ἑβδομηκοντάκις

Lemma: ἑβδομηκοντάκις
Literated: hebdomēkontákis
Pronounce: heb-dom-ay-kon-tak-is
Part of Speech: Adverb
Part of Speech: multiple adverb from ἑβδομήκοντα; seventy times:--seventy times.
Language: Greek
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.
© 2014 | Legal