθύμως (prothýmōs) προΐστημι (proḯstēmi) προκαλέομαι (prokaléomai) προκαταγγέλλω (prokatangéllō) προκαταρτίζω (prokatartízō) πρόκειμαι (prókeimai) προκηρύσσω (prokērýssō) προκοπή (prokopḗ) προκόπτω (prokóptō) πρόκριμα (prókrima) ἀγκάλη (ankálē) ἀνέχομαι (anéchomai) προκυρόω (prokyróō) προλαμβάνω (prolambánō) προλέγω (prolégō) προμαρτύρομαι (promartýromai) προμελετάω (promeletáō) προμεριμνάω (promerimnáō) προνοέω (pronoéō) πρόνοια (prónoia) προοράω (prooráō) προορίζω (proorízō) ἀνεψιός (anepsiós) προπάσχω (propáschō) προπέμπω (propémpō) προπετής (propetḗs) προπορεύομαι (proporeúomai) πρός (prós) προσάββατον (prosábbaton) προσαγορεύω (prosagoreúō) προσάγω (proságō) προσαγωγή (prosagōgḗ) προσαιτέω (prosaitéō) ἄνηθον (ánēthon) προσαναβαίνω (prosanabaínō) προσαναλίσκω (prosanalískō) προσαναπληρόω (prosanaplēróō) προσανατίθημι (prosanatíthēmi) προσαπειλέω (prosapeiléō) προσδαπανάω (prosdapanáō) προσδέομαι (prosdéomai) προσδέχομαι (prosdéchomai) προσδοκάω (prosdokáō) προσδοκία (prosdokía) ἀνήκω (anḗkō) προσεάω (proseáō) προσεγγίζω (prosengízō) προσεδρεύω (prosedreúō) προσεργάζομαι (prosergázomai) προσέρχομαι (prosérchomai) προσευχή (proseuchḗ) προσεύχομαι (proseúchomai) προσέχω (proséchō) προσηλόω (prosēlóō) προσήλυτος (prosḗlytos) ἀνήμερος (anḗmeros) πρόσκαιρος (próskairos) προσκαλέομαι (proskaléomai) προσκαρτερέω (proskarteréō) προσκαρτέρησις (proskartérēsis) προσκεφάλαιον (proskephálaion) προσκληρόω (prosklēróō) πρόσκλισις (prósklisis) προσκολλάω (proskolláō) πρόσκομμα (próskomma) προσκοπή (proskopḗ) ἀνήρ (anḗr) προσκόπτω (proskóptō) προσκυλίω (proskylíō) προσκυνέω (proskynéō) προσκυνητής (proskynētḗs) προσλαλέω (proslaléō) προσλαμβάνω (proslambánō) πρόσληψις (próslēpsis) προσμένω (prosménō) προσορμίζω (prosormízō) προσοφείλω (prosopheílō) ἀνθίστημι (anthístēmi) προσοχθίζω (prosochthízō) πρόσπεινος (próspeinos) προσπήγνυμι (prospḗgnymi) προσπίπτω (prospíptō) προσποιέομαι (prospoiéomai) προσπορεύομαι (prosporeúomai) προσρήγνυμι (prosrḗgnymi) προστάσσω (prostássō) προστάτις (prostátis) προστίθημι (prostíthēmi) ἀνθομολογέομαι (anthomologéomai) προστρέχω (prostréchō) προσφάγιον (prosphágion) πρόσφατος (prósphatos) προσφάτως (prosphátōs) προσφέρω (prosphérō) προσφιλής (prosphilḗs) προσφορά (prosphorá) προσφωνέω (prosphōnéō) πρόσχυσις (próschysis) προσψαύω (prospsaúō) ἄνθος (ánthos) προσωποληπτέω (prosōpolēptéō) προσωπολήπτης (prosōpolḗptēs) προσωποληψία (prosōpolēpsía) πρόσωπον (prósōpon) προτάσσω (protássō) προτείνω (proteínō) πρότερον (próteron) πρότερος (próteros) προτίθεμαι (protíthemai) προτρέπομαι (protrépomai) ἀνθρακιά (anthrakiá) προτρέχω (protréchō) προϋπάρχω (proÿpárchō) πρόφασις (próphasis) προφέρω (prophérō) προφητεία (prophēteía) προφητεύω (prophēteúō) προφήτης (prophḗtēs) προφητικός (prophētikós) προφῆτις (prophētis) προφθάνω (prophthánō) ἄγκιστρον (ánkistron) ἄνθραξ (ánthrax) προχειρίζομαι (procheirízomai) προχειροτονέω (procheirotonéō) Πρόχορος (Próchoros) πρύμνα (prýmna) πρωΐ (prōḯ) πρωΐα (prōḯa) πρώϊμος (prṓïmos) πρωϊνός (prōïnós) πρῶρα (prōra) πρωτεύω (prōteúō) ἀνθρωπάρεσκος (anthrōpáreskos) πρωτοκαθεδρία (prōtokathedría) πρωτοκλισία (prōtoklisía) πρῶτον (prōton) πρῶτος (prōtos) πρωτοστάτης (prōtostátēs) πρωτοτόκια (prōtotókia) πρωτότοκος (prōtótokos) πταίω (ptaíō) πτέρνα (ptérna) πτερύγιον (pterýgion) ἀνθρώπινος (anthrṓpinos) πτέρυξ (ptéryx) πτηνόν (ptēnón) πτοέω (ptoéō) πτόησις (ptóēsis) Πτολεμαΐς (Ptolemaḯs) πτύον (ptýon) πτύρω (ptýrō) πτύσμα (ptýsma) πτύσσω (ptýssō) πτύω (ptýō) ἀνθρωποκτόνος (anthrōpoktónos) πτῶμα (ptōma) πτῶσις (ptōsis) πτωχεία (ptōcheía) πτωχεύω (ptōcheúō) πτωχός (ptōchós) πυγμή (pygmḗ) Πύθων (Pýthōn) πυκνός (pyknós) πυκτέω (pyktéō) πύλη (pýlē) ἄνθρωπος (ánthrōpos) πυλών (pylṓn) πυνθάνομαι (pynthánomai) πῦρ (pŷr) πυρά (pyrá) πύργος (pýrgos) πυρέσσω (pyréssō) πυρετός (pyretós) πύρινος (pýrinos) πυρόω (pyróō) πυῤῥάζω (pyrrházō) ἀνθυπατεύω (anthypateúō) πυῤῥός (pyrrhós) πύρωσις (pýrōsis) -πω (-pō) πωλέω (pōléō) πῶλος (pōlos) πώποτε (pṓpote) πωρόω (pōróō) πώρωσις (pṓrōsis) -πώς (-pṓs) πῶς (pōs) ἀνθύπατος (anthýpatos) Ῥαάβ (Rhaáb) ῥαββί (rhabbí) ῥαββονί (rhabboní) ῥαβδίζω (rhabdízō) ῥάβδος (rhábdos) ῥαβδοῦχος (rhabdoûchos) Ῥαγαῦ (Rhagaû) ῥᾳδιούργημα (rhaidioúrgēma) ῥᾳδιουργία (rhaidiourgía) ῥακά (rhaká) ἀνίημι (aníēmi) ῥάκος (rhákos) Ῥαμᾶ (Rhamâ) ῥαντίζω (rhantízō) ῥαντισμός (rhantismós) ῥαπίζω (rhapízō) ῥάπισμα (rhápisma) ῥαφίς (rhaphís) Ῥαχάβ (Rhacháb) Ῥαχήλ (Rhachḗl) Ῥεβέκκα (Rhebékka) ἀνίλεως (aníleōs) ῥέδα (rhéda) Ῥεμφάν (Rhemphán) ῥέω (rhéō) ῥέω (rhéō) Ῥήγιον (Rhḗgion) ῥῆγμα (rhēgma) ῥήγνυμι (rhḗgnymi) ῥῆμα (rhēma) Ῥησά (Rhēsá) ῥήτωρ (rhḗtōr) ἄνιπτος (ániptos) ῥητῶς (rhētōs) ῥίζα (rhíza) ῥιζόω (rhizóō) ῥιπή (rhipḗ) ῥιπίζω (rhipízō) ῥιπτέω (rhiptéō) ῥίπτω (rhíptō) Ῥοβοάμ (Rhoboám) Ῥόδη (Rhódē) Ῥόδος (Rhódos) ἄγκυρα (ánkyra) ἀνίστημι (anístēmi) ῥοιζηδόν (rhoizēdón) ῥομφαία (rhomphaía) Ῥουβήν (Rhoubḗn) Ῥούθ (Rhoúth) Ῥοῦφος (Rhoûphos) ῥύμη (rhýmē) ῥύομαι (rhýomai) ῥυπαρία (rhyparía) ῥυπαρός (rhyparós) ῥύπος (rhýpos) Ἄννα (Ánna) ῥυπόω (rhypóō) ῥύσις (rhýsis) ῥυτίς (rhytís) Ῥωμαϊκός (Rhōmaïkós) Ῥωμαῖος (Rhōmaîos) Ῥωμαϊστί (Rhōmaïstí) Ῥώμη (Rhṓmē) ῥώννυμι (rhṓnnymi) σαβαχθάνι (sabachtháni) σαβαώθ (sabaṓth) Ἄννας (Ánnas) σαββατισμός (sabbatismós) σάββατον (sábbaton) σαγήνη (sagḗnē) Σαδδουκαῖος (Saddoukaîos) Σαδώκ (Sadṓk) σαίνω (saínō) σάκκος (sákkos) Σαλά (Salá) Σαλαθιήλ (Salathiḗl) Σαλαμίς (Salamís) ἀνόητος (anóētos) Σαλείμ (Saleím) σαλεύω (saleúō) Σαλήμ (Salḗm) Σαλμών (Salmṓn) Σαλμώνη (Salmṓnē) σάλος (sálos) σάλπιγξ (sálpinx) σαλπίζω (salpízō) σαλπιστής (salpistḗs) Σαλώμη (Salṓmē) ἄνοια (ánoia) Σαμάρεια (Samáreia) Σαμαρείτης (Samareítēs) Σαμαρεῖτις (Samareîtis) Σαμοθρᾴκη (Samothráikē) Σάμος (Sámos) Σαμουήλ (Samouḗl) Σαμψών (Sampsṓn) σανδάλιον (sandálion) σανίς (sanís) Σαούλ (Saoúl) ἀνοίγω (anoígō) σαπρός (saprós) Σαπφείρη (Sappheírē) σάπφειρος (sáppheiros) σαργάνη (sargánē) Σάρδεις (Sárdeis) σάρδινος (sárdinos) σάρδιος (sárdios) σαρδόνυξ (sardónyx) Σάρεπτα (Sárepta) σαρκικός (sarkikós) ἀνοικοδομέω (anoikodoméō) σάρκινος (sárkinos) σάρξ (sárx) Σαρούχ (Saroúch) σαρόω (saróō) Σάῤῥα (Sárrha) Σάρων (Sárōn) Σατᾶν (Satân) Σατανᾶς (Satanâs) σάτον (sáton) Σαῦλος (Saûlos) ἄνοιξις (ánoixis) σβέννυμι (sbénnymi) σέ (sé) σεαυτοῦ (seautoû) σεβάζομαι (sebázomai) σέβασμα (sébasma) σεβαστός (sebastós) σέβομαι (sébomai) σειρά (seirá) σεισμός (seismós) σείω (seíō) ἀνομία (anomía) Σεκοῦνδος (Sekoûndos) Σελεύκεια (Seleúkeia) σελήνη (selḗnē) σεληνιάζομαι (selēniázomai) Σεμεΐ (Semeḯ) σεμίδαλις (semídalis) σεμνός (semnós) σεμνότης (semnótēs) Σέργιος (Sérgios) Σήθ (Sḗth) ἄνομος (ánomos) Σήμ (Sḗm) σημαίνω (sēmaínō) σημεῖον (sēmeîon) σημειόω (sēmeióō) σήμερον (sḗmeron) σήπω (sḗpō) σηρικός (sērikós) σής (sḗs) σητόβρωτος (sētóbrōtos) σθενόω (sthenóō) ἄγναφος (ágnaphos) ἀνόμως (anómōs) σιαγών (siagṓn) σιγάω (sigáō) σιγή (sigḗ) σιδήρεος (sidḗreos) σίδηρος (sídēros) Σιδών (Sidṓn) Σιδώνιος (Sidṓnios) σικάριος (sikários) σίκερα (síkera) Σίλας (Sílas) ἀνορθόω (anorthóō) Σιλουανός (Silouanós) Σιλωάμ (Silōám) σιμικίνθιον (simikínthion) Σίμων (Símōn) Σινᾶ (Sinâ) σίναπι (sínapi) σινδών (sindṓn) σινιάζω (siniázō) σιτευτός (siteutós) σιτιστός (sitistós) ἀνόσιος (anósios) σιτόμετρον (sitómetron) σῖτος (sîtos) Σιών (Siṓn) σιωπάω (siōpáō) σκανδαλίζω (skandalízō) σκάνδαλον (skándalon) σκάπτω (skáptō) σκάφη (skáphē) σκέλος (skélos) σκέπασμα (sképasma) ἀνοχή (anochḗ) Σκευᾶς (Skeuâs) σκευή (skeuḗ) σκεῦος (skeûos) σκηνή (skēnḗ) σκηνοπηγία (skēnopēgía) σκηνοποιός (skēnopoiós) σκῆνος (skēnos) σκηνόω (skēnóō) σκήνωμα (skḗnōma) σκιά (skiá) ἀνταγωνίζομαι (antagōnízomai) σκιρτάω (skirtáō) σκληροκαρδία (sklērokardía) σκληρός (sklērós) σκληρότης (sklērótēs) σκληροτράχηλος (sklērotráchēlos) σκληρύνω (sklērýnō) σκολιός (skoliós) σκόλοψ (skólops) σκοπέω (skopéō) σκοπός (skopós) ἀντάλλαγμα (antállagma) σκορπίζω (skorpízō) σκορπίος (skorpíos) σκοτεινός (skoteinós) σκοτία (skotía) σκοτίζω (skotízō) σκότος (skótos) σκοτόω (skotóō) σκύβαλον (skýbalon) Σκύθης (Skýthēs) σκυθρωπός (skythrōpós) ἀνταναπληρόω (antanaplēróō) σκύλλω (skýllō) σκῦλον (skŷlon) σκωληκόβρωτος (skōlēkóbrōtos) σκώληξ (skṓlēx) σμαράγδινος (smarágdinos) σμάραγδος (smáragdos) σμύρνα (smýrna) Σμύρνα (Smýrna) Σμυρναῖος (Smyrnaîos) σμυρνίζω (smyrnízō) ἀνταποδίδωμι (antapodídōmi) Σόδομα (Sódoma) σοί (soí) Σολομών (Solomṓn) σορός (sorós) σός (sós) σοῦ (soû) σουδάριον (soudárion) Σουσάννα (Sousánna) σοφία (sophía) σοφίζω (sophízō) ἀνταπόδομα (antapódoma) σοφός (sophós) Σπανία (Spanía) σπαράσσω (sparássō) σπαργανόω (sparganóō) σπαταλάω (spataláō) σπάω (spáō) σπεῖρα (speîra) σπείρω (speírō) σπεκουλάτωρ (spekoulátōr) σπένδω (spéndō) ἀνταπόδοσις (antapódosis) σπέρμα (spérma) σπερμολόγος (spermológos) σπεύδω (speúdō) σπήλαιον (spḗlaion) σπιλάς (spilás) σπιλόω (spilóō) σπίλος (spílos) σπλαγχνίζομαι (splanchnízomai) σπλάγχνον (splánchnon) σπόγγος (spóngos) ἁγνεία (hagneía) ἀνταποκρίνομαι (antapokrínomai) σποδός (spodós) σπορά (sporá) σπόριμος (spórimos) σπόρος (spóros) σπουδάζω (spoudázō) σπουδαῖος (spoudaîos) σπουδαιότερον (spoudaióteron) σπουδαιότερος (spoudaióteros) σπουδαιοτέρως (spoudaiotérōs) σπουδαίως (spoudaíōs) ἀντέπω (antépō) σπουδή (spoudḗ) σπυρίς (spyrís) στάδιον (stádion) στάμνος (stámnos) στάσις (stásis) στατήρ (statḗr) σταυρός (staurós) σταυρόω (stauróō) σταφυλή (staphylḗ) στάχυς (stáchys) ἀντέχομαι (antéchomai) Στάχυς (Stáchys) στέγη (stégē) στέγω (stégō) στείρος (steíros) στέλλω (stéllō) στέμμα (stémma) στεναγμός (stenagmós) στενάζω (stenázō) στενός (stenós) στενοχωρέω (stenochōréō) ἀντί (antí) στενοχωρία (stenochōría) στερεός (stereós) στερεόω (stereóō) στερέωμα (steréōma) Στεφανᾶς (Stephanâs) στέφανος (stéphanos) Στέφανος (Stéphanos) στεφανόω (stephanóō) στῆθος (stēthos) στήκω (stḗkō) ἀντιβάλλω (antibállō) στηριγμός (stērigmós) στηρίζω (stērízō) στίγμα (stígma) στιγμή (stigmḗ) στίλβω (stílbō) στοά (stoá) στοιβάς (stoibás) στοιχεῖον (stoicheîon) στοιχέω (stoichéō) στολή (stolḗ) ἀντιδιατίθεμαι (antidiatíthemai) στόμα (stóma) στόμαχος (stómachos) στρατεία (strateía) στράτευμα (stráteuma) στρατεύομαι (strateúomai) στρατηγός (stratēgós) στρατιά (stratiá) στρατιώτης (stratiṓtēs) στρατολογέω (stratologéō) στρατοπεδάρχης (stratopedárchēs) ἀντίδικος (antídikos) στρατόπεδον (stratópedon) στρεβλόω (streblóō) στρέφω (stréphō) στρηνιάω (strēniáō) στρῆνος (strēnos) στρουθίον (strouthíon) στρώννυμι (strṓnnymi) στυγνητός (stygnētós) στυγνάζω (stygnázō) στῦλος (stŷlos) ἀντίθεσις (antíthesis) Στωϊκός (Stōïkós) σύ (sý) συγγένεια (syngéneia) συγγενής (syngenḗs) συγγνώμη (syngnṓmē) συγκάθημαι (synkáthēmai) συγκαθίζω (synkathízō) συγκακοπαθέω (synkakopathéō) συγκακουχέω (synkakouchéō) συγκαλέω (synkaléō) ἀντικαθίστημι (antikathístēmi) συγκαλύπτω (synkalýptō) συγκάμπτω (synkámptō) συγκαταβαίνω (synkatabaínō) συγκατάθεσις (synkatáthesis) συγκατατίθεμαι (synkatatíthemai) συγκαταψηφίζω (synkatapsēphízō) συγκεράννυμι (synkeránnymi) συγκινέω (synkinéō) συγκλείω (synkleíō) συγκληρονόμος (synklēronómos) ἀντικαλέω (antikaléō) συγκοινωνέω (synkoinōnéō) συγκοινωνός (synkoinōnós) συγκομίζω (synkomízō) συγκρίνω (synkrínō) συγκύπτω (synkýptō) συγκυρία (synkyría) συγχαίρω (synchaírō) συγχέω (synchéō) συγχράομαι (synchráomai) σύγχυσις (sýnchysis) ἁγνίζω (hagnízō) ἀντίκειμαι (antíkeimai) συζάω (syzáō) συζεύγνυμι (syzeúgnymi) συζητέω (syzētéō) συζήτησις (syzḗtēsis) συζητητής (syzētētḗs) σύζυγος (sýzygos) συζωοποιέω (syzōopoiéō) συκάμινος (sykáminos) συκῆ (sykē) συκομωραία (sykomōraía) ἀντικρύ (antikrý) σῦκον (sŷkon) συκοφαντέω (sykophantéō) συλαγωγέω (sylagōgéō) συλάω (syláō) συλλαλέω (syllaléō) συλλαμβάνω (syllambánō) συλλέγω (syllégō) συλλογίζομαι (syllogízomai) συλλυπέω (syllypéō) συμβαίνω (symbaínō) ἀντιλαμβάνομαι (antilambánomai) συμβάλλω (symbállō) συμβασιλεύω (symbasileúō) συμβιβάζω (symbibázō) συμβουλεύω (symbouleúō) συμβούλιον (symboúlion) σύμβουλος (sýmboulos) Συμεών (Symeṓn) συμμαθητής (symmathētḗs) συμμαρτυρέω (symmartyréō) συμμερίζομαι (symmerízomai) ἀντιλέγω (antilégō) συμμέτοχος (symmétochos) συμμιμητής (symmimētḗs) σύμμορφος (sýmmorphos) συμμορφόω (symmorphóō) συμπαθέω (sympathéō) συμπαθής (sympathḗs) συμπαραγίνομαι (symparagínomai) συμπαρακαλέω (symparakaléō) συμπαραλαμβάνω (symparalambánō) συμπαραμένω (symparaménō) ἀντίληψις (antílēpsis) συμπάρειμι (sympáreimi) συμπάσχω (sympáschō) συμπέμπω (sympémpō) συμπεριλαμβάνω (symperilambánō) συμπίνω (sympínō) συμπληρόω (symplēróō) συμπνίγω (sympnígō) συμπολίτης (sympolítēs) συμπορεύομαι (symporeúomai) συμπόσιον (sympósion) ἀντιλογία (antilogía) συμπρεσβύτερος (sympresbýteros) συμφέρω (symphérō) σύμφημι (sýmphēmi) συμφυλέτης (symphylétēs) σύμφυτος (sýmphytos) συμφύω (symphýō) συμφωνέω (symphōnéō) συμφώνησις (symphṓnēsis) συμφωνία (symphōnía) σύμφωνος (sýmphōnos) ἀντιλοιδορέω (antiloidoréō) συμψηφίζω (sympsēphízō) σύμψυχος (sýmpsychos) σύν (sýn) συνάγω (synágō) συναγωγή (synagōgḗ) συναγωνίζομαι (synagōnízomai) συναθλέω (synathléō) συναθροίζω (synathroízō) συναίρω (synaírō) συναιχμάλωτος (synaichmálōtos) ἀντίλυτρον (antílytron) συνακολουθέω (synakolouthéō) συναλίζω (synalízō) συναναβαίνω (synanabaínō) συνανάκειμαι (synanákeimai) συναναμίγνυμι (synanamígnymi) συναναπαύομαι (synanapaúomai) συναντάω (synantáō) συνάντησις (synántēsis) συναντιλαμβάνομαι (synantilambánomai) συναπάγω (synapágō) ἀντιμετρέω (antimetréō) συναποθνήσκω (synapothnḗskō) συναπόλλυμι (synapóllymi) συναποστέλλω (synapostéllō) συναρμολογέω (synarmologéō) συναρπάζω (synarpázō) συναυξάνω (synauxánō) σύνδεσμος (sýndesmos) συνδέω (syndéō) συνδοξάζω (syndoxázō) σύνδουλος (sýndoulos) ἀντιμισθία (antimisthía) συνδρομή (syndromḗ) συνεγείρω (synegeírō) συνέδριον (synédrion) συνείδησις (syneídēsis) συνείδω (syneídō) σύνειμι (sýneimi) σύνειμι (sýneimi) συνεισέρχομαι (syneisérchomai) συνέκδημος (synékdēmos) συνεκλεκτός (syneklektós) ἁγνισμός (hagnismós) Ἀντιόχεια (Antiócheia) συνελαύνω (synelaúnō) συνεπιμαρτυρέω (synepimartyréō) συνέπομαι (synépomai) συνεργέω (synergéō) συνεργός (synergós) συνέρχομαι (synérchomai) συνεσθίω (synesthíō) σύνεσις (sýnesis) συνετός (synetós) συνευδοκέω (syneudokéō) Ἀντιοχεύς (Antiocheús) συνευωχέω (syneuōchéō) συνεφίστημι (synephístēmi) συνέχω (synéchō) συνήδομαι (synḗdomai) συνήθεια (synḗtheia) συνηλικιώτης (synēlikiṓtēs) συνθάπτω (syntháptō) συνθλάω (synthláō) συνθλίβω (synthlíbō) συνθρύπτω (synthrýptō) ἀντιπαρέρχομαι (antiparérchomai) συνίημι (syníēmi) συνιστάω (synistáō) συνοδεύω (synodeúō) συνοδία (synodía) συνοικέω (synoikéō) συνοικοδομέω (synoikodoméō) συνομιλέω (synomiléō) συνομορέω (synomoréō) συνοχή (synochḗ) συντάσσω (syntássō) Ἀντίπας (Antípas) συντέλεια (syntéleia) συντελέω (synteléō) συντέμνω (syntémnō) συντηρέω (syntēréō) συντίθεμαι (syntíthemai) συντόμως (syntómōs) συντρέχω (syntréchō) συντρίβω (syntríbō) σύντριμμα (sýntrimma) σύντροφος (sýntrophos) Ἀντιπατρίς (Antipatrís) συντυγχάνω (syntynchánō) Συντύχη (Syntýchē) συνυποκρίνομαι (synypokrínomai) συνυπουργέω (synypourgéō) συνωδίνω (synōdínō) συνωμοσία (synōmosía) Συράκουσαι (Syrákousai) Συρία (Syría) Σύρος (Sýros) Συροφοίνισσα (Syrophoínissa) ἀντιπέραν (antipéran) σύρτις (sýrtis) σύρω (sýrō) συσπαράσσω (sysparássō) σύσσημον (sýssēmon) σύσσωμος (sýssōmos) συστασιαστής (systasiastḗs) συστατικός (systatikós) συσταυρόω (systauróō) συστέλλω (systéllō) συστενάζω (systenázō) ἀντιπίπτω (antipíptō) συστοιχέω (systoichéō) συστρατιώτης (systratiṓtēs) συστρέφω (systréphō) συστροφή (systrophḗ) συσχηματίζω (syschēmatízō) Συχάρ (Sychár) Συχέμ (Sychém) σφαγή (sphagḗ) σφάγιον (sphágion) σφάζω (spházō) ἀντιστρατεύομαι (antistrateúomai) σφόδρα (sphódra) σφοδρῶς (sphodrōs) σφραγίζω (sphragízō) σφραγίς (sphragís) σφυρόν (sphyrón) σχεδόν (schedón) σχῆμα (schēma) σχίζω (schízō) σχίσμα (schísma) σχοινίον (schoiníon) ἀντιτάσσομαι (antitássomai) σχολάζω (scholázō) σχολή (scholḗ) σώζω (sṓzō) σῶμα (sōma) σωματικός (sōmatikós) σωματικῶς (sōmatikōs) Σώπατρος (Sṓpatros) σωρεύω (sōreúō) Σωσθένης (Sōsthénēs) Σωσίπατρος (Sōsípatros) ἀντίτυπον (antítypon) σωτήρ (sōtḗr) σωτηρία (sōtēría) σωτήριον (sōtḗrion) σωφρονέω (sōphronéō) σωφρονίζω (sōphronízō) σωφρονισμός (sōphronismós) σωφρόνως (sōphrónōs) σωφροσύνη (sōphrosýnē) σώφρων (sṓphrōn) Ταβέρναι (Tabérnai) Ἀββᾶ (Abbâ) ἀγνοέω (agnoéō) ἀντίχριστος (antíchristos) Ταβιθά (Tabithá) τάγμα (tágma) τακτός (taktós) ταλαιπωρέω (talaipōréō) ταλαιπωρία (talaipōría) ταλαίπωρος (talaípōros) ταλαντιαῖος (talantiaîos) τάλαντον (tálanton) ταλιθά (talithá) ταμεῖον (tameîon) ἀντλέω (antléō) τάξις (táxis) ταπεινός (tapeinós) ταπεινοφροσύνη (tapeinophrosýnē) ταπεινόω (tapeinóō) ταπείνωσις (tapeínōsis) ταράσσω (tarássō) ταραχή (tarachḗ) τάραχος (tárachos) Ταρσεύς (Tarseús) Ταρσός (Tarsós) ἄντλημα (ántlēma) ταρταρόω (tartaróō) τάσσω (tássō) ταῦρος (taûros) ταῦτα (taûta) ταὐτά (tautá) ταύταις (taútais) ταύτῃ (taútēi) ταφή (taphḗ) τάφος (táphos) τάχα (tácha) ἀντοφθαλμέω (antophthalméō) ταχέως (tachéōs) ταχινός (tachinós) τάχιον (táchion) τάχιστα (táchista) τάχος (táchos) ταχύ (tachý) ταχύς (tachýs) τέ (té) τεῖχος (teîchos) τεκμήριον (tekmḗrion) ἄνυδρος (ánydros) τεκνίον (tekníon) τεκνογονέω (teknogonéō) τεκνογονία (teknogonía) τέκνον (téknon) τεκνοτροφέω (teknotrophéō) τέκτων (téktōn) τέλειος (téleios) τελειότης (teleiótēs) τελειόω (teleióō) τελείως (teleíōs) ἀνυπόκριτος (anypókritos) τελείωσις (teleíōsis) τελειωτής (teleiōtḗs) τελεσφορέω (telesphoréō) τελευτάω (teleutáō) τελευτή (teleutḗ) τελέω (teléō) τέλος (télos) τελώνης (telṓnēs) τελώνιον (telṓnion) τέρας (téras) ἀνυπότακτος (anypótaktos) Τέρτιος (Tértios) Τέρτυλλος (Tértyllos) τεσσαράκοντα (tessarákonta) τεσσαρακονταετής (tessarakontaetḗs) τέσσαρες (téssares) τεσσαρεσκαιδέκατος (tessareskaidékatos) τεταρταῖος (tetartaîos) τέταρτος (tétartos) τετράγωνος (tetrágōnos) τετράδιον (tetrádion) ἄνω (ánō) τετρακισχίλιοι (tetrakischílioi) τετρακόσιοι (tetrakósioi) τετράμηνον (tetrámēnon) τετραπλόος (tetraplóos) τετράπους (tetrápous) τετραρχέω (tetrarchéō) τετράρχης (tetrárchēs) τεφρόω (tephróō) τέχνη (téchnē) τεχνίτης (technítēs) ἀνώγεον (anṓgeon) τήκω (tḗkō) τηλαυγῶς (tēlaugōs) τηλικοῦτος (tēlikoûtos) τηρέω (tēréō) τήρησις (tḗrēsis) Τιβεριάς (Tiberiás) Τιβέριος (Tibérios) τίθημι (títhēmi) τίκτω (tíktō) τίλλω (tíllō) ἄνωθεν (ánōthen) Τιμαῖος (Timaîos) τιμάω (timáō) τιμή (timḗ) τίμιος (tímios) τιμιότης (timiótēs) Τιμόθεος (Timótheos) Τίμων (Tímōn) τιμωρέω (timōréō) τιμωρία (timōría) τίνω (tínō) ἀγνόημα (agnóēma) ἀνωτερικός (anōterikós) τὶς (tìs) τίς (tís) τίτλος (títlos) Τίτος (Títos) τοί (toí) τοιγαροῦν (toigaroûn) τοίνυν (toínyn) τοιόσδε (toiósde) τοιοῦτος (toioûtos) τοῖχος (toîchos) ἀνώτερος (anṓteros) τόκος (tókos) τολμάω (tolmáō) τολμηρότερον (tolmēróteron) τολμητής (tolmētḗs) τομώτερος (tomṓteros) τόξον (tóxon) τοπάζιον (topázion) τόπος (tópos) τοσοῦτος (tosoûtos) τότε (tóte) ἀνωφελής (anōphelḗs) τοῦ (toû) τοὐναντίον (tounantíon) τοὔνομα (toúnoma) τουτέστι (toutésti) τοῦτο (toûto) τούτοις (toútois) τοῦτον (toûton) τούτου (toútou) τούτους (toútous) τούτῳ (toútōi) ἀξίνη (axínē) τούτων (toútōn) τράγος (trágos) τράπεζα (trápeza) τραπεζίτης (trapezítēs) τραῦμα (traûma) τραυματίζω (traumatízō) τραχηλίζω (trachēlízō) τράχηλος (tráchēlos) τραχύς (trachýs) Τραχωνῖτις (Trachōnîtis) ἄξιος (áxios) τρεῖς (treîs) τρέμω (trémō) τρέφω (tréphō) τρέχω (tréchō) τριάκοντα (triákonta) τριακόσιοι (triakósioi) τρίβολος (tríbolos) τρίβος (tríbos) τριετία (trietía) τρίζω (trízō) ἀξιόω (axióō) τρίμηνον (trímēnon) τρίς (trís) τρίστεγον (trístegon) τρισχίλιοι (trischílioi) τρίτος (trítos) τρίχινος (tríchinos) τρόμος (trómos) τροπή (tropḗ) τρόπος (trópos) τροποφορέω (tropophoréō) ἀξίως (axíōs) τροφή (trophḗ) Τρόφιμος (Tróphimos) τροφός (trophós) τροχιά (trochiá) τροχός (trochós) τρύβλιον (trýblion) τρυγάω (trygáō) τρυγών (trygṓn) τρυμαλιά (trymaliá) τρύπημα (trýpēma) ἀόρατος (aóratos) Τρύφαινα (Trýphaina) τρυφάω (trypháō) τρυφή (tryphḗ) Τρυφῶσα (Tryphōsa) Τρωάς (Trōás) Τρωγύλλιον (Trōgýllion) τρώγω (trṓgō) τυγχάνω (tynchánō) τυμπανίζω (tympanízō) τύπος (týpos) ἀπαγγέλλω (apangéllō) τύπτω (týptō) Τύραννος (Týrannos) τυρβάζω (tyrbázō) Τύριος (Týrios) Τύρος (Týros) τυφλός (typhlós) τυφλόω (typhlóō) τυφόω (typhóō) τύφω (týphō) τυφωνικός (typhōnikós) ἀπάγχομαι (apánchomai) Τυχικός (Tychikós) ὑακίνθινος (hyakínthinos) ὑάκινθος (hyákinthos) ὑάλινος (hyálinos) ὕαλος (hýalos) ὑβρίζω (hybrízō) ὕβρις (hýbris) ὑβριστής (hybristḗs) ὑγιαίνω (hygiaínō) ὑγιής (hygiḗs) ἄγνοια (ágnoia) ἀπάγω (apágō) ὑγρός (hygrós) ὑδρία (hydría) ὑδροποτέω (hydropotéō) ὑδρωπικός (hydrōpikós) ὕδωρ (hýdōr) ὑετός (hyetós) υἱοθεσία (huiothesía) υἱός (huiós) ὕλη (hýlē) ὑμᾶς (hymâs) ἀπαίδευτος (apaídeutos) ὑμεῖς (hymeîs) Ὑμεναῖος (Hymenaîos) ὑμέτερος (hyméteros) ὑμῖν (hymîn) ὑμνέω (hymnéō) ὕμνος (hýmnos) ὑμῶν (hymōn) ὑπάγω (hypágō) ὑπακοή (hypakoḗ) ὑπακούω (hypakoúō) ἀπαίρω (apaírō) ὕπανδρος (hýpandros) ὑπαντάω (hypantáō) ὑπάντησις (hypántēsis) ὕπαρξις (hýparxis) ὑπάρχοντα (hypárchonta) ὑπάρχω (hypárchō) ὑπείκω (hypeíkō) ὑπεναντίος (hypenantíos) ὑπέρ (hypér) ὑπεραίρομαι (hyperaíromai) ἀπαιτέω (apaitéō) ὑπέρακμος (hypérakmos) ὑπεράνω (hyperánō) ὑπεραυξάνω (hyperauxánō) ὑπερβαίνω (hyperbaínō) ὑπερβαλλόντως (hyperballóntōs) ὑπερβάλλω (hyperbállō) ὑπερβολή (hyperbolḗ) ὑπερείδω (hypereídō) ὑπερέκεινα (hyperékeina) ὑπερεκτείνω (hyperekteínō) ἀπαλγέω (apalgéō) ὑπερεκχύνω (hyperekchýnō) ὑπερεντυγχάνω (hyperentynchánō) ὑπερέχω (hyperéchō) ὑπερηφανία (hyperēphanía) ὑπερήφανος (hyperḗphanos) ὑπερνικάω (hypernikáō) ὑπέρογκος (hypéronkos) ὑπεροχή (hyperochḗ) ὑπερπερισσεύω (hyperperisseúō) ὑπερπερισσῶς (hyperperissōs) ἀπαλλάσσω (apallássō) ὑπερπλεονάζω (hyperpleonázō) ὑπερυψόω (hyperypsóō) ὑπερφρονέω (hyperphronéō) ὑπερῷον (hyperōion) ὑπέχω (hypéchō) ὑπήκοος (hypḗkoos) ὑπηρετέω (hypēretéō) ὑπηρέτης (hypērétēs) ὕπνος (hýpnos) ὑπό (hypó) ἀπαλλοτριόω (apallotrióō) ὑποβάλλω (hypobállō) ὑπογραμμός (hypogrammós) ὑπόδειγμα (hypódeigma) ὑποδείκνυμι (hypodeíknymi) ὑποδέχομαι (hypodéchomai) ὑποδέω (hypodéō) ὑπόδημα (hypódēma) ὑπόδικος (hypódikos) ὑποζύγιον (hypozýgion) ὑποζώννυμι (hypozṓnnymi) ἀπαλός (apalós) ὑποκάτω (hypokátō) ὑποκρίνομαι (hypokrínomai) ὑπόκρισις (hypókrisis) ὑποκριτής (hypokritḗs) ὑπολαμβάνω (hypolambánō) ὑπολείπω (hypoleípō) ὑπολήνιον (hypolḗnion) ὑπολιμπάνω (hypolimpánō) ὑπομένω (hypoménō) ὑπομιμνήσκω (hypomimnḗskō) ἀπαντάω (apantáō) ὑπόμνησις (hypómnēsis) ὑπομονή (hypomonḗ) ὑπονοέω (hyponoéō) ὑπόνοια (hypónoia) ὑποπλέω (hypopléō) ὑποπνέω (hypopnéō) ὑποπόδιον (hypopódion) ὑπόστασις (hypóstasis) ὑποστέλλω (hypostéllō) ὑποστολή (hypostolḗ) ἀπάντησις (apántēsis) ὑποστρέφω (hypostréphō) ὑποστρώννυμι (hypostrṓnnymi) ὑποταγή (hypotagḗ) ὑποτάσσω (hypotássō) ὑποτίθημι (hypotíthēmi) ὑποτρέχω (hypotréchō) ὑποτύπωσις (hypotýpōsis) ὑποφέρω (hypophérō) ὑποχωρέω (hypochōréō) ὑπωπιάζω (hypōpiázō) ἁγνός (hagnós) ἅπαξ (hápax) ὗς (hŷs) ὕσσωπος (hýssōpos) ὑστερέω (hysteréō) ὑστέρημα (hystérēma) ὑστέρησις (hystérēsis) ὕστερον (hýsteron) ὕστερος (hýsteros) ὑφαντός (hyphantós) ὑψηλός (hypsēlós) ὑψηλοφρονέω (hypsēlophronéō) ἀπαράβατος (aparábatos) ὕψιστος (hýpsistos) ὕψος (hýpsos) ὑψόω (hypsóō) ὕψωμα (hýpsōma) φάγος (phágos) φάγω (phágō) φαίνω (phaínō) Φάλεκ (Phálek) φανερός (phanerós) φανερόω (phaneróō) ἀπαρασκεύαστος (aparaskeúastos) φανερῶς (phanerōs) φανέρωσις (phanérōsis) φανός (phanós) Φανουήλ (Phanouḗl) φαντάζω (phantázō) φαντασία (phantasía) φάντασμα (phántasma) φάραγξ (pháranx) Φαραώ (Pharaṓ) Φάρες (Pháres) ἀπαρνέομαι (aparnéomai) Φαρισαῖος (Pharisaîos) φαρμακεία (pharmakeía) φαρμακεύς (pharmakeús) φάρμακος (phármakos) φάσις (phásis) φάσκω (pháskō) φάτνη (phátnē) φαῦλος (phaûlos) φέγγος (phéngos) φείδομαι (pheídomai) ἀπάρτι (apárti) φειδομένως (pheidoménōs) φελόνης (phelónēs) φέρω (phérō) φεύγω (pheúgō) Φῆλιξ (Phēlix) φήμη (phḗmē) φημί (phēmí) Φῆστος (Phēstos) φθάνω (phthánō) φθαρτός (phthartós) ἀπαρτισμός (apartismós) φθέγγομαι (phthéngomai) φθείρω (phtheírō) φθινοπωρινός (phthinopōrinós) φθόγγος (phthóngos) φθονέω (phthonéō) φθόνος (phthónos) φθορά (phthorá) φιάλη (phiálē) φιλάγαθος (philágathos) Φιλαδέλφεια (Philadélpheia) ἀπαρχή (aparchḗ) φιλαδελφία (philadelphía) φιλάδελφος (philádelphos) φίλανδρος (phílandros) φιλανθρωπία (philanthrōpía) φιλανθρώπως (philanthrṓpōs) φιλαργυρία (philargyría) φιλάργυρος (philárgyros) φίλαυτος (phílautos) φιλέω (philéō) φιλήδονος (philḗdonos) ἅπας (hápas) φίλημα (phílēma) Φιλήμων (Philḗmōn) Φίλητος (Phílētos) φιλία (philía) Φιλιππήσιος (Philippḗsios) Φίλιπποι (Phílippoi) Φίλιππος (Phílippos) φιλόθεος (philótheos) Φιλόλογος (Philólogos) φιλονεικία (philoneikía) ἀπατάω (apatáō) φιλόνεικος (philóneikos) φιλονεξία (philonexía) φιλόξενος (philóxenos) φιλοπρωτεύω (philoprōteúō) φίλος (phílos) φιλοσοφία (philosophía) φιλόσοφος (philósophos) φιλόστοργος (philóstorgos) φιλότεκνος (philóteknos) φιλοτιμέομαι (philotiméomai) ἀπάτη (apátē) φιλοφρόνως (philophrónōs) φιλόφρων (philóphrōn) φιμόω (phimóō) Φλέγων (Phlégōn) φλογίζω (phlogízō) φλόξ (phlóx) φλυαρέω (phlyaréō) φλύαρος (phlýaros) φοβερός (phoberós) φοβέω (phobéō) ἁγνότης (hagnótēs) ἀπάτωρ (apátōr) φόβητρον (phóbētron) φόβος (phóbos) Φοίβη (Phoíbē) Φοινίκη (Phoiníkē) φοῖνιξ (phoînix) Φοῖνιξ (Phoînix) φονεύς (phoneús) φονεύω (phoneúō) φόνος (phónos) φορέω (phoréō) ἀπαύγασμα (apaúgasma) Φόρον (Phóron) φόρος (phóros) φορτίζω (phortízō) φορτίον (phortíon) φόρτος (phórtos) Φορτουνᾶτος (Phortounâtos) φραγέλλιον (phragéllion) φραγελλόω (phragellóō) φραγμός (phragmós) φράζω (phrázō) ἀπείδω (apeídō) φράσσω (phrássō) φρέαρ (phréar) φρεναπατάω (phrenapatáō) φρεναπάτης (phrenapátēs) φρήν (phrḗn) φρίσσω (phríssō) φρονέω (phronéō) φρόνημα (phrónēma) φρόνησις (phrónēsis) φρόνιμος (phrónimos) ἀπείθεια (apeítheia) φρονίμως (phronímōs) φροντίζω (phrontízō) φρουρέω (phrouréō) φρυάσσω (phryássō) φρύγανον (phrýganon) Φρυγία (Phrygía) Φύγελλος (Phýgellos) φυγή (phygḗ) φυλακή (phylakḗ) φυλακίζω (phylakízō) ἀπειθέω (apeithéō) φυλακτήριον (phylaktḗrion) φύλαξ (phýlax) φυλάσσω (phylássō) φυλή (phylḗ) φύλλον (phýllon) φύραμα (phýrama) φυσικός (physikós) φυσικῶς (physikōs) φυσιόω (physióō) φύσις (phýsis) ἀπειθής (apeithḗs) φυσίωσις (physíōsis) φυτεία (phyteía) φυτεύω (phyteúō) φύω (phýō) φωλεός (phōleós) φωνέω (phōnéō) φωνή (phōnḗ) φῶς (phōs) φωστήρ (phōstḗr) φωσφόρος (phōsphóros) ἀπειλέω (apeiléō) φωτεινός (phōteinós) φωτίζω (phōtízō) φωτισμός (phōtismós) χαίρω (chaírō) χάλαζα (chálaza) χαλάω (chaláō) Χαλδαῖος (Chaldaîos) χαλεπός (chalepós) χαλιναγωγέω (chalinagōgéō) χαλινός (chalinós) ἀπειλή (apeilḗ) χάλκεος (chálkeos) χαλκεύς (chalkeús) χαλκηδών (chalkēdṓn) χαλκίον (chalkíon) χαλκολίβανον (chalkolíbanon) χαλκός (chalkós) χαμαί (chamaí) Χαναάν (Chanaán) Χανααναῖος (Chanaanaîos) χαρά (chará) ἄπειμι (ápeimi) χάραγμα (cháragma) χαρακτήρ (charaktḗr) χάραξ (chárax) χαρίζομαι (charízomai) χάριν (chárin) χάρις (cháris) χάρισμα (chárisma) χαριτόω (charitóō) Χαῤῥάν (Charrhán) χάρτης (chártēs) ἄπειμι (ápeimi) χάσμα (chásma) χεῖλος (cheîlos) χειμάζω (cheimázō) χείμαῤῥος (cheímarrhos) χειμών (cheimṓn) χείρ (cheír) χειραγωγέω (cheiragōgéō) χειραγωγός (cheiragōgós) χειρόγραφον (cheirógraphon) χειροποίητος (cheiropoíētos) ἁγνῶς (hagnōs) ἀπειπόμην (apeipómēn) χειροτονέω (cheirotonéō) χείρων (cheírōn) χερουβίμ (cheroubím) χήρα (chḗra) χθές (chthés) χιλιάς (chiliás) χιλίαρχος (chilíarchos) χίλιοι (chílioi) Χίος (Chíos) χιτών (chitṓn) ἀπείραστος (apeírastos) χιών (chiṓn) χλαμύς (chlamýs) χλευάζω (chleuázō) χλιαρός (chliarós) Χλόη (Chlóē) χλωρός (chlōrós) χξϛ (chx stigma) χοϊκός (choïkós) χοῖνιξ (choînix) χοῖρος (choîros) ἄπειρος (ápeiros) χολάω (choláō) χολή (cholḗ) χόος (chóos) Χοραζίν (Chorazín) χορηγέω (chorēgéō) χορός (chorós) χορτάζω (chortázō) χόρτασμα (chórtasma) χόρτος (chórtos) Χουζᾶς (Chouzâs) ἀπεκδέχομαι (apekdéchomai) χράομαι (chráomai) χράω (chráō) χρεία (chreía) χρεωφειλέτης (chreōpheilétēs) χρή (chrḗ) χρῄζω (chrḗizō) χρῆμα (chrēma) χρηματίζω (chrēmatízō) χρηματισμός (chrēmatismós) χρήσιμος (chrḗsimos) ἀπεκδύομαι (apekdýomai) χρῆσις (chrēsis) χρηστεύομαι (chrēsteúomai) χρηστολογία (chrēstología) χρηστός (chrēstós) χρηστότης (chrēstótēs) χρῖσμα (chrîsma) Χριστιανός (Christianós) Χριστός (Christós) χρίω (chríō) χρονίζω (chronízō) ἀπέκδυσις (apékdysis) χρόνος (chrónos) χρονοτριβέω (chronotribéō) χρύσεος (chrýseos) χρυσίον (chrysíon) χρυσοδακτύλιος (chrysodaktýlios) χρυσόλιθος (chrysólithos) χρυσόπρασος (chrysóprasos) χρυσός (chrysós) χρυσόω (chrysóō) χρώς (chrṓs) ἀπελαύνω (apelaúnō) χωλός (chōlós) χώρα (chṓra) χωρέω (chōréō) χωρίζω (chōrízō) χωρίον (chōríon) χωρίς (chōrís) χῶρος (chōros) ψάλλω (psállō) ψαλμός (psalmós) ψευδάδελφος (pseudádelphos) ἀπελεγμός (apelegmós) ψευδαπόστολος (pseudapóstolos) ψευδής (pseudḗs) ψευδοδιδάσκαλος (pseudodidáskalos) ψευδολόγος (pseudológos) ψεύδομαι (pseúdomai) ψευδομάρτυρ (pseudomártyr) ψευδομαρτυρέω (pseudomartyréō) ψευδομαρτυρία (pseudomartyría) ψευδοπροφήτης (pseudoprophḗtēs) ψεῦδος (pseûdos) ἀπελεύθερος (apeleútheros) ψευδόχριστος (pseudóchristos) ψευδώνυμος (pseudṓnymos) ψεῦσμα (pseûsma) ψεύστης (pseústēs) ψηλαφάω (psēlapháō) ψηφίζω (psēphízō) ψῆφος (psēphos) ψιθυρισμός (psithyrismós) ψιθυριστής (psithyristḗs) ψιχίον (psichíon) Ἀπελλῆς (Apellēs) ψυχή (psychḗ) ψυχικός (psychikós) ψύχος (psýchos) ψυχρός (psychrós) ψύχω (psýchō) ψωμίζω (psōmízō) ψωμίον (psōmíon) ψώχω (psṓchō) Ω (Ō) (ō) ἀγνωσία (agnōsía) ἀπελπίζω (apelpízō) (ō) Ὠβήδ (Ōbḗd) ὧδε (hōde) ᾠδή (ōidḗ) ὠδίν (ōdín) ὠδίνω (ōdínō) ὦμος (ōmos) ὤν (ṓn) ὠνέομαι (ōnéomai) ὠόν (ōón) ἀπέναντι (apénanti) ὥρα (hṓra) ὡραῖος (hōraîos) ὠρύομαι (ōrýomai) ὡς (hōs) ὡσαννά (hōsanná) ὡσαύτως (hōsaútōs) ὡσεί (hōseí) Ὡσηέ (Hōsēé) ὥσπερ (hṓsper) ὡσπερεί (hōspereí) ἀπέραντος (apérantos) ὥστε (hṓste) ὠτίον (ōtíon) ὠφέλεια (ōphéleia) ὠφελέω (ōpheléō) ὠφέλιμος (ōphélimos) ἀπερισπάστως (aperispástōs) ἀπερίτμητος (aperítmētos) ἀπέρχομαι (apérchomai) ἀπέχει (apéchei) ἀπέχομαι (apéchomai) ἀπέχω (apéchō) ἀπιστέω (apistéō) ἄγνωστος (ágnōstos) ἀπιστία (apistía) ἄπιστος (ápistos) ἁπλότης (haplótēs) ἁπλοῦς (haploûs) ἁπλῶς (haplōs) ἀπό (apó) ἀποβαίνω (apobaínō) ἀποβάλλω (apobállō) ἀποβλέπω (apoblépō) ἀπόβλητος (apóblētos) ἀγορά (agorá) ἀποβολή (apobolḗ) ἀπογενόμενος (apogenómenos) ἀπογραφή (apographḗ) ἀπογράφω (apográphō) ἀποδείκνυμι (apodeíknymi) ἀπόδειξις (apódeixis) ἀποδεκατόω (apodekatóō) ἀπόδεκτος (apódektos) ἀποδέχομαι (apodéchomai) ἀποδημέω (apodēméō) ἀγοράζω (agorázō) ἀπόδημος (apódēmos) ἀποδίδωμι (apodídōmi) ἀποδιορίζω (apodiorízō) ἀποδοκιμάζω (apodokimázō) ἀποδοχή (apodochḗ) ἀπόθεσις (apóthesis) ἀποθήκη (apothḗkē) ἀποθησαυρίζω (apothēsaurízō) ἀποθλίβω (apothlíbō) ἀποθνήσκω (apothnḗskō) Ἄβελ (Ábel) ἀγοραῖος (agoraîos) ἀποκαθίστημι (apokathístēmi) ἀποκαλύπτω (apokalýptō) ἀποκάλυψις (apokálypsis) ἀποκαραδοκία (apokaradokía) ἀποκαταλλάσσω (apokatallássō) ἀποκατάστασις (apokatástasis) ἀπόκειμαι (apókeimai) ἀποκεφαλίζω (apokephalízō) ἀποκλείω (apokleíō) ἀποκόπτω (apokóptō) ἄγρα (ágra) ἀπόκριμα (apókrima) ἀποκρίνομαι (apokrínomai) ἀπόκρισις (apókrisis) ἀποκρύπτω (apokrýptō) ἀπόκρυφος (apókryphos) ἀποκτείνω (apokteínō) ἀποκυέω (apokyéō) ἀποκυλίω (apokylíō) ἀπολαμβάνω (apolambánō) ἀπόλαυσις (apólausis) ἀγράμματος (agrámmatos) ἀπολείπω (apoleípō) ἀπολείχω (apoleíchō) ἀπόλλυμι (apóllymi) Ἀπολλύων (Apollýōn) Ἀπολλωνία (Apollōnía) Ἀπολλῶς (Apollōs) ἀπολογέομαι (apologéomai) ἀπολογία (apología) ἀπολούω (apoloúō) ἀπολύτρωσις (apolýtrōsis) ἀγραυλέω (agrauléō) ἀπολύω (apolýō) ἀπομάσσομαι (apomássomai) ἀπονέμω (aponémō) ἀπονίπτω (aponíptō) ἀποπίπτω (apopíptō) ἀποπλανάω (apoplanáō) ἀποπλέω (apopléō) ἀποπλύνω (apoplýnō) ἀποπνίγω (apopnígō) ἀπορέω (aporéō) ἀγρεύω (agreúō) ἀπορία (aporía) ἀποῤῥίπτω (aporrhíptō) ἀπορφανίζω (aporphanízō) ἀποσκευάζω (aposkeuázō) ἀποσκίασμα (aposkíasma) ἀποσπάω (apospáō) ἀποστασία (apostasía) ἀποστάσιον (apostásion) ἀποστεγάζω (apostegázō) ἀποστέλλω (apostéllō) ἀγριέλαιος (agriélaios) ἀποστερέω (aposteréō) ἀποστολή (apostolḗ) ἀπόστολος (apóstolos) ἀποστοματίζω (apostomatízō) ἀποστρέφω (apostréphō) ἀποστυγέω (apostygéō) ἀποσυνάγωγος (aposynágōgos) ἀποτάσσομαι (apotássomai) ἀποτελέω (apoteléō) ἀποτίθημι (apotíthēmi) ἄγριος (ágrios) ἀποτινάσσω (apotinássō) ἀποτίνω (apotínō) ἀποτολμάω (apotolmáō) ἀποτομία (apotomía) ἀποτόμως (apotómōs) ἀποτρέπω (apotrépō) ἀπουσία (apousía) ἀποφέρω (apophérō) ἀποφεύγω (apopheúgō) ἀποφθέγγομαι (apophthéngomai) Ἀγρίππας (Agríppas) ἀποφορτίζομαι (apophortízomai) ἀπόχρησις (apóchrēsis) ἀποχωρέω (apochōréō) ἀποχωρίζω (apochōrízō) ἀποψύχω (apopsýchō) Ἄππιος (Áppios) ἀπρόσιτος (aprósitos) ἀπρόσκοπος (apróskopos) ἀπροσωπολήπτως (aprosōpolḗptōs) ἄπταιστος (áptaistos) ἀγρός (agrós) ἅπτομαι (háptomai) ἅπτω (háptō) Ἀπφία (Apphía) ἀπωθέομαι (apōthéomai) ἀπώλεια (apṓleia) ἀρά (ará) ἄρα (ára) ἆρα (âra) Ἀραβία (Arabía) Ἀράμ (Arám) ἀγρυπνέω (agrypnéō) Ἄραψ (Áraps) ἀργέω (argéō) ἀργός (argós) ἀργύρεος (argýreos) ἀργύριον (argýrion) ἀργυροκόπος (argyrokópos) ἄργυρος (árgyros) Ἄρειος Πάγος (Áreios Págos) Ἀρεοπαγίτης (Areopagítēs) ἀρεσκεία (areskeía) Ἀβιά (Abiá) ἀγρυπνία (agrypnía) ἀρέσκω (aréskō) ἀρεστός (arestós) Ἀρέτας (Arétas) ἀρέτη (arétē) ἀρήν (arḗn) ἀριθμέω (arithméō) ἀριθμός (arithmós) Ἀριμαθαία (Arimathaía) Ἀρίσταρχος (Arístarchos) ἀριστάω (aristáō) ἄγω (ágō) ἀριστερός (aristerós) Ἀριστόβουλος (Aristóboulos) ἄριστον (áriston) ἀρκετός (arketós) ἀρκέω (arkéō) ἄρκτος (árktos) ἅρμα (hárma) Ἀρμαγεδδών (Armageddṓn) ἁρμόζω (harmózō) ἁρμός (harmós) ἀγωγή (agōgḗ) ἀρνέομαι (arnéomai) ἀρνίον (arníon) ἀροτριόω (arotrióō) ἄροτρον (árotron) ἁρπαγή (harpagḗ) ἁρπαγμός (harpagmós) ἁρπάζω (harpázō) ἅρπαξ (hárpax) ἀῤῥαβών (arrhabṓn) ἄῤῥαφος (árrhaphos) ἀγών (agṓn) ἄῤῥην (árrhēn) ἄῤῥητος (árrhētos) ἄῤῥωστος (árrhōstos) ἀρσενοκοίτης (arsenokoítēs) Ἀρτεμάς (Artemás) Ἄρτεμις (Ártemis) ἀρτέμων (artémōn) ἄρτι (árti) ἀρτιγέννητος (artigénnētos) ἄρτιος (ártios) ἀγωνία (agōnía) ἄρτος (ártos) ἀρτύω (artýō) Ἀρφαξάδ (Arphaxád) ἀρχάγγελος (archángelos) ἀρχαῖος (archaîos) Ἀρχέλαος (Archélaos) ἀρχή (archḗ) ἀρχηγός (archēgós) ἀρχιερατικός (archieratikós) ἀρχιερεύς (archiereús) ἀγωνίζομαι (agōnízomai) ἀρχιποίμην (archipoímēn) Ἄρχιππος (Árchippos) ἀρχισυνάγωγος (archisynágōgos) ἀρχιτέκτων (architéktōn) ἀρχιτελώνης (architelṓnēs) ἀρχιτρίκλινος (architríklinos) ἄρχομαι (árchomai) ἄρχω (árchō) ἄρχων (árchōn) ἄρωμα (árōma) Ἀδάμ (Adám) Ἀσά (Asá) ἀσάλευτος (asáleutos) ἄσβεστος (ásbestos) ἀσέβεια (asébeia) ἀσεβέω (asebéō) ἀσεβής (asebḗs) ἀσέλγεια (asélgeia) ἄσημος (ásēmos) Ἀσήρ (Asḗr) ἀσθένεια (asthéneia) ἀδάπανος (adápanos) ἀσθενέω (asthenéō) ἀσθένημα (asthénēma) ἀσθενής (asthenḗs) Ἀσία (Asía) Ἀσιανός (Asianós) Ἀσιάρχης (Asiárchēs) ἀσιτία (asitía) ἄσιτος (ásitos) ἀσκέω (askéō) ἀσκός (askós) Ἀδδί (Addí) ἀσμένως (asménōs) ἄσοφος (ásophos) ἀσπάζομαι (aspázomai) ἀσπασμός (aspasmós) ἄσπιλος (áspilos) ἀσπίς (aspís) ἄσπονδος (áspondos) ἀσσάριον (assárion) ἆσσον (âsson) Ἄσσος (Ássos) ἀδελφή (adelphḗ) ἀστατέω (astatéō) ἀστεῖος (asteîos) ἀστήρ (astḗr) ἀστήρικτος (astḗriktos) ἄστοργος (ástorgos) ἀστοχέω (astochéō) ἀστραπή (astrapḗ) ἀστράπτω (astráptō) ἄστρον (ástron) Ἀσύγκριτος (Asýnkritos) Ἀβιαθάρ (Abiathár) ἀδελφός (adelphós) ἀσύμφωνος (asýmphōnos) ἀσύνετος (asýnetos) ἀσύνθετος (asýnthetos) ἀσφάλεια (aspháleia) ἀσφαλής (asphalḗs) ἀσφαλίζω (asphalízō) ἀσφαλῶς (asphalōs) ἀσχημονέω (aschēmonéō) ἀσχημοσύνη (aschēmosýnē) ἀσχήμων (aschḗmōn) ἀδελφότης (adelphótēs) ἀσωτία (asōtía) ἀσώτως (asṓtōs) ἀτακτέω (ataktéō) ἄτακτος (átaktos) ἀτάκτως (atáktōs) ἄτεκνος (áteknos) ἀτενίζω (atenízō) ἄτερ (áter) ἀτιμάζω (atimázō) ἀτιμία (atimía) ἄδηλος (ádēlos) ἄτιμος (átimos) ἀτιμόω (atimóō) ἀτμίς (atmís) ἄτομος (átomos) ἄτοπος (átopos) Ἀττάλεια (Attáleia) αὐγάζω (augázō) αὐγή (augḗ) Αὐγοῦστος (Augoûstos) αὐθάδης (authádēs) ἀδηλότης (adēlótēs) αὐθαίρετος (authaíretos) αὐθεντέω (authentéō) αὐλέω (auléō) αὐλή (aulḗ) αὐλητής (aulētḗs) αὐλίζομαι (aulízomai) αὐλός (aulós) αὐξάνω (auxánō) αὔξησις (aúxēsis) αὔριον (aúrion) ἀδήλως (adḗlōs) αὐστηρός (austērós) αὐτάρκεια (autárkeia) αὐτάρκης (autárkēs) αὐτοκατάκριτος (autokatákritos) αὐτόματος (autómatos) αὐτόπτης (autóptēs) αὐτός (autós) αὐτοῦ (autoû) αὑτοῦ (hautoû) αὐτόχειρ (autócheir) ἀδημονέω (adēmonéō) αὐχμηρός (auchmērós) ἀφαιρέω (aphairéō) ἀφανής (aphanḗs) ἀφανίζω (aphanízō) ἀφανισμός (aphanismós) ἄφαντος (áphantos) ἀφεδρών (aphedrṓn) ἀφειδία (apheidía) ἀφελότης (aphelótēs) ἄφεσις (áphesis) ᾅδης (háidēs) ἁφή (haphḗ) ἀφθαρσία (aphtharsía) ἄφθαρτος (áphthartos) ἀφίημι (aphíēmi) ἀφικνέομαι (aphiknéomai) ἀφιλάγαθος (aphilágathos) ἀφιλάργυρος (aphilárgyros) ἄφιξις (áphixis) ἀφίστημι (aphístēmi) ἄφνω (áphnō) ἀδιάκριτος (adiákritos) ἀφόβως (aphóbōs) ἀφομοιόω (aphomoióō) ἀφοράω (aphoráō) ἀφορίζω (aphorízō) ἀφορμή (aphormḗ) ἀφρίζω (aphrízō) ἀφρός (aphrós) ἀφροσύνη (aphrosýnē) ἄφρων (áphrōn) ἀφυπνόω (aphypnóō) ἀδιάλειπτος (adiáleiptos) ἄφωνος (áphōnos) Ἀχάζ (Acház) Ἀχαΐα (Achaḯa) Ἀχαϊκός (Achaïkós) ἀχάριστος (acháristos) Ἀχείμ (Acheím) ἀχειροποίητος (acheiropoíētos) ἀχλύς (achlýs) ἀχρεῖος (achreîos) ἀχρειόω (achreióō) ἀδιαλείπτως (adialeíptōs) ἄχρηστος (áchrēstos) ἄχρι (áchri) ἄχυρον (áchyron) ἀψευδής (apseudḗs) ἄψινθος (ápsinthos) ἄψυχος (ápsychos) Βάαλ (Báal) Βαβυλών (Babylṓn) βαθμός (bathmós) βάθος (báthos) Ἀβιληνή (Abilēnḗ) ἀδιαφθορία (adiaphthoría) βαθύνω (bathýnō) βαθύς (bathýs) βαΐον (baḯon) Βαλαάμ (Balaám) Βαλάκ (Balák) βαλάντιον (balántion) βάλλω (bállō) βαπτίζω (baptízō) βάπτισμα (báptisma) βαπτισμός (baptismós) ἀδικέω (adikéō) Βαπτιστής (Baptistḗs) βάπτω (báptō) Βαραββᾶς (Barabbâs) Βαράκ (Barák) Βαραχίας (Barachías) βάρβαρος (bárbaros) βαρέω (baréō) βαρέως (baréōs) Βαρθολομαῖος (Bartholomaîos) Βαριησοῦς (Bariēsoûs) ἀδίκημα (adíkēma) Βαριωνᾶς (Bariōnâs) Βαρνάβας (Barnábas) βάρος (báros) Βαρσαβᾶς (Barsabâs) Βαρτιμαῖος (Bartimaîos) βαρύνω (barýnō) βαρύς (barýs) βαρύτιμος (barýtimos) βασανίζω (basanízō) βασανισμός (basanismós) ἀδικία (adikía) βασανιστής (basanistḗs) βάσανος (básanos) βασιλεία (basileía) βασίλειον (basíleion) βασίλειος (basíleios) βασιλεύς (basileús) βασιλεύω (basileúō) βασιλικός (basilikós) βασίλισσα (basílissa) βάσις (básis) ἄδικος (ádikos) βασκαίνω (baskaínō) βαστάζω (bastázō) βάτος (bátos) βάτος (bátos) βάτραχος (bátrachos) βαττολογέω (battologéō) βδέλυγμα (bdélygma) βδελυκτός (bdelyktós) βδελύσσω (bdelýssō) βέβαιος (bébaios) ἀδίκως (adíkōs) βεβαιόω (bebaióō) βεβαίωσις (bebaíōsis) βέβηλος (bébēlos) βεβηλόω (bebēlóō) Βεελζεβούλ (Beelzeboúl) Βελίαλ (Belíal) βέλος (bélos) βελτίον (beltíon) Βενιαμίν (Beniamín) Βερνίκη (Berníkē) ἀδόκιμος (adókimos) Βέροια (Béroia) Βεροιαῖος (Beroiaîos) Βηθαβαρά (Bēthabará) Βηθανία (Bēthanía) Βηθεσδά (Bēthesdá) Βηθλεέμ (Bēthleém) Βηθσαϊδά (Bēthsaïdá) Βηθφαγή (Bēthphagḗ) βῆμα (bēma) βήρυλλος (bḗryllos) ἄδολος (ádolos) βία (bía) βιάζω (biázō) βίαιος (bíaios) βιαστής (biastḗs) βιβλιαρίδιον (bibliarídion) βιβλίον (biblíon) βίβλος (bíblos) βιβρώσκω (bibrṓskō) Βιθυνία (Bithynía) βίος (bíos) Ἀδραμυττηνός (Adramyttēnós) βιόω (bióō) βίωσις (bíōsis) βιωτικός (biōtikós) βλαβερός (blaberós) βλάπτω (bláptō) βλαστάνω (blastánō) Βλάστος (Blástos) βλασφημέω (blasphēméō) βλασφημία (blasphēmía) βλάσφημος (blásphēmos) Ἀδρίας (Adrías) βλέμμα (blémma) βλέπω (blépō) βλητέος (blētéos) Βοανεργές (Boanergés) βοάω (boáō) βοή (boḗ) βοήθεια (boḗtheia) βοηθέω (boēthéō) βοηθός (boēthós) βόθυνος (bóthynos) (ʼâb) אָב (ʼăbaddôh) אֲבַדֹּה (ʼagmôwn) אַגְמוֹן (bêytsâh) בֵּיצָה (bîyrâʼ) בִּירָא (bîyrâh) בִּירָה (bîyrânîyth) בִּירָנִית (bayith) בַּיִת (bayith) בַּיִת (Bayith) בַּיִת (Bêyth ʼÂven) בֵּית אָוֶן (Bêyth-ʼÊl) בֵּית־אֵל (Bêyth ʼArbêʼl) בֵּית אַרְבֵּאל (ʼaggân) אַגָּן (Bêyth Baʻal Mᵉʻôwn) בֵּית בַּעַל מְעוֹן (Bêyth Birʼîy) בֵּית בִּרְאִי (Bêyth Bârâh) בֵּית בָּרָה (Bêyth-Gâdêr) בֵּית־גָּדֵר (Bêyth Gâmûwl) בֵּית גָּמוּל (Bêyth Diblâthayim) בֵּית דִּבְלָתַיִם (Bêyth-Dâgôwn) בֵּית־דָּגוֹן (Bêyth hâ-ʼĔlîy) בֵּית הָאֱלִי (Bêyth hâʼêtsel) בֵּית הָאֵצֶל (Bêyth hag-Gilgâl) בֵּית הַגִּלְגָּל (ʼaggâph) אַגָּף (Bêyth ha-Yshîy-môwth) בֵּית הַיְשִׁימוֹת (Bêyth hak-Kerem) בֵּית הַכֶּרֶם (Bêyth hal-Lachmîy) בֵּית הַלַּחְמִי (Bêyth ham-Merchâq) בֵּית הַמֶּרְחָק (Bêyth ham-Markâbôwth) בֵּית הַמַּרְכָּבוֹת (Bêyth hâ-ʻÊmeq) בֵּית הָעֵמֶק (Bêyth hâ-ʻĂrâbâh) בֵּית הָעֲרָבָה (Bêyth hâ-Râm) בֵּית הָרָם (Bêyth hâ-Rân) בֵּית הָרָן (Bêyth hash-Shiṭṭâh) בֵּית הַשִּׁטָּה (ʼâgar) אָגַר (Bêyth hash-Shimshîy) בֵּית הַשִּׁמְשִׁי (Bêyth Choglâh) בֵּית חׇגְלָה (Bêyth Chôwrôwn) בֵּית חוֹרוֹן (Bêyth Kar) בֵּית כַּר (Bêyth Lᵉbâʼôwth) בֵּית לְבָאוֹת (Bêyth Lechem) בֵּית לֶחֶם (Bêyth lᵉ-ʻAphrâh) בֵּית לְעַפְרָה (Bêyth Millôwʼ) בֵּית מִלּוֹא (Bêyth Maʻăkâh) בֵּית מַעֲכָה (Bêyth Nimrâh) בֵּית נִמְרָה (ʼiggᵉrâʼ) אִגְּרָא (Bêyth ʻÊden) בֵּית עֵדֶן (Bêyth ʻAzmâveth) בֵּית עַזְמָוֶת (Bêyth ʻĂnôwth) בֵּית עֲנוֹת (Bêyth ʻĂnâth) בֵּית עֲנָת (Bêyth ʻÊqed) בֵּית עֵקֶד (Bêyth ʻAshtârôwth) בֵּית עַשְׁתָּרוֹת (Bêyth Peleṭ) בֵּית פֶּלֶט (Bêyth Pᵉʻôwr) בֵּית פְּעוֹר (Bêyth Patstsêts) בֵּית פַּצֵּץ (Bêyth Tsûwr) בֵּית צוּר (ʼăgarṭâl) אֲגַרְטָל (Bêyth Rᵉchôwb) בֵּית רְחוֹב (Bêyth Râphâʼ) בֵּית רָפָא (Bêyth Shᵉʼân) בֵּית שְׁאָן (Bêyth Shemesh) בֵּית שֶׁמֶשׁ (Bêyth Tappûwach) בֵּית תַּפּוּחַ (bîythân) בִּיתָן (Bâkâʼ) בָּכָא (bâkâʼ) בָּכָא (bâkâh) בָּכָה (bekeh) בֶּכֶה (ʼegrôph) אֶגְרֹף (bᵉkôwr) בְּכוֹר (bikkûwr) בִּכּוּר (bᵉkôwrâh) בְּכוֹרָה (bikkûwrâh) בִּכּוּרָה (Bᵉkôwrath) בְּכוֹרַת (Bᵉkîy) בְּכִי (Bôkîym) בֹּכִים (bᵉkîyrâh) בְּכִירָה (bᵉkîyth) בְּכִית (bâkar) בָּכַר (ʼiggereth) אִגֶּרֶת (beker) בֶּכֶר (Beker) בֶכֶר (bikrâh) בִּכְרָה (bakkurâh) בַּכֻּרָה (Bôkᵉrûw) בֹּכְרוּ (Bikrîy) בִּכְרִי (Bakrîy) בַּכְרִי (bal) בַּל (Bêl) בֵּל (bâl) בָּל (ʼêd) אֵד (bᵉlâʼ) בְּלָא (Balʼădân) בַּלְאֲדָן (bâlag) בָּלַג (Bilgah) בִּלְגַה (Bilgay) בִּלְגַּי (Bildad) בִּלְדַּד (bâlâh) בָּלָה (bâleh) בָּלֶה (Bâlâh) בָּלָה (bâlahh) בָּלַהּ (ʼâdab) אָדַב (Bilhâh) בִּלְהָה (ballâhâh) בַּלָּהָה (Bilhân) בִּלְהָן (bᵉlôw) בְּלוֹ (bᵉlôwʼ) בְּלוֹא (Bêlṭᵉshaʼtstsar) בֵּלְטְשַׁאצַּר (Bêlṭᵉshaʼtstsar) בֵּלְטְשַׁאצַּר (bᵉlîy) בְּלִי (bᵉlîyl) בְּלִיל (bᵉlîymâh) בְּלִימָה (ʼăbaddôwn) אֲבַדּוֹן (ʼAdbᵉʼêl) אַדְבְּאֵל (bᵉlîyaʻal) בְּלִיַּעַל (bâlal) בָּלַל (bâlam) בָּלַם (bâlaç) בָּלַס (bâlaʻ) בָּלַע (belaʻ) בֶּלַע (Belaʻ) בֶּלַע (bilʻădêy) בִּלְעֲדֵי (Balʻîy) בַּלְעִי (Bilʻâm) בִּלְעָם (ʼĂdad) אֲדַד (bâlaq) בָּלַק (Bâlâq) בָּלָק (Bêlshaʼtstsar) בֵּלְשַׁאצַּר (Bêlshaʼtstsar) בֵּלְשַׁאצַּר (Bilshân) בִּלְשָׁן (biltîy) בִּלְתִּי (bâmâh) בָּמָה (Bâmâh) בָּמָה (Bimhâl) בִּמְהָל (bᵉmôw) בְּמוֹ (ʼIddôw) אִדּוֹ (Bâmôwth) בָּמוֹת (bên) בֵּן (Bên) בֵּן (bên) בֵּן (bᵉnâʼ) בְּנָא (Ben-ʼĂbîynâdâb) בֶּן־אֲבִינָדָב (Ben-ʼÔwnîy) בֶּן־אוֹנִי (Ben-Geber) בֶּן־גֶּבֶר (Ben-Deqer) בֶּן־דֶּקֶר (bânâh) בָּנָה (ʼâdôwn) אָדוֹן (Ben-Hădad) בֶּן־הֲדַד (Binnûwy) בִּנּוּי (Ben-Zôwchêth) בֶּן־זוֹחֵת (Ben-Chûwr) בֶּן־חוּר (Ben-Chayil) בֶּן־חַיִל (Ben-Chânân) בֶּן־חָנָן (Ben-Cheçed) בֶּן־חֶסֶד (Bânîy) בָּנִי (Bunnîy) בֻּנִּי (Bᵉnêy-Bᵉraq) בְּנֵי־בְּרַק (ʼAddôwn) אַדּוֹן (binyâh) בִּנְיָה (Bᵉnâyâh) בְּנָיָה (Bᵉnêy Yaʻăqân) בְּנֵי יַעֲקָן (bênayim) בֵּנַיִם (Binyâmîyn) בִּנְיָמִין (Ben-yᵉmîynîy) בֶּן־יְמִינִי (binyân) בִּנְיָן (binyân) בִּנְיָן (Bᵉnîynûw) בְּנִינוּ (bᵉnaç) בְּנַס (ʼĂdôwrayim) אֲדוֹרַיִם (Binʻâʼ) בִּנְעָא (Ben-ʻAmmîy) בֶּן־עַמִּי (Bᵉçôwdᵉyâh) בְּסוֹדְיָה (Bᵉçay) בְּסַי (beçer) בֶּסֶר (bôçer) בֹּסֶר (bᵉʻâʼ) בְּעָא (bᵉʻad) בְּעַד (bâʻâh) בָּעָה (bâʻûw) בָּעוּ (ʼĕdayin) אֱדַיִן (Bᵉʻôwr) בְּעוֹר (biʻûwthîym) בִּעוּתִים (Bôʻaz) בֹּעַז (bâʻaṭ) בָּעַט (bᵉʻîy) בְּעִי (bᵉʻîyr) בְּעִיר (bâʻal) בָּעַל (baʻal) בַּעַל (Baʻal) בַּעַל (bᵉʻêl) בְּעֵל (ʼaddîyr) אַדִּיר (Baʻal Bᵉrîyth) בַּעַל בְּרִית (Baʻal Gâd) בַּעַל גָּד (baʻălâh) בַּעֲלָה (Baʻălâh) בַּעֲלָה (Baʻal Hâmôwn) בַּעַל הָמוֹן (Bᵉʻâlôwth) בְּעָלוֹת (Baʻal Zᵉbûwb) בַּעַל זְבוּב (Baʻal Chânân) בַּעַל חָנָן (Baʻal Châtsôwr) בַּעַל חָצוֹר (Baʻal Chermôwn) בַּעַל חֶרְמוֹן (ʼĂdalyâʼ) אֲדַלְיָא (Baʻălîy) בַּעֲלִי (Baʻălêy Bâmôwth) בַּעֲלֵי בָּמוֹת (Bᵉʻelyâdâʻ) בְּעֶלְיָדָע (Bᵉʻalyâh) בְּעַלְיָה (Baʻălêy Yᵉhûwdâh) בַּעֲלֵי יְהוּדָה (Baʻălîyç) בַּעֲלִיס (Baʻal Mᵉʻôwn) בַּעַל מְעוֹן (Baʻal Pᵉʻôwr) בַּעַל פְּעוֹר (Baʻal Pᵉrâtsîym) בַּעַל פְּרָצִים (Baʻal Tsᵉphôwn) בַּעַל צְפוֹן (ʼâdam) אָדַם (Baʻal Shâlishâh) בַּעַל שָׁלִשָׁה (Baʻălâth) בַּעֲלָת (Baʻălath Bᵉʼêr) בַּעֲלַת בְּאֵר (Baʻal Tâmâr) בַּעַל תָּמָר (Bᵉʻôn) בְּעֹן (Baʻănâʼ) בַּעֲנָא (Baʻănâh) בַּעֲנָה (bâʻar) בָּעַר (baʻar) בַּעַר (Bâʻărâʼ) בָּעֲרָא (ʼabdân) אַבְדָן (ʼâdâm) אָדָם (bᵉʻêrâh) בְּעֵרָה (Baʻshâʼ) בַּעְשָׁא (Baʻăsêyâh) בַּעֲשֵׂיָה (Bᵉʻeshtᵉrâh) בְּעֶשְׁתְּרָה (bâʻath) בָּעַת (bᵉʻâthâh) בְּעָתָה (bôts) בֹץ (bitstsâh) בִּצָּה (bâtsôwr) בָּצוֹר (Bêtsay) בֵּצַי (ʼÂdâm) אָדָם (bâtsîyr) בָּצִיר (betsel) בֶּצֶל (Bᵉtsalʼêl) בְּצַלְאֵל (Batslûwth) בַּצְלוּת (bâtsaʻ) בָּצַע (betsaʻ) בֶּצַע (bâtsêq) בָּצֵק (bâtsêq) בָּצֵק (Botsqath) בׇּצְקַת (bâtsar) בָּצַר (ʼâdôm) אָדֹם (betser) בֶּצֶר (Betser) בֶּצֶר (bᵉtsar) בְּצַר (botsrâh) בׇּצְרָה (Botsrâh) בׇּצְרָה (bitstsârôwn) בִּצָּרוֹן (batstsôreth) בַּצֹּרֶת (Baqbûwq) בַּקְבּוּק (baqbuq) בַּקְבֻּק (Baqbuqyâh) בַּקְבֻּקְיָה (ʼĔdôm) אֱדֹם (Baqbaqqar) בַּקְבַּקַּר (Buqqîy) בֻּקִּי (Buqqîyâh) בֻּקִּיָּה (bᵉqîyaʻ) בְּקִיעַ (bâqaʻ) בָּקַע (beqaʻ) בֶּקַע (biqʻâʼ) בִּקְעָא (biqʻâh) בִּקְעָה (bâqaq) בָּקַק (bâqar) בָּקַר (ʼôdem) אֹדֶם (bᵉqar) בְּקַר (bâqâr) בָּקָר (bôqer) בֹּקֶר (baqqârâh) בַּקָּרָה (biqqôreth) בִּקֹּרֶת (bâqash) בָּקַשׁ (baqqâshâh) בַּקָּשָׁה (bar) בַּר (bar) בַּר (bar) בַּר (ʼădamdâm) אֲדַמְדָּם (bâr) בָּר (bar) בַּר (bôr) בֹּר (bôr) בֹּר (bârâʼ) בָּרָא (Bᵉrôʼdak Balʼădân) בְּרֹאדַךְ בַּלְאֲדָן (Bᵉrâʼyâh) בְּרָאיָה (barbur) בַּרְבֻּר (bârad) בָּרַד (bârâd) בָּרָד (ʼAdmâh) אַדְמָה (Bered) בֶּרֶד (bârôd) בָּרֹד (bârâh) בָּרָה (Bârûwk) בָּרוּךְ (bᵉrôwm) בְּרוֹם (bᵉrôwsh) בְּרוֹשׁ (bᵉrôwth) בְּרוֹת (bârûwth) בָּרוּת (Bêrôwthâh) בֵּרוֹתָה (Birzôwth) בִּרְזוֹת (ʼădâmâh) אֲדָמָה (barzel) בַּרְזֶל (Barzillay) בַּרְזִלַּי (bârach) בָּרַח (Barchumîy) בַּרְחֻמִי (bᵉrîy) בְּרִי (Bêrîy) בֵּרִי (Bêrîy) בֵּרִי (bârîyʼ) בָּרִיא (bᵉrîyʼâh) בְּרִיאָה (biryâh) בִּרְיָה (ʼĂdâmâh) אֲדָמָה (bᵉrîyach) בְּרִיחַ (bârîyach) בָּרִיחַ (Bârîyach) בָּרִיחַ (Bᵉrîyʻâh) בְּרִיעָה (Bᵉrîyʻîy) בְּרִיעִי (bᵉrîyth) בְּרִית (Bᵉrîyth) בְּרִית (bôrîyth) בֹּרִית (bârak) בָרַךְ (bᵉrak) בְּרַךְ (ʼĂdâmîy) אֲדָמִי (berek) בֶּרֶךְ (berek) בֶּרֶךְ (Bârakʼêl) בָּרַכְאֵל (Bᵉrâkâh) בְּרָכָה (Bᵉrâkâh) בְּרָכָה (bᵉrêkâh) בְּרֵכָה (Berekyâh) בֶּרֶכְיָה (bᵉram) בְּרַם (Beraʻ) בֶּרַע (bâraq) בָּרַק (ʼobdan) אׇבְדַן (ʼĔdômîy) אֱדֹמִי (bârâq) בָּרָק (Bârâq) בָּרָק (Barqôwç) בַּרְקוֹס (barqân) בַּרְקָן (bâreqeth) בָּרֶקֶת (bârar) בָּרַר (Birshaʻ) בִּרְשַׁע (Bêrôthîy) בֵּרֹתִי (Bᵉsôwr) בְּשׂוֹר (bᵉsôwrâh) בְּשׂוֹרָה (ʼĂdummîym) אֲדֻמִּים (bâshal) בָּשַׁל (bâshêl) בָּשֵׁל (Bishlâm) בִּשְׁלָם (bâsâm) בָּשָׂם (besem) בֶּשֶׂם (Bosmath) בׇּשְׂמַת (Bâshân) בָּשָׁן (boshnâh) בׇּשְׁנָה (bâshaç) בָּשַׁס (bâsar) בָּשַׂר (ʼadmônîy) אַדְמֹנִי (bâsâr) בָּשָׂר (bᵉshar) בְּשַׁר (bôsheth) בֹּשֶׁת (bath) בַּת (bath) בַּת (bath) בַּת (bâthâh) בָּתָה (battâh) בַּתָּה (Bᵉthûwʼêl) בְּתוּאֵל (Bᵉthûwl) בְּתוּל (ʼAdmâthâʼ) אַדְמָתָא (bᵉthûwlâh) בְּתוּלָה (bᵉthûwlîym) בְּתוּלִים (Bithyâh) בִּתְיָה (bâthaq) בָּתַק (bâthar) בָּתַר (bether) בֶּתֶר (Bether) בֶּתֶר (Bath Rabbîym) בַּת רַבִּים (Bithrôwn) בִּתְרוֹן (Bath-Shebaʻ) בַּת־שֶׁבַע (ʼeden) אֶדֶן (Bath-Shûwaʻ) בַּת־שׁוּעַ (gêʼ) גֵּא (gâʼâh) גָּאָה (gêʼeh) גֵּאֶה (gêʼâh) גֵּאָה (Gᵉʼûwʼêl) גְּאוּאֵל (gaʼăvâh) גַּאֲוָה (gâʼôwn) גָּאוֹן (gêʼûwth) גֵּאוּת (gaʼăyôwn) גַּאֲיוֹן (ʼAddân) אַדָּן (gâʼal) גָּאַל (gâʼal) גָּאַל (gôʼel) גֹּאֶל (gᵉʼullâh) גְּאֻלָּה (gab) גַב (gab) גַּב (gêb) גֵּב (gêb) גֵּב (gôb) גֹּב (Gôb) גֹּב (ʼĂdônây) אֲדֹנָי (gebeʼ) גֶּבֶא (gâbahh) גָּבַהּ (gâbâhh) גָּבָהּ (gôbahh) גֹּבַהּ (gâbôahh) גָּבֹהַּ (gabhûwth) גַּבְהוּת (gᵉbûwl) גְּבוּל (gᵉbûwlâh) גְּבוּלָה (gibbôwr) גִּבּוֹר (gᵉbûwrâh) גְּבוּרָה (ʼĂdônîy-Bezeq) אֲדֹנִי־בֶזֶק (gᵉbûwrâh) גְּבוּרָה (gibbêach) גִּבֵּחַ (gabbachath) גַּבַּחַת (Gabbay) גַּבַּי (Gêbîym) גֵּבִים (gᵉbîyaʻ) גְּבִיעַ (gᵉbîyr) גְּבִיר (gᵉbîyrâh) גְּבִירָה (gâbîysh) גָּבִישׁ (gâbal) גָּבַל (ʼĂdônîyâh) אֲדֹנִיָּה (Gᵉbal) גְּבַל (Gᵉbâl) גְּבָל (Giblîy) גִּבְלִי (gabluth) גַּבְלֻת (gibbên) גִּבֵּן (gᵉbinâh) גְּבִנָה (gabnôn) גַּבְנֹן (Gebaʻ) גֶּבַע (Gibʻâʼ) גִּבְעָא (gibʻâh) גִּבְעָה (ʼĂdônîy-Tsedeq) אֲדֹנִי־צֶדֶק (Gibʻâh) גִּבְעָה (Gibʻôwn) גִּבְעוֹן (gibʻôl) גִּבְעֹל (Gibʻônîy) גִּבְעֹנִי (Gibʻath) גִּבְעַת (Gibʻâthîy) גִּבְעָתִי (gâbar) גָּבַר (geber) גֶּבֶר (Geber) גֶּבֶר (gᵉbar) גְּבַר (ʼâbâh) אָבָה (ʼĂdônîyqâm) אֲדֹנִיקָם (gᵉbar) גְּבַר (gibbâr) גִּבָּר (Gibbâr) גִּבָּר (Gabrîyʼêl) גַּבְרִיאֵל (gᵉbereth) גְּבֶרֶת (Gibbᵉthôwn) גִּבְּתוֹן (gâg) גָּג (gad) גַּד (Gad) גַּד (gâd) גָּד (ʼĂdônîyrâm) אֲדֹנִירָם (Gâd) גָּד (gᵉdâbâr) גְּדָבָר (Gudgôdâh) גֻּדְגֹּדָה (gâdad) גָּדַד (gᵉdad) גְּדַד (gâdâh) גָּדָה (gᵉdûwd) גְּדוּד (gᵉdûwd) גְּדוּד (gᵉdûwdâh) גְּדוּדָה (gâdôwl) גָּדוֹל (ʼâdar) אָדַר (gᵉdûwlâh) גְּדוּלָה (giddûwph) גִּדּוּף (gᵉdûwphâh) גְּדוּפָה (gᵉdîy) גְּדִי (Gâdîy) גָּדִי (Gâdîy) גָּדִי (Gaddîy) גַּדִּי (Gaddîyʼêl) גַּדִּיאֵל (gidyâh) גִּדְיָה (gᵉdîyâh) גְּדִיָּה (ʼĂdâr) אֲדָר (gâdîysh) גָּדִישׁ (gâdal) גָּדַל (gâdêl) גָּדֵל (gôdel) גֹּדֶל (gᵉdil) גְּדִל (Giddêl) גִּדֵּל (Gᵉdalyâh) גְּדַּלְיָה (Giddaltîy) גִּדַּלְתִּי (gâdaʻ) גָּדַע (Gidʻôwn) גִּדְעוֹן (ʼĂdâr) אֲדָר (Gidʻôm) גִּדְעֹם (Gidʻônîy) גִּדְעֹנִי (gâdaph) גָּדַף (gâdar) גָּדַר (geder) גֶּדֶר (Geder) גֶּדֶר (Gᵉdôr) גְדֹר (gâdêr) גָּדֵר (gᵉdêrâh) גְּדֵרָה (Gᵉdêrâh) גְּדֵרָה (ʼeder) אֶדֶר (Gᵉdêrôwth) גְּדֵרוֹת (Gᵉdêrîy) גְּדֵרִי (Gᵉdêrâthîy) גְּדֵרָתִי (Gᵉdêrôthayim) גְּדֵרֹתַיִם (gêh) גֵּה (gâhâh) גָּהָה (gêhâh) גֵּהָה (gâhar) גָּהַר (gav) גַּו (gav) גַּו (ʼAddâr) אַדָּר (gêv) גֵּו (gûwb) גּוּב (gôwb) גּוֹב (Gôwg) גּוֹג (gûwd) גּוּד (gêvâh) גֵּוָה (gêvâh) גֵּוָה (gêvâh) גֵּוָה (gûwz) גּוּז (gôwzâl) גּוֹזָל (ʼiddar) אִדַּר (Gôwzân) גּוֹזָן (gôwy) גּוֹי (gᵉvîyâh) גְּוִיָּה (gôwlâh) גּוֹלָה (Gôwlân) גּוֹלָן (gûwmmâts) גּוּמָּץ (Gûwnîy) גּוּנִי (Gûwnîy) גּוּנִי (gâvaʻ) גָּוַע (gûwph) גּוּף (ʼădargâzêr) אֲדַרְגָּזֵר (gûwphâh) גּוּפָה (gûwr) גּוּר (gûwr) גּוּר (Gûwr) גּוּר (gôwr) גּוֹר (Gûwr-Baʻal) גּוּר־בַּעַל (gôwrâl) גּוֹרָל (gûwsh) גּוּשׁ (gêz) גֵּז (gizbâr) גִּזְבָּר (ʼadrazdâʼ) אַדְרַזְדָּא (gizbâr) גִּזְבָּר (gâzâh) גָּזָה (gâzzah) גָּזַּה (Gizôwnîy) גִּזוֹנִי (gazâz) גַּזָז (Gâzêz) גָּזֵז (gâzîyth) גָּזִית (gâzal) גָּזַל (gâzêl) גָּזֵל (gêzel) גֵּזֶל (ʼâbeh) אָבֶה (ʼădarkôn) אֲדַרְכֹּן (gᵉzêlâh) גְּזֵלָה (gâzâm) גָּזָם (Gazzâm) גַּזָּם (gezaʻ) גֶּזַע (gâzar) גָּזַר (gᵉzar) גְּזַר (gezer) גֶּזֶר (Gezer) גֶּזֶר (gizrâh) גִּזְרָה (gᵉzêrâh) גְּזֵרָה (ʼĂdôrâm) אֲדֹרָם (gᵉzêrâh) גְּזֵרָה (Gizrîy) גִּזְרִי (gâchôwn) גָּחוֹן (gechel) גֶּחֶל (Gacham) גַּחַם (Gachar) גַּחַר (gayʼ) גַּיְא (gîyd) גִּיד (gîyach) גִּיחַ (gîyach) גִּיחַ (ʼĂdrammelek) אֲדְרַמֶּלֶךְ (Gîyach) גִּיחַ (Gîychôwn) גִּיחוֹן (Gêychăzîy) גֵּיחֲזִי (gîyl) גִּיל (gîyl) גִּיל (gîylâh) גִּילָה (Gîylônîy) גִּילֹנִי (Gîynath) גִּינַת (gîyr) גִּיר (Gêyshân) גֵּישָׁן (ʼedrâʻ) אֶדְרָע (gal) גַּל (gôl) גֹּל (gallâb) גַּלָּב (Gilbôaʻ) גִּלְבֹּעַ (galgal) גַּלְגַּל (galgal) גַּלְגַּל (gilgâl) גִּלְגָּל (Gilgâl) גִּלְגָּל (gulgôleth) גֻּלְגֹּלֶת (geled) גֶּלֶד (ʼedreʻîy) אֶדְרֶעִי (gâlâh) גָּלָה (gᵉlâh) גְּלָה (Gilôh) גִּלֹה (gullâh) גֻּלָּה (gillûwl) גִּלּוּל (gᵉlôwm) גְּלוֹם (gâlûwth) גָּלוּת (gâlûwth) גָּלוּת (gâlach) גָּלַח (gillâyôwn) גִּלָּיוֹן (ʼaddereth) אַדֶּרֶת (gâlîyl) גָּלִיל (Gâlîyl) גָּלִיל (gᵉlîylâh) גְלִילָה (Gᵉlîylôwth) גְּלִילוֹת (Gallîym) גַּלִּים (Golyath) גׇּלְיַת (gâlal) גָּלַל (gâlâl) גָּלָל (gâlâl) גָּלָל (Gâlâl) גָּלָל (ʼâdash) אָדַשׁ (gᵉlâl) גְּלָל (gêlel) גֵּלֶל (Gilălay) גִּלֲלַי (gâlam) גָּלַם (gôlem) גֹּלֶם (galmûwd) גַּלְמוּד (gâlaʻ) גָּלַע (Galʻêd) גַּלְעֵד (Gilʻâd) גִּלְעָד (Gilʻâdîy) גִּלְעָדִי (ʼâhab) אָהַב (gâlash) גָּלַשׁ (gam) גַּם (gâmâʼ) גָּמָא (gômeʼ) גֹּמֶא (gômed) גֹּמֶד (gammâd) גַּמָּד (gᵉmûwl) גְּמוּל (gâmûwl) גָּמוּל (gᵉmûwlâh) גְּמוּלָה (Gimzôw) גִּמְזוֹ (ʼahab) אַהַב (gâmal) גָּמַל (gâmâl) גָּמָל (Gᵉmallîy) גְּמַלִּי (Gamlîyʼêl) גַּמְלִיאֵל (gâmar) גָּמַר (gᵉmar) גְּמַר (Gômer) גֹּמֶר (Gᵉmaryâh) גְּמַרְיָה (gan) גַּן (gânab) גָּנַב (ʼôhab) אֹהַב (gannâb) גַּנָּב (gᵉnêbâh) גְּנֵבָה (Gᵉnubath) גְּנֻבַת (gannâh) גַּנָּה (ginnâh) גִּנָּה (genez) גֶּנֶז (gᵉnaz) גְּנַז (ginzak) גִּנְזַךְ (gânan) גָּנַן (Ginnᵉthôwn) גִּנְּתוֹן (ʼêbeh) אֵבֶה (ʼahăbâh) אַהֲבָה (gâʻâh) גָּעָה (Gôʻâh) גֹּעָה (gâʻal) גָּעַל (Gaʻal) גַּעַל (gôʻal) גֹּעַל (gâʻar) גָּעַר (gᵉʻârâh) גְּעָרָה (gâʻash) גָּעַשׁ (Gaʻash) גַּעַשׁ (Gaʻtâm) גַּעְתָּם (ʼÔhad) אֹהַד (gaph) גַּף (gaph) גַּף (gephen) גֶּפֶן (gôpher) גֹּפֶר (gophrîyth) גׇּפְרִית (gir) גִּר (gêr) גֵּר (Gêrâʼ) גֵּרָא (gârâb) גָּרָב (Gârêb) גָּרֵב (ʼăhâhh) אֲהָהּ (gargar) גַּרְגַּר (gargᵉrôwth) גַּרְגְּרוֹת (Girgâshîy) גִּרְגָּשִׁי (gârad) גָּרַד (gârâh) גָּרָה (gêrâh) גֵּרָה (gêrâh) גֵּרָה (gârôwn) גָּרוֹן (gêrûwth) גֵּרוּת (gâraz) גָּרַז (ʼAhăvâʼ) אַהֲוָא (Gᵉrizîym) גְּרִזִים (garzen) גַּרְזֶן (gârôl) גָּרֹל (gâram) גָּרַם (gerem) גֶּרֶם (gerem) גֶּרֶם (Garmîy) גַּרְמִי (gôren) גֹּרֶן (gâraç) גָּרַס (gâraʻ) גָּרַע (ʼÊhûwd) אֵהוּד (gâraph) גָּרַף (gârar) גָּרַר (Gᵉrâr) גְּרָר (geres) גֶּרֶשׂ (gârash) גָּרַשׁ (geresh) גֶּרֶשׁ (gᵉrushâh) גְרֻשָׁה (Gêrᵉshôm) גֵּרְשֹׁם (Gêrᵉshôwn) גֵּרְשׁוֹן (Gêrᵉshunnîy) גֵּרְשֻׁנִּי (ʼĕhîy) אֱהִי (Gᵉshûwr) גְּשׁוּר (Gᵉshûwrîy) גְּשׁוּרִי (gâsham) גָּשַׁם (geshem) גֶּשֶׁם (Geshem) גֶּשֶׁם (geshem) גֶּשֶׁם (gôshem) גֹּשֶׁם (Gôshen) גֹּשֶׁן (Gishpâʼ) גִּשְׁפָּא (gâshash) גָּשַׁשׁ (ʼâhal) אָהַל (gath) גַּת (Gath) גַּת (Gath-ha-Chêpher) גַּת־הַחֵפֶר (Gittîy) גִּתִּי (Gittayim) גִּתַּיִם (Gittîyth) גִּתִּית (Gether) גֶּתֶר (Gath-Rimmôwn) גַּת־רִמּוֹן (dâʼ) דָּא (dâʼab) דָּאַב (ʼâhal) אָהַל (dᵉʼâbâh) דְּאָבָה (dᵉʼâbôwn) דְּאָבוֹן (dâʼag) דָּאַג (Dôʼêg) דֹּאֵג (dᵉʼâgâh) דְּאָגָה (dâʼâh) דָּאָה (dâʼâh) דָּאָה (dôb) דֹּב (dôb) דֹּב (dôbeʼ) דֹּבֶא (ʼôhel) אֹהֶל (dâbab) דָּבַב (dibbâh) דִּבָּה (dᵉbôwrâh) דְּבוֹרָה (Dᵉbôwrâh) דְּבּוֹרָה (dᵉbach) דְּבַח (dᵉbach) דְּבַח (dibyôwn) דִּבְיוֹן (dᵉbîyr) דְּבִיר (Dᵉbîyr) דְּבִיר (Diblâh) דִּבְלָה (ʼÔhel) אֹהֶל (dᵉbêlâh) דְּבֵלָה (Diblayim) דִּבְלַיִם (dâbaq) דָּבַק (dᵉbaq) דְּבַק (debeq) דֶּבֶק (dâbêq) דָּבֵק (dâbar) דָבַר (dâbâr) דָּבָר (deber) דֶּבֶר (dôber) דֹּבֶר (ʼăbôwy) אֲבוֹי (ʼOhŏlâh) אׇהֳלָה (dibrâh) דִּבְרָה (dibrâh) דִּבְרָה (dôbᵉrâh) דֹּבְרָה (dabbârâh) דַּבָּרָה (Dibrîy) דִּבְרִי (Dăbrath) דֲּבְרַת (dᵉbash) דְּבַשׁ (dabbesheth) דַּבֶּשֶׁת (Dabbesheth) דַּבֶּשֶׁת (dâg) דָּג (ʼOhŏlîyʼâb) אׇהֳלִיאָב (dâgâh) דָּגָה (dâgâh) דָּגָה (Dâgôwn) דָּגוֹן (dâgal) דָּגַל (degel) דֶּגֶל (dâgân) דָּגָן (dâgar) דָּגַר (dad) דַּד (dâdâh) דָּדָה (Dᵉdân) דְּדָן (ʼOhŏlîybâh) אׇהֳלִיבָה (Dᵉdânîym) דְּדָנִים (Dôdânîym) דֹּדָנִים (dᵉhab) דְּהַב (Dahăvâʼ) דַּהֲוָא (dâham) דָּהַם (dâhar) דָּהַר (dahăhar) דַּהֲהַר (dûwb) דּוּב (davvâg) דַּוָּג (dûwgâh) דּוּגָה (ʼOhŏlîybâmâh) אׇהֳלִיבָמָה (dôwd) דּוֹד (dûwd) דּוּד (Dâvid) דָּוִד (dôwdâh) דּוֹדָה (Dôwdôw) דּוֹדוֹ (Dôwdâvâhûw) דּוֹדָוָהוּ (dûwday) דּוּדַי (Dôwday) דּוֹדַי (dâvâh) דָּוָה (dâveh) דָּוֶה (ʼăhâlîym) אֲהָלִים (dûwach) דּוּחַ (dᵉvay) דְּוַי (davvây) דַּוָּי (dûwk) דּוּךְ (dûwkîyphath) דּוּכִיפַת (dûwmâh) דּוּמָה (Dûwmâh) דּוּמָה (dûwmîyâh) דּוּמִיָּה (dûwmâm) דּוּמָם (dôwnag) דּוֹנַג (ʼAhărôwn) אַהֲרוֹן (dûwts) דּוּץ (dûwq) דּוּק (dûwr) דּוּר (dûwr) דּוּר (dûwr) דּוּר (dôwr) דּוֹר (Dôwr) דּוֹר (Dûwrâʼ) דּוּרָא (dûwsh) דּוּשׁ (dûwsh) דּוּשׁ (ʼôw) אוֹ (dâchâh) דָּחָה (dachăvâh) דַּחֲוָה (dᵉchîy) דְּחִי (dᵉchal) דְּחַל (dôchan) דֹּחַן (dâchaph) דָּחַף (dâchaq) דָּחַק (day) דַּי (dîy) דִּי (Dîybôwn) דִּיבוֹן (ʼÛwʼêl) אוּאֵל (dîyg) דִּיג (dayâg) דַּיָּג (dayâh) דַּיָּה (dᵉyôw) דְּיוֹ (Dîy zâhâb) דִּי זָהָב (Dîymôwn) דִּימוֹן (Dîymôwnâh) דִּימוֹנָה (dîyn) דִּין (dîyn) דִּין (dîyn) דִּין (ʼôwb) אוֹב (dîyn) דִּין (dayân) דַּיָּן (dayân) דַּיָּן (Dîynâh) דִּינָה (Dîynay) דִּינַי (dâyêq) דָּיֵק (dayish) דַּיִשׁ (Dîyshôwn) דִּישׁוֹן (dîyshôn) דִּישֹׁן (Dîyshân) דִּישָׁן (ʼôwbîyl) אוֹבִיל (dak) דַּךְ (dêk) דֵּךְ (dâkâʼ) דָּכָא (dakkâʼ) דַּכָּא (dâkâh) דָּכָה (dakkâh) דַּכָּה (dŏkîy) דֳּכִי (dikkên) דִּכֵּן (dᵉkar) דְּכַר (dikrôwn) דִּכְרוֹן (ʼêbûwç) אֵבוּס (ʼûwbâl) אוּבָל (dal) דַּל (dâlag) דָּלַג (dâlâh) דָּלָה (dallâh) דַּלָּה (dâlach) דָּלַח (dᵉlîy) דְּלִי (Dᵉlâyâh) דְּלָיָה (Dᵉlîylâh) דְּלִילָה (dâlîyâh) דָּלִיָּה (dâlal) דָּלַל (ʼûwd) אוּד (Dilʻân) דִּלְעָן (dâlaph) דָּלַף (deleph) דֶּלֶף (Dalphôwn) דַּלְפוֹן (dâlaq) דָּלַק (dᵉlaq) דְּלַק (dalleqeth) דַּלֶּקֶת (deleth) דֶּלֶת (dâm) דָּם (dâmâh) דָּמָה (ʼôwdôwth) אוֹדוֹת (dâmâh) דָּמָה (dᵉmâh) דְּמָה (dummâh) דֻּמָּה (dᵉmûwth) דְּמוּת (dᵉmîy) דְּמִי (dimyôwn) דִּמְיוֹן (dâmam) דָּמַם (dᵉmâmâh) דְּמָמָה (dômen) דֹּמֶן (Dimnâh) דִּמְנָה (ʼâvâh) אָוָה (dâmaʻ) דָּמַע (demaʻ) דֶּמַע (dimʻâh) דִּמְעָה (dᵉmesheq) דְּמֶשֶׁק (Dammeseq) דַּמֶּשֶׂק (Dân) דָּן (dên) דֵּן (Dannâh) דַּנָּה (Dinhâbâh) דִּנְהָבָה (Dânîy) דָּנִי (ʼâvâh) אָוָה (Dânîyêʼl) דָנִיֵּאל (Dânîyêʼl) דָּנִיֵּאל (Dân Yaʻan) דָּן יַעַן (dêaʻ) דֵּעַ (dêʻâh) דֵּעָה (Dᵉʻûwʼêl) דְּעוּאֵל (dâʻak) דָּעַךְ (daʻath) דַּעַת (dophîy) דׇּפִי (dâphaq) דָּפַק (ʼavvâh) אַוָּה (Dophqâh) דׇּפְקָה (daq) דַּק (dôq) דֹּק (Diqlâh) דִּקְלָה (dâqaq) דָּקַק (dᵉqaq) דְּקַק (dâqar) דָּקַר (Deqer) דֶּקֶר (dar) דַּר (dâr) דָּר (ʼÛwzay) אוּזַי (dᵉrâʼôwn) דְּרָאוֹן (dorbôwn) דׇּרְבוֹן (Dardaʻ) דַּרְדַּע (dardar) דַּרְדַּר (dârôwm) דָּרוֹם (dᵉrôwr) דְּרוֹר (dᵉrôwr) דְּרוֹר (Dârᵉyâvêsh) דָּֽרְיָוֵשׁ (Dârᵉyâvêsh) דָּֽרְיָוֵשׁ (dârak) דָּרַךְ (ʼÛwzâl) אוּזָל (derek) דֶּרֶךְ (darkᵉmôwn) דַּרְכְּמוֹן (dᵉraʻ) דְּרַע (Dâraʻ) דָּרַע (Darqôwn) דַּרְקוֹן (dârash) דָּרַשׁ (dâshâʼ) דָּשָׁא (desheʼ) דֶּשֶׁא (dâshên) דָּשֵׁן (dâshên) דָּשֵׁן (ʼôwy) אוֹי (deshen) דֶּשֶׁן (dâth) דָּת (dâth) דָּת (detheʼ) דֶּתֶא (dᵉthâbâr) דְּתָבָר (Dâthân) דָּתָן (Dôthân) דֹּתָן (hêʼ) הֵא (hêʼ) הֵא (heʼâch) הֶאָח (ʼĔvîy) אֱוִי (habhâb) הַבְהָב (hâbal) הָבַל (hebel) הֶבֶל (Hebel) הֶבֶל (hôben) הֹבֶן (hâbar) הָבַר (Hêgêʼ) הֵגֵא (hâgâh) הָגָה (hâgâh) הָגָה (hegeh) הֶגֶה (ʼibchâh) אִבְחָה (ʼôwyâh) אוֹיָה (hâgûwth) הָגוּת (hâgîyg) הָגִיג (higgâyôwn) הִגָּיוֹן (hâgîyn) הָגִין (Hâgâr) הָגָר (Hagrîy) הַגְרִי (hêd) הֵד (haddâbâr) הַדָּבָר (Hădad) הֲדַד (Hădadʻezer) הֲדַדְעֶזֶר (ʼĕvîyl) אֱוִיל (Hădadrimmôwn) הֲדַדְרִמּוֹן (hâdâh) הָדָה (Hôdûw) הֹדוּ (Hădôwrâm) הֲדוֹרָם (Hidday) הִדַּי (hâdak) הָדַךְ (hădôm) הֲדֹם (haddâm) הַדָּם (hădaç) הֲדַס (Hădaççâh) הֲדַסָּה (ʼĔvîyl Mᵉrôdak) אֱוִיל מְרֹדַךְ (hâdaph) הָדַף (hâdar) הָדַר (hădar) הֲדַר (hădar) הֲדַר (Hădar) הֲדַר (heder) הֶדֶר (hâdâr) הָדָר (hădârâh) הֲדָרָה (Hădarʻezer) הֲדַרְעֶזֶר (hâhh) הָהּ (ʼûwl) אוּל (hôw) הוֹ (hûwʼ) הוּא (hûwʼ) הוּא (hâvâʼ) הָוָא (hâvâʼ) הָוָא (hôwd) הוֹד (Hôwd) הוֹד (Hôwdᵉvâh) הוֹדְוָה (Hôwdavyâh) הוֹדַוְיָה (Hôwdayvâhûw) הוֹדַיְוָהוּ (ʼûwlay) אוּלַי (Hôwdîyâh) הוֹדִיָּה (Hôwdîyâh) הוֹדִיָּה (havvâh) הַוָּה (hôvâh) הֹוָה (Hôwhâm) הוֹהָם (hôwy) הוֹי (hûwk) הוּךְ (hôwlêlâh) הוֹלֵלָה (hôwlêlûwth) הוֹלֵלוּת (hûwm) הוּם (ʼÛwlay) אוּלַי (Hôwmâm) הוֹמָם (hûwn) הוּן (hôwn) הוֹן (Hôwshâmâʻ) הוֹשָׁמָע (Hôwshêaʻ) הוֹשֵׁעַ (Hôwshaʻyâh) הוֹשַׁעְיָה (Hôwthîyr) הוֹתִיר (hâzâh) הָזָה (hîy) הִי (hêydâd) הֵידָד (ʼĕvilîy) אֱוִלִי (huyᵉdâh) הֻיְּדָה (hâyâh) הָיָה (hayâh) הַיָּה (hêyk) הֵיךְ (hêykâl) הֵיכָל (hêykal) הֵיכַל (hêylêl) הֵילֵל (Hêymâm) הֵימָם (Hêymân) הֵימָן (hîyn) הִין (ʼûwlâm) אוּלָם (hâkar) הָכַר (hakkârâh) הַכָּרָה (hâlâʼ) הָלָא (hâlᵉʼâh) הָלְאָה (hillûwl) הִלּוּל (hallâz) הַלָּז (hallâzeh) הַלָּזֶה (hallêzûw) הַלֵּזוּ (hâlîyk) הָלִיךְ (hălîykâh) הֲלִיכָה (ʼÛwlâm) אוּלָם (hâlak) הָלַךְ (hălak) הֲלַךְ (hêlek) הֵלֶךְ (hălâk) הֲלָךְ (hâlal) הָלַל (Hillêl) הִלֵּל (hâlam) הָלַם (Helem) הֶלֶם (hălôm) הֲלֹם (halmûwth) הַלְמוּת (ʼûwlâm) אוּלָם (Hâm) הָם (hêm) הֵם (hêm) הֵם (hâmâh) הָמָה (himmôw) הִמּוֹ (hâmôwn) הָמוֹן (Hămôwn Gôwg) הֲמוֹן גּוֹג (Hămôwnâh) הֲמוֹנָה (hemyâh) הֶמְיָה (hămullâh) הֲמֻלָּה (ʼab) אַב (ʼăbaṭṭîyach) אֲבַטִּיחַ (ʼivveleth) אִוֶּלֶת (hâmam) הָמַם (Hâmân) הָמָן (hamnîyk) הַמְנִיךְ (hâmâç) הָמָס (hên) הֵן (hên) הֵן (hên) הֵן (hênnâh) הֵנָּה (hênnâh) הֵנָּה (hinnêh) הִנֵּה (ʼÔwmâr) אוֹמָר (hănâchâh) הֲנָחָה (Hinnôm) הִנֹּם (Hênaʻ) הֵנַע (hâçâh) הָסָה (hăphugâh) הֲפֻגָה (hâphak) הָפַךְ (hephek) הֶפֶךְ (hôphek) הֹפֶךְ (hăphêkâh) הֲפֵכָה (hăphakpak) הֲפַכְפַּךְ (ʼôwn) אוֹן (hatstsâlâh) הַצָּלָה (hôtsen) הֹצֶן (har) הַר (Hôr) הֹר (Hârâʼ) הָרָא (harʼêl) הַרְאֵל (hârag) הָרַג (hereg) הֶרֶג (hărêgâh) הֲרֵגָה (hârâh) הָרָה (ʼÔwn) אוֹן (hâreh) הָרֶה (harhôr) הַרְהֹר (hêrôwn) הֵרוֹן (Hărôwrîy) הֲרוֹרִי (hărîyçâh) הֲרִיסָה (hărîyçûwth) הֲרִיסוּת (Hôrâm) הֹרָם (Hârum) הָרֻם (harmôwn) הַרְמוֹן (Hârân) הָרָן (ʼÔwn) אוֹן (hâraç) הָרַס (hereç) הֶרֶס (hârâr) הָרָר (Hărârîy) הֲרָרִי (Hâshêm) הָשֵׁם (hashmâʻûwth) הַשְׁמָעוּת (hittûwk) הִתּוּךְ (Hăthâk) הֲתָךְ (hâthal) הָתַל (hâthôl) הָתֹל (ʼâven) אָוֶן (hâthath) הָתַת (Vᵉdân) וְדָן (Vâhêb) וָהֵב (vâv) וָו (vâzâr) וָזָר (Vayzâthâʼ) וַיְזָתָא (vâlâd) וָלָד (Vanyâh) וַנְיָה (Vophçîy) וׇפְסִי (Vashnîy) וַשְׁנִי (ʼÂven) אָוֶן (Vashtîy) וַשְׁתִּי (zᵉʼêb) זְאֵב (Zᵉʼêb) זְאֵב (zôʼth) זֹאת (zâbad) זָבַד (zebed) זֶבֶד (Zâbâd) זָבָד (Zabdîy) זַבְדִּי (Zabdîyʼêl) זַבְדִּיאֵל (Zᵉbadyâh) זְבַדְיָה (ʼÔwnôw) אוֹנוֹ (zᵉbûwb) זְבוּב (Zâbûwd) זָבוּד (Zabbûwd) זַבּוּד (zᵉbûwl) זְבוּל (Zᵉbûwlûwn) זְבוּלוּן (Zᵉbûwlônîy) זְבוּלֹנִי (zâbach) זָבַח (zebach) זֶבַח (Zebach) זֶבַח (Zabbay) זַבַּי (ʼÔwnâm) אוֹנָם (Zᵉbîydâh) זְבִידָה (Zᵉbîynâʼ) זְבִינָא (zâbal) זָבַל (Zᵉbul) זְבֻל (zᵉban) זְבַן (zâg) זָג (zêd) זֵד (zâdôwn) זָדוֹן (zeh) זֶה (zeh) זֶה (ʼÔwnân) אוֹנָן (zôh) זֹה (zâhâb) זָהָב (zâham) זָהַם (Zaham) זַהַם (zâhar) זָהַר (zᵉhar) זְהַר (zôhar) זֹהַר (zôw) זוֹ (zûw) זוּ (Ziv) זִו (ʼĂbîy) אֲבִי (ʼÛwphâz) אוּפָז (zûwb) זוּב (zôwb) זוֹב (zûwd) זוּד (zûwd) זוּד (Zûwzîym) זוּזִים (Zôwchêth) זוֹחֵת (zâvîyth) זָוִית (zûwl) זוּל (zûwlâh) זוּלָה (zûwn) זוּן (ʼÔwphîyr) אוֹפִיר (zûwn) זוּן (zûwaʻ) זוּעַ (zûwaʻ) זוּעַ (zᵉvâʻâh) זְוָעָה (zûwr) זוּר (zûwr) זוּר (zûwreh) זוּרֶה (zâzâʼ) זָזָא (zâchach) זָחַח (zâchal) זָחַל (ʼôwphân) אוֹפָן (Zôcheleth) זֹחֶלֶת (zêydôwn) זֵידוֹן (zîyv) זִיו (zîyz) זִיז (Zîyzâʼ) זִיזָא (Zîyzâh) זִיזָה (Zîynâʼ) זִינָא (Zîyaʻ) זִיעַ (Zîyph) זִיף (Zîyphâh) זִיפָה (ʼûwts) אוּץ (Zîyphîy) זִיפִי (zîyqâh) זִיקָה (zayith) זַיִת (Zêythân) זֵיתָן (zak) זַךְ (zâkâh) זָכָה (zâkûw) זָכוּ (zᵉkûwkîyth) זְכוּכִית (zâkûwr) זָכוּר (Zakkûwr) זַכּוּר (ʼôwtsâr) אוֹצָר (Zakkay) זַכַּי (zâkak) זָכַךְ (zâkar) זָכַר (zêker) זֵכֶר (Zeker) זֶכֶר (zâkâr) זָכָר (zikrôwn) זִכְרוֹן (Zikrîy) זִכְרִי (Zᵉkaryâh) זְכַרְיָה (zullûwth) זֻלּוּת (ʼôwr) אוֹר (zalzal) זַלְזַל (zâlal) זָלַל (zalʻâphâh) זַלְעָפָה (Zilpâh) זִלְפָּה (zimmâh) זִמָּה (Zimmâh) זִמָּה (zᵉmôwrâh) זְמוֹרָה (Zamzôm) זַמְזֹם (zâmîyr) זָמִיר (zâmîyr) זָמִיר (ʼôwr) אוֹר (Zᵉmîyrâh) זְמִירָה (zâmam) זָמַם (zâmâm) זָמָם (zâman) זָמַן (zᵉman) זְמַן (zᵉmân) זְמָן (zᵉmân) זְמָן (zâmar) זָמַר (zâmar) זָמַר (zemer) זֶמֶר (ʼûwr) אוּר (zᵉmâr) זְמָר (zammâr) זַמָּר (zimrâh) זִמְרָה (zimrâh) זִמְרָה (Zimrîy) זִמְרִי (Zimrân) זִמְרָן (zimrâth) זִמְרָת (zan) זַן (zan) זַן (zânab) זָנַב (ʼÛwr) אוּר (zânâb) זָנָב (zânâh) זָנָה (Zânôwach) זָנוֹחַ (zânûwn) זָנוּן (zᵉnûwth) זְנוּת (zônôwth) זֹנוֹת (zânach) זָנַח (zânaq) זָנַק (zêʻâh) זֵעָה (zaʻăvâh) זַעֲוָה (ʼôwrâh) אוֹרָה (Zaʻăvân) זַעֲוָן (zᵉʻêyr) זְעֵיר (zᵉʻêyr) זְעֵיר (zâʻak) זָעַךְ (zâʻam) זָעַם (zaʻam) זַעַם (zâʻaph) זָעַף (zaʻaph) זַעַף (zâʻêph) זָעֵף (zâʻaq) זָעַק (ʼĂbîyʼêl) אֲבִיאֵל (ʼăvêrâh) אֲוֵרָה (zᵉʻiq) זְעִק (zaʻaq) זַעַק (Ziphrôn) זִפְרֹן (zepheth) זֶפֶת (zâqên) זָקֵן (zâqên) זָקֵן (zâqân) זָקָן (zôqen) זֹקֶן (zâqun) זָקֻן (ziqnâh) זִקְנָה (ʼÛwrîy) אוּרִי (zâqaph) זָקַף (zᵉqaph) זְקַף (zâqaq) זָקַק (zêr) זֵר (zârâʼ) זָרָא (zârab) זָרַב (Zᵉrubbâbel) זְרֻבָּבֶל (Zᵉrubbâbel) זְרֻבָּבֶל (Zered) זֶרֶד (zârâh) זָרָה (ʼÛwrîyʼêl) אוּרִיאֵל (zᵉrôwaʻ) זְרוֹעַ (zêrûwaʻ) זֵרוּעַ (zarzîyph) זַרְזִיף (zarzîyr) זַרְזִיר (zârach) זָרַח (zerach) זֶרַח (Zerach) זֶרַח (Zarchîy) זַרְחִי (Zᵉrachyâh) זְרַחְיָה (zâram) זָרַם (ʼÛwrîyâh) אוּרִיָּה (zerem) זֶרֶם (zirmâh) זִרְמָה (zâraʻ) זָרַע (zeraʻ) זֶרַע (zᵉraʻ) זְרַע (zêrôaʻ) זֵרֹעַ (zâraq) זָרַק (zârar) זָרַר (Zeresh) זֶרֶשׁ (zereth) זֶרֶת (ʼÛwrîym) אוּרִים (Zattûwʼ) זַתּוּא (Zêthâm) זֵתָם (Zêthar) זֵתַר (chôb) חֹב (châbâʼ) חָבָא (châbab) חָבַב (Chôbâb) חֹבָב (châbâh) חָבָה (chăbûwlâh) חֲבוּלָה (Châbôwr) חָבוֹר (ʼûwth) אוּת (chabbûwrâh) חַבּוּרָה (châbaṭ) חָבַט (Chăbayâh) חֲבַיָּה (chebyôwn) חֶבְיוֹן (châbal) חָבַל (chăbal) חֲבַל (chebel) חֶבֶל (chăbal) חֲבַל (chăbôl) חֲבֹל (chôbêl) חֹבֵל (ʼôwth) אוֹת (chibbêl) חִבֵּל (chăbatstseleth) חֲבַצֶּלֶת (Chăbatstsanyâh) חֲבַצַּנְיָה (châbaq) חָבַק (chibbuq) חִבֻּק (Chăbaqqûwq) חֲבַקּוּק (châbar) חָבַר (cheber) חֶבֶר (Cheber) חֶבֶר (chăbar) חֲבַר (ʼâz) אָז (châbêr) חָבֵר (chabbâr) חַבָּר (chăbarburâh) חֲבַרְבֻּרָה (chabrâh) חַבְרָה (chebrâh) חֶבְרָה (Chebrôwn) חֶבְרוֹן (Chebrôwnîy) חֶבְרוֹנִי (Chebrîy) חֶבְרִי (chăbereth) חֲבֶרֶת (chôbereth) חֹבֶרֶת (ʼăzâʼ) אֲזָא (châbash) חָבַשׁ (châbêth) חָבֵת (chag) חַג (châgâʼ) חָגָא (châgâb) חָגָב (Châgâb) חָגָב (Chăgâbâʼ) חֲגָבָא (châgag) חָגַג (chăgâv) חֲגָו (châgôwr) חָגוֹר (ʼEzbay) אֶזְבַּי (chăgôwr) חֲגוֹר (Chaggîy) חַגִּי (Chaggay) חַגַּי (Chaggîyâh) חַגִּיָּה (Chaggîyth) חַגִּית (Choglâh) חׇגְלָה (châgar) חָגַר (chad) חַד (chad) חַד (chad) חַד (ʼĂbîyʼâçâph) אֲבִיאָסָף (ʼăzâd) אֲזָד (châdad) חָדַד (Chădad) חֲדַד (châdâh) חָדָה (chaddûwd) חַדּוּד (chedvâh) חֶדְוָה (chedvâh) חֶדְוָה (chădîy) חֲדִי (Châdîyd) חָדִיד (châdal) חָדַל (chedel) חֶדֶל (ʼêzôwb) אֵזוֹב (châdêl) חָדֵל (Chadlay) חַדְלַי (chêdeq) חֵדֶק (Chiddeqel) חִדֶּקֶל (châdar) חָדַר (cheder) חֶדֶר (Chădar) חֲדַר (Chadrâk) חַדְרָךְ (châdash) חָדַשׁ (châdâsh) חָדָשׁ (ʼêzôwr) אֵזוֹר (chôdesh) חֹדֶשׁ (Chôdesh) חֹדֶשׁ (Chădâshâh) חֲדָשָׁה (chădâth) חֲדָת (chăvâʼ) חֲוָא (chûwb) חוּב (chôwb) חוֹב (chôwbâh) חוֹבָה (chûwg) חוּג (chûwg) חוּג (ʼăzay) אֲזַי (chûwd) חוּד (châvâh) חָוָה (Chavvâh) חַוָּה (chavvâh) חַוָּה (Chavvôwth Yâʻîyr) חַוּוֹת יָעִיר (Chôwzay) חוֹזַי (chôwach) חוֹחַ (châvâch) חָוָח (chûwṭ) חוּט (chûwṭ) חוּט (ʼazkârâh) אַזְכָּרָה (Chivvîy) חִוִּי (Chăvîylâh) חֲוִילָה (chûwl) חוּל (Chûwl) חוּל (chôwl) חוֹל (chûwm) חוּם (chôwmâh) חוֹמָה (chûwç) חוּס (chôwph) חוֹף (Chûwphâm) חוּפָם (ʼâzal) אָזַל (Chûwphâmîy) חוּפָמִי (chûwts) חוּץ (chûwr) חוּר (chûwr) חוּר (Chûwr) חוּר (chôwr) חוֹר (chôwr) חוֹר (châvar) חָוַר (chivvâr) חִוָּר (Chûwrîy) חוּרִי (ʼăzal) אֲזַל (Chûwray) חוּרַי (Chûwrâm) חוּרָם (Chavrân) חַוְרָן (chûwsh) חוּשׁ (Chûwshâh) חוּשָׁה (Chûwshay) חוּשַׁי (Chûwshîym) חוּשִׁים (Chûwshâm) חוּשָׁם (chôwthâm) חוֹתָם (Chôwthâm) חוֹתָם (ʼezel) אֶזֶל (chăzâʼ) חֲזָא (Chăzâʼêl) חֲזָאֵל (châzâh) חָזָה (châzeh) חָזֶה (chôzeh) חֹזֶה (Chăzôw) חֲזוֹ (chêzêv) חֵזֵו (châzôwn) חָזוֹן (châzôwth) חָזוֹת (chăzôwth) חֲזוֹת (ʼâzan) אָזַן (châzûwth) חָזוּת (Chăzîyʼêl) חֲזִיאֵל (Chăzâyâh) חֲזָיָה (Chezyôwn) חֶזְיוֹן (chizzâyôwn) חִזָּיוֹן (chăzîyz) חֲזִיז (chăzîyr) חֲזִיר (Chêzîyr) חֵזִיר (châzaq) חָזַק (châzâq) חָזָק (ʼâzan) אָזַן (châzêq) חָזֵק (chêzeq) חֵזֶק (chôzeq) חֹזֶק (chezqâh) חֶזְקָה (chozqâh) חׇזְקָה (Chizqîy) חִזְקִי (Chizqîyâh) חִזְקִיָּה (châch) חָח (châṭâʼ) חָטָא (chêṭᵉʼ) חֵטְא (ʼâbîyb) אָבִיב (ʼâzên) אָזֵן (chaṭṭâʼ) חַטָּא (chăṭâʼâh) חֲטָאָה (chaṭṭâʼâh) חַטָּאָה (chaṭṭâʼâh) חַטָּאָה (châṭab) חָטַב (chăṭubâh) חֲטֻבָה (chiṭṭâh) חִטָּה (Chaṭṭûwsh) חַטּוּשׁ (chăṭîy) חֲטִי (chăṭṭâyâʼ) חֲטָּיָא (ʼôzen) אֹזֶן (Chăṭîyṭâʼ) חֲטִיטָא (Chaṭṭîyl) חַטִּיל (Chăṭîyphâʼ) חֲטִיפָא (châṭam) חָטַם (châṭaph) חָטַף (chôṭêr) חֹטֵר (chay) חַי (chay) חַי (chăyâʼ) חֲיָא (Chîyʼêl) חִיאֵל (ʼUzzên Sheʼĕrâh) אֻזֵּן שֶׁאֱרָה (chîydâh) חִידָה (châyâh) חָיָה (châyeh) חָיֶה (chêyvâʼ) חֵיוָא (chayûwth) חַיּוּת (châyay) חָיַי (chêyl) חֵיל (chîyl) חִיל (chayil) חַיִל (chayil) חַיִל (ʼAznôwth Tâbôwr) אַזְנוֹת תָּבוֹר (chêylâh) חֵילָה (Chêylâm) חֵילָם (Chîylên) חִילֵן (chîyn) חִין (chayits) חַיִץ (chîytsôwn) חִיצוֹן (chêyq) חֵיק (Chîyrâh) חִירָה (Chîyrâm) חִירָם (chîysh) חִישׁ (ʼOznîy) אׇזְנִי (chîysh) חִישׁ (chêk) חֵךְ (châkâh) חָכָה (chakkâh) חַכָּה (Chăkîylâh) חֲכִילָה (chakkîym) חַכִּים (Chăkalyâh) חֲכַלְיָה (chaklîyl) חַכְלִיל (chaklilûwth) חַכְלִלוּת (châkam) חָכַם (ʼĂzanyâh) אֲזַנְיָה (châkâm) חָכָם (chokmâh) חׇכְמָה (chokmâh) חׇכְמָה (Chakmôwnîy) חַכְמוֹנִי (chokmôwth) חׇכְמוֹת (chôl) חֹל (châlâʼ) חָלָא (chelʼâh) חֶלְאָה (Chelʼâh) חֶלְאָה (cheleb) חֶלֶב (ʼăziqqîym) אֲזִקִּים (Chêleb) חֵלֶב (châlâb) חָלָב (Chelbâh) חֶלְבָּה (Chelbôwn) חֶלְבּוֹן (chelbᵉnâh) חֶלְבְּנָה (cheled) חֶלֶד (chêled) חֵלֶד (chôled) חֹלֶד (Chuldâh) חֻלְדָּה (Chelday) חֶלְדַּי (ʼâzar) אָזַר (châlâh) חָלָה (challâh) חַלָּה (chălôwm) חֲלוֹם (Chôlôwn) חֹלוֹן (challôwn) חַלּוֹן (chălôwph) חֲלוֹף (chălûwshâh) חֲלוּשָׁה (Chălach) חֲלַח (Chalchûwl) חַלְחוּל (chalchâlâh) חַלְחָלָה (ʼezrôwaʻ) אֶזְרוֹעַ (châlaṭ) חָלַט (chălîy) חֲלִי (Chălîy) חֲלִי (chŏlîy) חֳלִי (chelyâh) חֶלְיָה (châlîyl) חָלִיל (châlîylâh) חָלִילָה (chălîyphâh) חֲלִיפָה (chălîytsâh) חֲלִיצָה (chêlᵉkâʼ) חֵלְכָא (ʼezrâch) אֶזְרָח (châlal) חָלַל (châlâl) חָלָל (châlam) חָלַם (chêlem) חֵלֶם (Chêlem) חֵלֶם (challâmûwth) חַלָּמוּת (challâmîysh) חַלָּמִישׁ (Chêlôn) חֵלֹן (châlaph) חָלַף (chălaph) חֲלַף (ʼĂbîy Gibʻôwn) אֲבִי גִבְעוֹן (ʼEzrâchîy) אֶזְרָחִי (chêleph) חֵלֶף (Cheleph) חֶלֶף (châlats) חָלַץ (Chelets) חֶלֶץ (châlâts) חָלָץ (châlaq) חָלַק (chêleq) חֵלֶק (Chêleq) חֵלֶק (chălâq) חֲלָק (châlâq) חָלָק (ʼâch) אָח (Châlâq) חָלָק (challâq) חַלָּק (challuq) חַלֻּק (chelqâh) חֶלְקָה (chălaqqâh) חֲלַקָּה (chăluqqâh) חֲלֻקָּה (Chelqîy) חֶלְקִי (Chelqay) חֶלְקַי (Chilqîyâh) חִלְקִיָּה (chălaqlaqqâh) חֲלַקְלַקָּה (ʼach) אַח (Chelqath) חֶלְקַת (Chelqath hats-Tsurîym) חֶלְקַת הַצֻּרִים (châlash) חָלַשׁ (challâsh) חַלָּשׁ (châm) חָם (châm) חָם (Châm) חָם (chôm) חֹם (chĕmâʼ) חֱמָא (chemʼâh) חֶמְאָה (ʼâch) אָח (châmad) חָמַד (chemed) חֶמֶד (chemdâh) חֶמְדָּה (Chemdân) חֶמְדָּן (chêmâh) חֵמָה (chammâh) חַמָּה (Chammûwʼêl) חַמּוּאֵל (Chămûwṭal) חֲמוּטַל (Châmûwl) חָמוּל (Châmûwlîy) חָמוּלִי (ʼâch) אָח (Chammôwn) חַמּוֹן (châmôwts) חָמוֹץ (chammûwq) חַמּוּק (chămôwr) חֲמוֹר (Chămôwr) חֲמוֹר (chămôwth) חֲמוֹת (chômeṭ) חֹמֶט (Chumṭâh) חֻמְטָה (châmîyts) חָמִיץ (chămîyshîy) חֲמִישִׁי (ʼôach) אֹחַ (châmal) חָמַל (chemlâh) חֶמְלָה (châmam) חָמַם (chammân) חַמָּן (châmaç) חָמַס (châmâç) חָמָס (châmêts) חָמֵץ (châmêts) חָמֵץ (chômets) חֹמֶץ (châmaq) חָמַק (ʼAchʼâb) אַחְאָב (châmar) חָמַר (chemer) חֶמֶר (chămar) חֲמַר (chômer) חֹמֶר (chêmâr) חֵמָר (chămôrâh) חֲמֹרָה (Chamrân) חַמְרָן (châmash) חָמַשׁ (châmêsh) חָמֵשׁ (chômesh) חֹמֶשׁ (ʼAchbân) אַחְבָן (chômesh) חֹמֶשׁ (châmush) חָמֻשׁ (chămishshîym) חֲמִשִּׁים (chêmeth) חֵמֶת (Chămâth) חֲמָת (Chammath) חַמַּת (Chammôth Dôʼr) חַמֹּת דֹּאר (Chămâthîy) חֲמָתִי (Chămath Tsôwbâh) חֲמַת צוֹבָה (Chămath Rabbâh) חֲמַת רַבָּה (ʼâchad) אָחַד (chên) חֵן (Chên) חֵן (Chênâdâd) חֵנָדָד (chânâh) חָנָה (Channâh) חַנָּה (Chănôwk) חֲנוֹךְ (Chânûwn) חָנוּן (channûwn) חַנּוּן (chânûwth) חָנוּת (channôwth) חַנּוֹת (ʼechâd) אֶחָד (chânaṭ) חָנַט (chinṭâʼ) חִנְטָא (Channîyʼêl) חַנִּיאֵל (chânîyk) חָנִיךְ (chănîynâh) חֲנִינָה (chănîyth) חֲנִית (chânak) חָנַךְ (chănukkâʼ) חֲנֻכָּא (chănukkâh) חֲנֻכָּה (Chănôkîy) חֲנֹכִי (ʼĂbîygayil) אֲבִיגַיִל (ʼâchûw) אָחוּ (chinnâm) חִנָּם (Chănamʼêl) חֲנַמְאֵל (chănâmâl) חֲנָמָל (chânan) חָנַן (chănan) חֲנַן (Chânân) חָנָן (Chănanʼêl) חֲנַנְאֵל (Chănânîy) חֲנָנִי (Chănanyâh) חֲנַנְיָה (Chânêç) חָנֵס (ʼÊchûwd) אֵחוּד (chânêph) חָנֵף (chânêph) חָנֵף (chôneph) חֹנֶף (chănuphâh) חֲנֻפָה (chânaq) חָנַק (Channâthôn) חַנָּתֹן (châçad) חָסַד (chêçêd) חֵסֵד (Cheçed) חֶסֶד (Chăçadyâh) חֲסַדְיָה (ʼachvâh) אַחְוָה (châçâh) חָסָה (Chôçâh) חֹסָה (châçûwth) חָסוּת (châçîyd) חָסִיד (chăçîydâh) חֲסִידָה (châçîyl) חָסִיל (chăçîyn) חֲסִין (chaççîyr) חַסִּיר (châçal) חָסַל (châçam) חָסַם (ʼachăvâh) אַחֲוָה (châçan) חָסַן (chăçan) חֲסַן (chêçen) חֵסֶן (chôçen) חֹסֶן (châçôn) חָסֹן (chăçaph) חֲסַף (chaçpaç) חַסְפַּס (châçêr) חָסֵר (châçêr) חָסֵר (cheçer) חֶסֶר (ʼachăvâh) אַחֲוָה (chôçer) חֹסֶר (Chaçrâh) חַסְרָה (cheçrôwn) חֶסְרוֹן (chaph) חַף (châphâʼ) חָפָא (châphâh) חָפָה (chuppâh) חֻפָּה (Chuppâh) חֻפָּה (châphaz) חָפַז (chippâzôwn) חִפָּזוֹן (ʼĂchôwach) אֲחוֹחַ (Chuppîym) חֻפִּים (chôphen) חֹפֶן (Chophnîy) חׇפְנִי (chophaph) חׇפַף (châphêts) חָפֵץ (châphêts) חָפֵץ (chêphets) חֵפֶץ (Chephtsîy bâhh) חֶפְצִי בָּהּ (châphar) חָפַר (châphêr) חָפֵר (ʼĂchôwchîy) אֲחוֹחִי (Chêpher) חֵפֶר (chăphôr) חֲפֹר (Chephrîy) חֶפְרִי (Chăphârayim) חֲפָרַיִם (châphas) חָפַשׂ (chêphes) חֵפֶשׂ (châphash) חָפַשׁ (Chôphesh) חֹפֶשׁ (chuphshâh) חֻפְשָׁה (chophshûwth) חׇפְשׁוּת (ʼĂchûwmay) אֲחוּמַי (chophshîy) חׇפְשִׁי (chêts) חֵץ (châtsab) חָצַב (châtsâh) חָצָה (Châtsôwr) חָצוֹר (Châtsôwr Chădattâh) חָצוֹר חֲדַתָּה (châtsôwth) חָצוֹת (chêtsîy) חֵצִי (chitstsîy) חִצִּי (Chătsîy ham-Mᵉnuchôwth) חֲצִי הַמְּנֻחוֹת (ʼâchôwr) אָחוֹר (Chătsîy ham-Mᵉnachtîy) חֲצִי הַמְּנַחְתִּי (châtsîyr) חָצִיר (châtsîyr) חָצִיר (chêtsen) חֵצֶן (chôtsen) חֹצֶן (chătsaph) חֲצַף (châtsats) חָצַץ (châtsâts) חָצָץ (Chatsᵉtsôwn Tâmâr) חַצְצוֹן תָּמָר (chătsôtsᵉrâh) חֲצֹצְרָה (ʼâchôwth) אָחוֹת (châtsar) חָצַר (châtsêr) חָצֵר (Chătsar ʼAddâr) חֲצַר אַדָּר (Chătsar Gaddâh) חֲצַר גַּדָּה (Chătsar hat-Tîykôwn) חֲצַר הַתִּיכוֹן (Chetsrôw) חֶצְרוֹ (Chetsrôwn) חֶצְרוֹן (Chetsrôwnîy) חֶצְרוֹנִי (Chătsêrôwth) חֲצֵרוֹת (Chătsêrîym) חֲצֵרִים (ʼĂbîydân) אֲבִידָן (ʼâchaz) אָחַז (Chătsarmâveth) חֲצַרְמָוֶת (Chătsar Çûwçâh) חֲצַר סוּסָה (Chătsar Çûwçîym) חֲצַר סוּסִים (Chătsar ʻÊynôwn) חֲצַר עֵינוֹן (Chătsar ʻÊynân) חֲצַר עֵינָן (Chătsar Shûwʻâl) חֲצַר שׁוּעָל (chôq) חֹק (châqâh) חָקָה (chuqqâh) חֻקָּה (Chăqûwphâʼ) חֲקוּפָא (ʼÂchâz) אָחָז (châqaq) חָקַק (chêqeq) חֵקֶק (Chuqqôq) חֻקֹּק (châqar) חָקַר (chêqer) חֵקֶר (chôr) חֹר (chereʼ) חֶרֶא (chârab) חָרַב (chărab) חֲרַב (chereb) חֶרֶב (ʼăchuzzâh) אֲחֻזָּה (chârêb) חָרֵב (chôreb) חֹרֶב (Chôrêb) חֹרֵב (chorbâh) חׇרְבָּה (chârâbâh) חָרָבָה (chărâbôwn) חֲרָבוֹן (Charbôwnâʼ) חַרְבוֹנָא (chârag) חָרַג (chârᵉgôl) חָרְגֹּל (chârad) חָרַד (ʼAchzay) אַחְזַי (chârêd) חָרֵד (chărâdâh) חֲרָדָה (Chărâdâh) חֲרָדָה (Chărôdîy) חֲרֹדִי (chârâh) חָרָה (Chôr hag-Gidgâd) חֹר הַגִּדְגָּד (Charhăyâh) חַרְהֲיָה (chârûwz) חָרוּז (chârûwl) חָרוּל (chărûwmaph) חֲרוּמַף (ʼĂchazyâh) אֲחַזְיָה (chârôwn) חָרוֹן (Chărûwphîy) חֲרוּפִי (chărûwts) חֲרוּץ (Chârûwts) חָרוּץ (Charchûwr) חַרְחוּר (Charchaç) חַרְחַס (charchur) חַרְחֻר (chereṭ) חֶרֶט (charṭôm) חַרְטֹם (charṭôm) חַרְטֹם (ʼĂchuzzâm) אֲחֻזָּם (chŏrîy) חֳרִי (chôrîy) חֹרִי (Chôrîy) חֹרִי (Chôrîy) חֹרִי (chârîyṭ) חָרִיט (chărêy-yôwnîym) חֲרֵי־יוֹנִים (Chârîyph) חָרִיף (chârîyts) חָרִיץ (chârîysh) חָרִישׁ (chărîyshîy) חֲרִישִׁי (ʼĂchuzzath) אֲחֻזַּת (chârak) חָרַךְ (chărak) חֲרַךְ (cherek) חֶרֶךְ (châram) חָרַם (chêrem) חֵרֶם (Chŏrêm) חֳרֵם (Chârim) חָרִם (Chormâh) חׇרְמָה (Chermôwn) חֶרְמוֹן (Chermôwnîym) חֶרְמוֹנִים (ʼĂchîy) אֲחִי (chermêsh) חֶרְמֵשׁ (Chârân) חָרָן (Chôrônîy) חֹרֹנִי (Chôrônayim) חֹרֹנַיִם (Charnepher) חַרְנֶפֶר (chereç) חֶרֶס (Chereç) חֶרֶס (charçûwth) חַרְסוּת (châraph) חָרַף (chôreph) חֹרֶף (ʼÊchîy) אֵחִי (Chârêph) חָרֵף (cherpâh) חֶרְפָּה (chârats) חָרַץ (chărats) חֲרַץ (chartsubbâh) חַרְצֻבָּה (chartsan) חַרְצַן (châraq) חָרַק (chârar) חָרַר (chârêr) חָרֵר (cheres) חֶרֶשׂ (ʼĂchîyʼâm) אֲחִיאָם (chârash) חָרַשׁ (cheresh) חֶרֶשׁ (Cheresh) חֶרֶשׁ (chôresh) חֹרֶשׁ (chôrêsh) חֹרֵשׁ (chêrêsh) חֵרֵשׁ (chârâsh) חָרָשׁ (Charshâʼ) חַרְשָׁא (Chărâshîym) חֲרָשִׁים (chărôsheth) חֲרֹשֶׁת (ʼĂbîydâʻ) אֲבִידָע (ʼăchîydâh) אֲחִידָה (Chărôsheth) חֲרֹשֶׁת (chârath) חָרַת (Chereth) חֶרֶת (châshab) חָשַׁב (chăshab) חֲשַׁב (chêsheb) חֵשֶׁב (Chashbaddânâh) חַשְׁבַּדָּנָה (Chăshubâh) חֲשֻׁבָה (cheshbôwn) חֶשְׁבּוֹן (Cheshbôwn) חֶשְׁבּוֹן (ʼĂchîyâh) אֲחִיָּה (chishshâbôwn) חִשָּׁבוֹן (Chăshabyâh) חֲשַׁבְיָה (Chăshabnâh) חֲשַׁבְנָה (Chăshabnᵉyâh) חֲשַׁבְנְיָה (châshâh) חָשָׁה (Chashshûwb) חַשּׁוּב (chăshôwk) חֲשׁוֹךְ (Chăsûwphâʼ) חֲשׂוּפָא (chăshach) חֲשַׁח (chashchûwth) חַשְׁחוּת (ʼĂchîyhûwd) אֲחִיהוּד (châsak) חָשַׂךְ (châshak) חָשַׁךְ (chôshek) חֹשֶׁךְ (châshôk) חָשֹׁךְ (cheshkâh) חֶשְׁכָה (chăshêkâh) חֲשֵׁכָה (châshal) חָשַׁל (chăshal) חֲשַׁל (Châshum) חָשֻׁם (Cheshmôwn) חֶשְׁמוֹן (ʼAchyôw) אַחְיוֹ (chashmal) חַשְׁמַל (chashman) חַשְׁמַן (Chashmônâh) חַשְׁמֹנָה (chôshen) חֹשֶׁן (châsaph) חָשַׂף (châsiph) חָשִׂף (châshaq) חָשַׁק (chêsheq) חֵשֶׁק (châshuq) חָשֻׁק (chishshuq) חִשֻּׁק (ʼĂchîychud) אֲחִיחֻד (chishshur) חִשֻּׁר (chashrâh) חַשְׁרָה (châshash) חָשַׁשׁ (Chushâthîy) חֻשָׁתִי (chath) חַת (Chêth) חֵת (châthâh) חָתָה (chittâh) חִתָּה (chittûwl) חִתּוּל (chathchath) חַתְחַת (ʼĂchîyṭûwb) אֲחִיטוּב (Chittîy) חִתִּי (chittîyth) חִתִּית (châthak) חָתַךְ (châthal) חָתַל (chăthullâh) חֲתֻלָּה (Chethlôn) חֶתְלֹן (châtham) חָתַם (chătham) חֲתַם (chôthemeth) חֹתֶמֶת (châthan) חָתַן (ʼĂchîylûwd) אֲחִילוּד (châthân) חָתָן (chăthunnâh) חֲתֻנָּה (châthaph) חָתַף (chetheph) חֶתֶף (châthar) חָתַר (châthath) חָתַת (chăthath) חֲתַת (Chăthath) חֲתַת (ṭᵉʼêb) טְאֵב (ṭâb) טָב (ʼĂchîymôwth) אֲחִימוֹת (ṭâbᵉʼêl) טָבְאֵל (ṭâbûwl) טָבוּל (ṭabbûwr) טַבּוּר (ṭâbach) טָבַח (ṭebach) טֶבַח (Ṭebach) טֶבַח (ṭabbâch) טַבָּח (ṭabbâch) טַבָּח (ṭibchâh) טִבְחָה (ṭabbâchâh) טַבָּחָה (ʼĂchîymelek) אֲחִימֶלֶךְ (Ṭibchath) טִבְחַת (ṭâbal) טָבַל (Ṭᵉbalyâhûw) טְבַלְיָהוּ (ṭâbaʻ) טָבַע (Ṭabbâʻôwth) טַבָּעוֹת (ṭabbaʻath) טַבַּעַת (Ṭabrimmôwn) טַבְרִמּוֹן (Ṭêbeth) טֵבֶת (Ṭabbath) טַבַּת (ṭâhôwr) טָהוֹר (ʼĂchîyman) אֲחִימַן (ṭᵉhôwr) טְהוֹר (ṭâhêr) טָהֵר (ṭôhar) טֹהַר (ṭohŏrâh) טׇהֳרָה (ṭûwʼ) טוּא (ṭôwb) טוֹב (ṭôwb) טוֹב (Ṭôwb) טוֹב (ṭûwb) טוּב (Ṭôwb ʼĂdônîyâhûw) טוֹב אֲדֹנִיָּהוּ (ʼĂbîyâh) אֲבִיָּה (ʼĂchîymaʻats) אֲחִימַעַץ (Ṭôwbîyâh) טוֹבִיָּה (ṭâvâh) טָוָה (ṭûwach) טוּחַ (ṭôwphâphâh) טוֹפָפָה (ṭûwl) טוּל (ṭûwr) טוּר (ṭûwr) טוּר (ṭûws) טוּשׂ (ṭᵉvâth) טְוָת (ṭâchâh) טָחָה (ʼAchyân) אַחְיָן (ṭuchâh) טֻחָה (ṭᵉchôwn) טְחוֹן (ṭâchan) טָחַן (ṭachănâh) טַחֲנָה (ṭᵉchôr) טְחֹר (ṭîyach) טִיחַ (ṭîyṭ) טִיט (ṭîyn) טִין (ṭîyrâh) טִירָה (ṭal) טַל (ʼĂchîynâdâb) אֲחִינָדָב (ṭal) טַל (ṭâlâʼ) טָלָא (ṭᵉlâʼ) טְלָא (Ṭᵉlâʼîym) טְלָאִים (ṭâleh) טָלֶה (ṭalṭêlâh) טַלְטֵלָה (ṭâlal) טָלַל (ṭᵉlal) טְלַל (Ṭelem) טֶלֶם (Ṭalmôwn) טַלְמוֹן (ʼĂchîynôʻam) אֲחִינֹעַם (ṭâmêʼ) טָמֵא (ṭâmêʼ) טָמֵא (ṭumʼâh) טֻמְאָה (ṭâmâh) טָמָה (ṭâman) טָמַן (ṭeneʼ) טֶנֶא (ṭânaph) טָנַף (ṭâʻâh) טָעָה (ṭâʻam) טָעַם (ṭᵉʻam) טְעַם (ʼĂchîyçâmâk) אֲחִיסָמָךְ (ṭaʻam) טַעַם (ṭaʻam) טַעַם (ṭᵉʻêm) טְעֵם (ṭâʻan) טָעַן (ṭâʻan) טָעַן (ṭaph) טַף (ṭâphach) טָפַח (ṭêphach) טֵפַח (ṭôphach) טֹפַח (ṭippuch) טִפֻּח (ʼĂchîyʻezer) אֲחִיעֶזֶר (ṭâphal) טָפַל (ṭiphçar) טִפְסַר (ṭâphaph) טָפַף (ṭᵉphar) טְפַר (ṭâphash) טָפַשׁ (Ṭâphath) טָפַת (ṭârad) טָרַד (ṭᵉrad) טְרַד (ṭᵉrôwm) טְרוֹם (ṭârach) טָרַח (ʼĂchîyqâm) אֲחִיקָם (ṭôrach) טֹרַח (ṭârîy) טָרִי (ṭerem) טֶרֶם (ṭâraph) טָרַף (ṭereph) טֶרֶף (ṭârâph) טָרָף (ṭᵉrêphâh) טְרֵפָה (Ṭarpᵉlay) טַרְפְּלַי (yâʼab) יָאַב (yâʼâh) יָאָה (ʼĂchîyrâm) אֲחִירָם (Yaʼăzanyâh) יַאֲזַנְיָה (Yâʼîyr) יָאִיר (Yâʼirîy) יָאִרִי (yâʼal) יָאַל (yâʼal) יָאַל (yᵉʼôr) יְאֹר (yâʼash) יָאַשׁ (Yôʼshîyâh) יֹאשִׁיָּה (yᵉʼithôwn) יְאִתוֹן (yᵉʼâthᵉray) יְאָתְרַי (ʼĂchîyrâmîy) אֲחִירָמִי (yâbab) יָבַב (yᵉbûwl) יְבוּל (Yᵉbûwç) יְבוּס (Yᵉbûwçîy) יְבוּסִי (Yibchar) יִבְחַר (Yâbîyn) יָבִין (yâbal) יָבַל (yᵉbal) יְבַל (yâbâl) יָבָל (Yâbâl) יָבָל (ʼĂchîyraʻ) אֲחִירַע (yabbêl) יַבֵּל (Yiblᵉʻâm) יִבְלְעָם (yâbam) יָבַם (yâbâm) יָבָם (Yᵉbêmeth) יְבֵמֶת (Yabnᵉʼêl) יַבְנְאֵל (Yabneh) יַבְנֶה (Yibnᵉyâh) יִבְנְיָה (Yibnîyâh) יִבְנִיָּה (Yabbôq) יַבֹּק (ʼêb) אֵב (ʼĂbîyhûwʼ) אֲבִיהוּא (ʼĂchîyshachar) אֲחִישַׁחַר (Yᵉberekyâhûw) יְבֶרֶכְיָהוּ (yâbêsh) יָבֵשׁ (yâbêsh) יָבֵשׁ (Yâbêsh) יָבֵשׁ (yabbâshâh) יַבָּשָׁה (Yibsâm) יִבְשָׂם (yabbesheth) יַבֶּשֶׁת (yabbesheth) יַבֶּשֶׁת (Yigʼâl) יִגְאָל (yâgab) יָגַב (ʼĂchîyshâr) אֲחִישָׁר (yâgêb) יָגֵב (Yogbᵉhâh) יׇגְבְּהָה (Yigdalyâhûw) יִגְדַּלְיָהוּ (yâgâh) יָגָה (yâgâh) יָגָה (yâgôwn) יָגוֹן (yâgôwr) יָגוֹר (Yâgûwr) יָגוּר (yᵉgîyaʻ) יְגִיעַ (yâgîyaʻ) יָגִיעַ (ʼĂchîythôphel) אֲחִיתֹפֶל (Yoglîy) יׇגְלִי (yâgaʻ) יָגַע (yâgâʻ) יָגָע (yâgêaʻ) יָגֵעַ (yᵉgiʻâh) יְגִעָה (yâgôr) יָגֹר (Yᵉgar Sahădûwthâʼ) יְגַר שַׂהֲדוּתָא (yâd) יָד (yad) יַד (yᵉdâʼ) יְדָא (ʼAchlâb) אַחְלָב (Yidʼălâh) יִדְאֲלָה (Yidbâsh) יִדְבָּשׁ (yâdad) יָדַד (yᵉdidûwth) יְדִדוּת (yâdâh) יָדָה (Yiddôw) יִדּוֹ (Yâdôwn) יָדוֹן (Yaddûwaʻ) יַדּוּעַ (Yᵉdûwthûwn) יְדוּתוּן (yᵉdîyd) יְדִיד (ʼAchlay) אַחְלַי (Yᵉdîydâh) יְדִידָה (Yᵉdîydᵉyâh) יְדִידְיָה (Yᵉdâyâh) יְדָיָה (Yᵉdîyʻăʼêl) יְדִיעֲאֵל (Yidlâph) יִדְלָף (yâdaʻ) יָדַע (yᵉdaʻ) יְדַע (Yâdâʻ) יָדָע (Yᵉdaʻyâh) יְדַעְיָה (yiddᵉʻônîy) יִדְּעֹנִי (ʼachălay) אַחֲלַי (Yâhh) יָהּ (yâhab) יָהַב (yᵉhab) יְהַב (yᵉhâb) יְהָב (yâhad) יָהַד (Yᵉhud) יְהֻד (Yehday) יֶהְדַי (Yᵉhudîyâh) יְהֻדִיָּה (Yêhûwʼ) יֵהוּא (Yᵉhôwʼâchâz) יְהוֹאָחָז (ʼachlâmâh) אַחְלָמָה (Yᵉhôwʼâsh) יְהוֹאָשׁ (Yᵉhûwd) יְהוּד (Yᵉhûwdâʼîy) יְהוּדָאִי (Yᵉhûwdâh) יְהוּדָה (Yᵉhûwdîy) יְהוּדִי (Yᵉhûwdîy) יְהוּדִי (Yᵉhûwdîyth) יְהוּדִית (Yᵉhûwdîyth) יְהוּדִית (Yᵉhôvâh) יְהֹוָה (Yᵉhôvih) יְהֹוִה (ʼAchmᵉthâʼ) אַחְמְתָא (Yᵉhôvâh yirʼeh) יְהֹוָה יִרְאֶה (Yᵉhôvâh niççîy) יְהֹוָה נִסִּי (Yᵉhôvâh tsidqênûw) יְהֹוָה צִדְקֵנוּ (Yᵉhôvâh shâlôwm) יְהֹוָה שָׁלוֹם (Yᵉhôvâh shâmmâh) יְהֹוָה שָׁמָּה (Yᵉhôwzâbâd) יְהוֹזָבָד (Yᵉhôwchânân) יְהוֹחָנָן (Yᵉhôwyâdâʻ) יְהוֹיָדָע (Yᵉhôwyâkîyn) יְהוֹיָכִין (Yᵉhôwyâqîym) יְהוֹיָקִים (ʼĂchaçbay) אֲחַסְבַּי (Yᵉhôwyârîyb) יְהוֹיָרִיב (Yᵉhûwkal) יְהוּכַל (Yᵉhôwnâdâb) יְהוֹנָדָב (Yᵉhôwnâthân) יְהוֹנָתָן (Yᵉhôwçêph) יְהוֹסֵף (Yᵉhôwʻaddâh) יְהוֹעַדָּה (Yᵉhôwʻaddîyn) יְהוֹעַדִּין (Yᵉhôwtsâdâq) יְהוֹצָדָק (Yᵉhôwrâm) יְהוֹרָם (Yᵉhôwshebaʻ) יְהוֹשֶׁבַע (ʼâchar) אָחַר (Yᵉhôwshabʻath) יְהוֹשַׁבְעַת (Yᵉhôwshûwaʻ) יְהוֹשׁוּעַ (Yᵉhôwshâphâṭ) יְהוֹשָׁפָט (yâhîyr) יָהִיר (Yᵉhallelʼêl) יְהַלֶּלְאֵל (yahălôm) יַהֲלֹם (Yahats) יַהַץ (Yôwʼâb) יוֹאָב (Yôwʼâch) יוֹאָח (Yôwʼâchâz) יוֹאָחָז (ʼĂbîyhûwd) אֲבִיהוּד (ʼachar) אַחַר (Yôwʼêl) יוֹאֵל (Yôwʼâsh) יוֹאָשׁ (Yôwb) יוֹב (Yôwbâb) יוֹבָב (yôwbêl) יוֹבֵל (yûwbal) יוּבַל (Yûwbal) יוּבַל (Yôwzâbâd) יוֹזָבָד (Yôwzâkâr) יוֹזָכָר (Yôwchâʼ) יוֹחָא (ʼachar) אַחַר (Yôwchânân) יוֹחָנָן (Yôwyâdâʻ) יוֹיָדָע (Yôwyâkîyn) יוֹיָכִין (Yôwyâqîym) יוֹיָקִים (Yôwyârîyb) יוֹיָרִיב (Yôwkebed) יוֹכֶבֶד (Yûwkal) יוּכַל (yôwm) יוֹם (yôwm) יוֹם (yôwmâm) יוֹמָם (ʼachêr) אַחֵר (Yâvân) יָוָן (yâvên) יָוֵן (Yôwnâdâb) יוֹנָדָב (yôwnâh) יוֹנָה (Yôwnâh) יוֹנָה (Yᵉvânîy) יְוָנִי (yôwnêq) יוֹנֵק (yôwneqeth) יוֹנֶקֶת (yôwnath ʼêlem rᵉchôqîym) יוֹנַת אֵלֶם רְחֹקִים (Yôwnâthân) יוֹנָתָן (ʼAchêr) אַחֵר (Yôwçêph) יוֹסֵף (Yôwçiphyâh) יוֹסִפְיָה (Yôwʻêʼlâh) יוֹעֵאלָה (Yôwʻêd) יוֹעֵד (Yôwʻezer) יוֹעֶזֶר (Yôwʻâsh) יוֹעָשׁ (Yôwtsâdâq) יוֹצָדָק (Yôwqîym) יוֹקִים (yôwreh) יוֹרֶה (Yôwrâh) יוֹרָה (ʼachărôwn) אַחֲרוֹן (Yôwray) יוֹרַי (Yôwrâm) יוֹרָם (Yûwshab Cheçed) יוּשַׁב חֶסֶד (Yôwshibyâh) יוֹשִׁבְיָה (Yôwshâh) יוֹשָׁה (Yôwshavyâh) יוֹשַׁוְיָה (Yôwshâphâṭ) יוֹשָׁפָט (Yôwthâm) יוֹתָם (yôwthêr) יוֹתֵר (Yᵉzavʼêl) יְזַוְאֵל (ʼAchrach) אַחְרַח (Yizzîyâh) יִזִּיָּה (Yâzîyz) יָזִיז (Yizlîyʼâh) יִזְלִיאָה (Yᵉzanyâh) יְזַנְיָה (yezaʻ) יֶזַע (Yizrâch) יִזְרָח (Yizrachyâh) יִזְרַחְיָה (Yizrᵉʻêʼl) יִזְרְעֵאל (Yizrᵉʻêʼlîy) יִזְרְעֵאלִי (Yizrᵉʻêʼlîyth) יִזְרְעֵאלִית (ʼĂcharchêl) אֲחַרְחֵל (Yᵉchubbâh) יְחֻבָּה (yâchad) יָחַד (yachad) יַחַד (Yachdôw) יַחְדוֹ (Yachdîyʼêl) יַחְדִּיאֵל (Yechdîyâhûw) יֶחְדִּיָּהוּ (Yachăzîyʼêl) יַחֲזִיאֵל (Yachzᵉyâh) יַחְזְיָה (Yᵉchezqêʼl) יְחֶזְקֵאל (Yᵉchizqîyâh) יְחִזְקִיָּה (ʼochŏrîy) אׇחֳרִי (Yachzêrâh) יַחְזֵרָה (Yᵉchîyʼêl) יְחִיאֵל (Yᵉchîyʼêlîy) יְחִיאֵלִי (yâchîyd) יָחִיד (Yᵉchîyâh) יְחִיָּה (yâchîyl) יָחִיל (yâchal) יָחַל (Yachlᵉʼêl) יַחְלְאֵל (Yachlᵉʼêlîy) יַחְלְאֵלִי (yâcham) יָחַם (ʼochŏrêyn) אׇחֳרֵין (yachmûwr) יַחְמוּר (Yachmay) יַחְמַי (yâchêph) יָחֵף (Yachtsᵉʼêl) יַחְצְאֵל (Yachtsᵉʼêlîy) יַחְצְאֵלִי (Yachtsîyʼêl) יַחְצִיאֵל (yâchar) יָחַר (yâchas) יָחַשׂ (yachas) יַחַשׂ (Yachath) יַחַת (ʼachărîyth) אַחֲרִית (yâṭab) יָטַב (yᵉṭab) יְטַב (Yoṭbâh) יׇטְבָה (Yoṭbâthâh) יׇטְבָתָה (Yuṭṭâh) יֻטָּה (Yᵉṭûwr) יְטוּר (yayin) יַיִן (yak) יַךְ (yâkach) יָכַח (Yâkîyn) יָכִין (ʼĂbîyhayil) אֲבִיהַיִל (ʼachărîyth) אַחֲרִית (Yâkîynîy) יָכִינִי (yâkôl) יָכֹל (yᵉkêl) יְכֵל (Yᵉkolyâh) יְכׇלְיָה (Yᵉkonyâh) יְכׇנְיָה (yâlad) יָלַד (yeled) יֶלֶד (yaldâh) יַלְדָּה (yaldûwth) יַלְדוּת (yillôwd) יִלּוֹד (ʼochŏrân) אׇחֳרָן (Yâlôwn) יָלוֹן (yâlîyd) יָלִיד (yâlak) יָלַךְ (yâlal) יָלַל (yᵉlêl) יְלֵל (yᵉlâlâh) יְלָלָה (yâlaʻ) יָלַע (yallepheth) יַלֶּפֶת (yeleq) יֶלֶק (yalqûwṭ) יַלְקוּט (ʼăchôrannîyth) אֲחֹרַנִּית (yâm) יָם (yâm) יָם (yêm) יֵם (Yᵉmûwʼêl) יְמוּאֵל (Yᵉmîymâh) יְמִימָה (yâmîyn) יָמִין (Yâmîyn) יָמִין (yᵉmîynîy) יְמִינִי (Yᵉmîynîy) יְמִינִי (Yimlâʼ) יִמְלָא (ʼăchashdarpan) אֲחַשְׁדַּרְפַּן (Yamlêk) יַמְלֵךְ (yâman) יָמַן (Yimnâh) יִמְנָה (yᵉmânîy) יְמָנִי (Yimnâʻ) יִמְנָע (yâmar) יָמַר (Yimrâh) יִמְרָה (yâmash) יָמַשׁ (yânâh) יָנָה (Yânôwach) יָנוֹחַ (ʼăchashdarpan) אֲחַשְׁדַּרְפַּן (yânach) יָנַח (Yânîym) יָנִים (yᵉnîyqâh) יְנִיקָה (yânaq) יָנַק (yanshûwph) יַנְשׁוּף (yâçad) יָסַד (yᵉçud) יְסֻד (yᵉçôwd) יְסוֹד (yᵉçûwdâh) יְסוּדָה (yâçûwr) יָסוּר (ʼĂchashvêrôwsh) אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ (yiççôwr) יִסּוֹר (yâçak) יָסַךְ (Yiçkâh) יִסְכָּה (Yiçmakyâhûw) יִסְמַכְיָהוּ (yâçaph) יָסַף (yᵉçaph) יְסַף (yâçar) יָסַר (yâʻ) יָע (Yaʻbêts) יַעְבֵּץ (yâʻad) יָעַד (ʼăchashtârîy) אֲחַשְׁתָּרִי (Yeʻdîy) יֶעְדִּי (yâʻâh) יָעָה (Yᵉʻûwʼêl) יְעוּאֵל (Yᵉʻûwts) יְעוּץ (yâʻôwr) יָעוֹר (Yâʻûwr) יָעוּר (Yᵉʻûwsh) יְעוּשׁ (yâʻaz) יָעַז (Yaʻăzîyʼêl) יַעֲזִיאֵל (Yaʻăzîyâhûw) יַעֲזִיָּהוּ (ʼăchashtârân) אֲחַשְׁתָּרָן (Yaʻăzêyr) יַעֲזֵיר (yâʻaṭ) יָעַט (yᵉʻaṭ) יְעַט (Yᵉʻîyʼêl) יְעִיאֵל (Yᵉʻîysh) יְעִישׁ (Yaʻkân) יַעְכָּן (yaʻal) יַעַל (yâʻêl) יָעֵל (Yâʻêl) יָעֵל (Yaʻălâʼ) יַעֲלָא (ʼaṭ) אַט (yaʻălâh) יַעֲלָה (Yaʻlâm) יַעְלָם (yaʻan) יַעַן (yâʻên) יָעֵן (yaʻănâh) יַעֲנָה (Yaʻănay) יַעֲנַי (yâʻaph) יָעַף (yâʻêph) יָעֵף (yᵉʻâph) יְעָף (yâʻats) יָעַץ (ʼâṭâd) אָטָד (Yaʻăqôb) יַעֲקֹב (Yaʻăqôbâh) יַעֲקֹבָה (Yaʻăqân) יַעֲקָן (yaʻar) יַעַר (Yaʻrâh) יַעְרָה (yaʻărâh) יַעֲרָה (Yaʻărêy ʼÔrᵉgîym) יַעֲרֵי אֹרְגִים (Yᵉʻârîym) יְעָרִים (Yaʻăreshyâh) יַעֲרֶשְׁיָה (Yaʻăsûw) יַעֲשׂוּ (ʼĂbîy hâ-ʻEzrîy) אֲבִי הָעֶזְרִי (ʼêṭûwn) אֵטוּן (Yaʻăsîyʼêl) יַעֲשִׂיאֵל (Yiphdᵉyâh) יִפְדְּיָה (yâphâh) יָפָה (yâpheh) יָפֶה (yᵉphêh-phîyâh) יְפֵה־פִיָּה (Yâphôw) יָפוֹ (yâphach) יָפַח (yâphêach) יָפֵחַ (yŏphîy) יֳפִי (Yâphîyaʻ) יָפִיעַ (ʼâṭam) אָטַם (Yaphlêṭ) יַפְלֵט (Yaphlêṭîy) יַפְלֵטִי (Yᵉphunneh) יְפֻנֶּה (yâphaʻ) יָפַע (yiphʻâh) יִפְעָה (Yepheth) יֶפֶת (Yiphtâch) יִפְתָּח (Yiphtach-ʼêl) יִפְתַּח־אֵל (yâtsâʼ) יָצָא (yᵉtsâʼ) יְצָא (ʼâṭar) אָטַר (yâtsab) יָצַב (yᵉtsab) יְצַב (yâtsag) יָצַג (yitshâr) יִצְהָר (Yitshâr) יִצְהָר (Yitshârîy) יִצְהָרִי (yâtsûwaʻ) יָצוּעַ (Yitschâq) יִצְחָק (Yitschar) יִצְחַר (yâtsîyʼ) יָצִיא (ʼÂṭêr) אָטֵר (yatstsîyb) יַצִּיב (yatsaʻ) יַצַע (yâtsaq) יָצַק (yᵉtsuqâh) יְצֻקָה (yâtsar) יָצַר (yâtsar) יָצַר (yêtser) יֵצֶר (Yêtser) יֵצֶר (yâtsur) יָצֻר (Yitsrîy) יִצְרִי (ʼiṭṭêr) אִטֵּר (Yitsrîy) יִצְרִי (yâtsath) יָצַת (yeqeb) יֶקֶב (Yᵉqabtsᵉʼêl) יְקַבְצְאֵל (yâqad) יָקַד (yᵉqad) יְקַד (yᵉqêdâʼ) יְקֵדָא (Yoqdᵉʻâm) יׇקְדְעָם (Yâqeh) יָקֶה (yiqqâhâh) יִקָּהָה (ʼay) אַי (yᵉqôwd) יְקוֹד (yᵉqûwm) יְקוּם (yâqôwsh) יָקוֹשׁ (yâqûwsh) יָקוּשׁ (Yᵉqûwthîyʼêl) יְקוּתִיאֵל (Yoqṭân) יׇקְטָן (Yâqîym) יָקִים (yaqqîyr) יַקִּיר (yaqqîyr) יַקִּיר (Yᵉqamyâh) יְקַמְיָה (ʼîy) אִי (Yᵉqamʻâm) יְקַמְעָם (Yoqmᵉʻâm) יׇקְמְעָם (Yoqnᵉʻâm) יׇקְנְעָם (yâqaʻ) יָקַע (yâqats) יָקַץ (yâqar) יָקַר (yᵉqâr) יְקָר (yᵉqâr) יְקָר (yâqâr) יָקָר (yâqôsh) יָקֹשׁ (ʼîy) אִי (Yoqshân) יׇקְשָׁן (Yoqthᵉʼêl) יׇקְתְאֵל (yârêʼ) יָרֵא (yârêʼ) יָרֵא (yirʼâh) יִרְאָה (Yirʼôwn) יִרְאוֹן (Yirʼîyâyh) יִרְאִיָּיה (Yârêb) יָרֵב (Yᵉrubbaʻal) יְרֻבַּעַל (Yârobʻâm) יָרׇבְעָם (ʼîy) אִי (Yᵉrubbesheth) יְרֻבֶּשֶׁת (yârad) יָרַד (Yered) יֶרֶד (Yardên) יַרְדֵּן (yârâh) יָרָה (Yᵉrûwʼêl) יְרוּאֵל (Yârôwach) יָרוֹחַ (yârôwq) יָרוֹק (Yᵉrûwshâʼ) יְרוּשָׁא (Yᵉrûwshâlaim) יְרוּשָׁלַ͏ִם (ʼîy) אִי (Yᵉrûwshâlêm) יְרוּשָׁלֵם (yerach) יֶרַח (Yerach) יֶרַח (yᵉrach) יְרַח (yârêach) יָרֵחַ (Yᵉrôchâm) יְרֹחָם (Yᵉrachmᵉʼêl) יְרַחְמְאֵל (Yᵉrachmᵉʼêlîy) יְרַחְמְאֵלִי (Yarchâʻ) יַרְחָע (yâraṭ) יָרַט (ʼebyôwn) אֶבְיוֹן (ʼâyab) אָיַב (Yᵉrîyʼêl) יְרִיאֵל (yârîyb) יָרִיב (Yârîyb) יָרִיב (Yᵉrîybay) יְרִיבַי (Yᵉrîyâh) יְרִיָּה (Yᵉrîychôw) יְרִיחוֹ (Yᵉrîymôwth) יְרִימוֹת (yᵉrîyʻâh) יְרִיעָה (Yᵉrîyʻôwth) יְרִיעוֹת (yârêk) יָרֵךְ (ʼôyêb) אֹיֵב (yarkâʼ) יַרְכָא (yᵉrêkâh) יְרֵכָה (Yarmûwth) יַרְמוּת (Yᵉrêmay) יְרֵמַי (Yirmᵉyâh) יִרְמְיָה (yâraʻ) יָרַע (Yirpᵉʼêl) יִרְפְּאֵל (yârâq) יָרָק (yereq) יֶרֶק (yârâq) יָרָק (ʼêybâh) אֵיבָה (yêrâqôwn) יֵרָקוֹן (Yorqᵉʻâm) יׇרְקְעָם (yᵉraqraq) יְרַקְרַק (yârash) יָרַשׁ (yᵉrêshâh) יְרֵשָׁה (yᵉrushshâh) יְרֻשָּׁה (yêsh) יֵשׁ (yâshab) יָשַׁב (Yeshebʼâb) יֶשֶׁבְאָב (Yôshêb bash-Shebeth) יֹשֵׁב בַּשֶּׁבֶת (ʼêyd) אֵיד (Yishbôw bᵉ-Nôb) יִשְׁבּוֹ בְּנֹב (Yishbach) יִשְׁבַּח (Yâshubîy) יָשֻׁבִי (Yâshubîy Lechem) יָשֻׁבִי לֶחֶם (Yâshobʻâm) יָשׇׁבְעָם (Yishbâq) יִשְׁבָּק (Yoshbᵉqâshâh) יׇשְׁבְּקָשָׁה (Yâshûwb) יָשׁוּב (Yishvâh) יִשְׁוָה (Yᵉshôwchâyâh) יְשׁוֹחָיָה (ʼayâh) אַיָּה (Yishvîy) יִשְׁוִי (Yishvîy) יִשְׁוִי (Yêshûwaʻ) יֵשׁוּעַ (Yêshûwaʻ) יֵשׁוּעַ (yᵉshûwʻâh) יְשׁוּעָה (yeshach) יֶשַׁח (Yischâq) יִשְׂחָק (yâshaṭ) יָשַׁט (Yishay) יִשַׁי (Yishshîyâh) יִשִּׁיָּה (ʼAyâh) אַיָּה (Yᵉshîymâʼêl) יְשִׁימָאֵל (yᵉshîymah) יְשִׁימַה (yᵉshîymôwn) יְשִׁימוֹן (yâshîysh) יָשִׁישׁ (Yᵉshîyshây) יְשִׁישָׁי (yâsam) יָשַׂם (yâsham) יָשַׁם (Yishmâʼ) יִשְׁמָא (Yishmâʻêʼl) יִשְׁמָעֵאל (Yishmâʻêʼlîy) יִשְׁמָעֵאלִי (ʼayêh) אַיֵּה (Yishmaʻyâh) יִשְׁמַעְיָה (Yishmᵉray) יִשְׁמְרַי (yâshên) יָשֵׁן (yâshên) יָשֵׁן (Yâshên) יָשֵׁן (yâshân) יָשָׁן (Yᵉshânâh) יְשָׁנָה (yâshaʻ) יָשַׁע (yeshaʻ) יֶשַׁע (Yishʻîy) יִשְׁעִי (ʼÎyôwb) אִיּוֹב (Yᵉshaʻyâh) יְשַׁעְיָה (yâshᵉphêh) יָשְׁפֵה (Yishpâh) יִשְׁפָּה (Yishpân) יִשְׁפָּן (yâshar) יָשַׁר (Yêsher) יֵשֶׁר (yôsher) יֹשֶׁר (yâshâr) יָשָׁר (Yisrâʼêl) יִשְׂרָאֵל (Yisrâʼêl) יִשְׂרָאֵל (ʼÎyzebel) אִיזֶבֶל (Yᵉsarʼêlâh) יְשַׂרְאֵלָה (Yisrᵉʼêlîy) יִשְׂרְאֵלִי (Yisrᵉʼêlîyth) יִשְׂרְאֵלִית (yishrâh) יִשְׁרָה (Yᵉshurûwn) יְשֻׁרוּן (Yissâˢkâr) יִשָּׂשכָר (yâshêsh) יָשֵׁשׁ (yath) יַת (yᵉthib) יְתִב (yâthêd) יָתֵד (ʼêyk) אֵיךְ (yâthôwm) יָתוֹם (yâthûwr) יָתוּר (Yattîyr) יַתִּיר (yattîyr) יַתִּיר (Yithlâh) יִתְלָה (Yithmâh) יִתְמָה (Yathnîyʼêl) יַתְנִיאֵל (Yithnân) יִתְנָן (yâthar) יָתַר (yether) יֶתֶר (ʼăbîyôwnâh) אֲבִיּוֹנָה (ʼÎy-kâbôwd) אִי־כָבוֹד (Yether) יֶתֶר (Yithrâʼ) יִתְרָא (yithrâh) יִתְרָה (Yithrôw) יִתְרוֹ (yithrôwn) יִתְרוֹן (Yithrîy) יִתְרִי (Yithrân) יִתְרָן (Yithrᵉʻâm) יִתְרְעָם (yôthereth) יֹתֶרֶת (Yᵉthêth) יְתֵת (ʼêykôh) אֵיכֹה (kâʼab) כָּאַב (kᵉʼêb) כְּאֵב (kâʼâh) כָּאָה (kâbad) כָּבַד